کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

کليات طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

کميته امداد امام امام خمينی(ره)

1) مقدمه

در جهان امروز، هر كشوري براي بهبود شرايط زندگي عادي مردمانش، نيازمند گسترش اطلاعات و ارتباطات است و اين گسترش، به طرحي جامع و فراگير نياز دارد تا الگو و معياري براي كاربرانش باشد .

اما كوچكترين اشتباه و كاستي در هنگام طراحي ، مشكلات و برخوردها و چند گانگي هاي پرشماري را در پي مي آورد . بنابر اين بايد طراحي و تدوين آن با نكته سنجي ، دقت و پيش بيني بسيار انجام گيرد .

طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) كميته امداد امام خميني (ره) ، طرحي پويا است كه منابع فن آوري اطلاعات سازمان مانند : زيرساخت ها ، منابع و سيستم هاي اطلاعاتي ، منابع انساني ، مالي و … را در راستاي حمايت و پيشبرد اهداف بلند مدت ، مأموريت ها و اهداف كوتاه مـدت سازمـان، بسيج مي كند . طرحهاي جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بسيار پرهزينه ، زمانبر و تحول زا هستند . بنابر اين بايد با مطالعه دقيق و بر پايه شرايط و ظرفيتهاي موجود در يك سازمان تدوين و اجرا شوند .

از سال 1993 ميلادي طرح ملي ICT كشورهاي صنعتي شكل گرفته و از سالهاي 1996 به بعد طرح جامع ICT سازمانها پاي به عرصه ظهور گذاشته است . اين طرحها در اصل ، سياست گذاري هاي كلي سازمان در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات را سمت و سو مي بخشد و در راستاي خدمت به اهداف كلي سازمان قرار مي گيرند .


2) پیشگفتار

با گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به محيط كاري ، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ كاربرد فن آوري اطلاعات در سازمانها و بهبود عملكرد ها و نيز دستيابي بهتر و سريعتر به اهداف سازماني بوده است .

اولين نشانهاي اين پديده در اتوماسيون اداري و كاهش مكاتبات در ادارات دولتي طي دهه گذشته ، و تداوم و تكامل آن در قالب « دولت الكترونيكي » و كاربرد فن آوري اطلاعـات و ارتباطات در همـه سطـوح و لايـه هاي سازماني و كليه فعاليتها ، ديده مي شود .

امروزه فن آوري اطلاعات نقش مهمي در كيفيت و مدت زمان انجام اهداف كوتاه و بلند مدت سازماني دارد . از سوي ديگر ، سرعت نوآوري فن آوريها پديده اي است كه بايد با آن هماهنگ شويم . اكنون توان رقابت ، راز بقاي سازماني و دستيابي به اهداف و مـأموريت هاي آن در گروه سياست گذاريهاي فن آوري اطلاعات و اجراي آن سياست ها در قالب يك برنامه ريزي جامع و هوشمند است .

يك طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، سياست گذاري هاي فن آوري اطلاعات در سازمان را در راستاي خدمت به اهداف كلان سازمان قرار داده ، سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين بخش را به بهبود عملكرد كلي سازمان راهبري مي كند . به عبارت ديگر ، اين طرح نقطه آغاز فعاليتهاي يك سازمان به شمـار مـي رود و بايد بتواند بعنوان يك راهنماي مديريتي مدون و جامع به شناخت نواقص ، هم پوشاني ها ، مغايرتها ، اولويت ها و فرصت هايي كه ICT براي سازمان ايجاد خواهد كرد بپردازد .

اين طرح حاوي اطلاعات مهمي مانند : اهداف استراتژيك و مأمويت هاي سازمان ، اهداف استراتژيك سازمان براي ايجاد يك محيط كار الكترونيكي ، استراتژهاي مديريت فن آوري اطلاعات سازمان ، فرضيات و محدوديت هاي برنامه ريزي ، فرآيندهاي تصميم گيري و اولويت ها و طرح عملياتي براي انجام پروژه هاي فن آوري و اطلاعات كنوني و آينده سازمان ، مي شود .

بنابر اين ، مي توان گفت كه يك طرح جامع بايد شامل اجزايي مانند : شناسائي اهداف بلند و كوتاه مدت فن آوري اطلاعات، ارزيابي شرايط جاري ، شناسائي مسايل استراتژيك ، فرموله كردن استراتژيها و ارايه طرح عملياتي باشد .

3) گستره طرح جامع ICT

طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ، به حوزه هاي مديريت اطلاعات ، فن آوري اطلاعات ، مديريت منابع اطلاعاتي ، سيستم هاي اطلاعاتي و خدمات ICT در زير مجموعه هاي يك سازمان مي پردازد . همچنين طرح ، ظرفيت ايجاد ارتباط ميان زير مجموعه هاي سازمان مربوطه و سازمانهاي بيرون از مجموعه مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي ، شوراي عالي اطلاع رساني و ساير سازمانهايي كه در راستاي مأموريت هاي سازمان مربوطه قرار دارند را فراهم مي كند.

به جرأت مي توان گفت كه پيشرفت و توسعه نمود عيني از كاربرد اطلاعات است . امروزه مهمترين مشخصه سازمان هاي قدرتمند ، در اولويت دادن به عنصر اطلاعات است . مؤثرترين جلوه اطلاعات در مديريت تجلي دارد كه ثمره اصلي آن تصميم گيري و راهبرد سازمانها است . كيفيت اطلاعات و كارائي فرآيند آن ، در صحيح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر است . سرعت عمل مدير در تصميم گيري و درستي تصميم او بستگي تام به كم و كيف اطلاعاتي دارد كـه در دستـرس او قـرار مـي گيرد.

در سازمانهاي بزرگ و پيشرفته با وظايف گسترده و متنوع و پيچيده كه اين نهاد را مي توان از آن جمله نام برد ، شيوه مديريت و اداره سازمان بيش از پيش اهميت يافته است . به منظور كمك به مديران و مسئولين سازمانها در بهره گيري هر چه بيشتر از منابع موجود ، تكنيكها و فنوني ابداع شده است كه مطالعه ، تجزيه و تحليل و بهبود روشها و سيستمها از جمله آنها مي باشد .

مديريت هر سازماني براي انجام صحيح و دقيق وظايف خود همواره در صدد ارزيابي اقدامات انجام شده و يافتن راهكارهاي بهينه مي باشد . مسلماً براي انجام دادن هر كاري همواره راه بهتري وجود دارد . اين راه بهتر هيچگاه به طور قطعي بدست نمي آيد، بلكه بايد آن را به صورت هدف در قالب شرايط و اوضاع و احوال ، جستجو كرد . بكار بردن يك روش سيستماتيك و منظم مبتني بر اطلاعات صحيح و دقيق ، به منظور حل مشكلات ، نتايجي به مراتب بهتر خواهد داشت . محققاً اطلاعات بـا توجـه به نقـش ارزنده اي كه در تصميم گيريها و برنامه ريزيها دارند، از اهميت بالائي برخوردار گشته و به ابزاري براي كسب امتيازات اجتماعي و اقتصادي تبديل شده است.

افزايش روز افزون حجم اطلاعات و نياز به گزارشهاي متعدد و متنوع از يـك سـو و ويژگيـهاي مجمـوعه هاي اطلاعاتي و فرآيند اطلاع رساني از قبيل صحت و دقت ، بهنگامي و تسريع در انجـام امور ، جلوگيري از انجام كارهاي تكراري ، صرفه جويي در زمان و نيروي انساني و هزينه ها ضرورت تغيير در سيستم و روشهاي انجام كارها و ضرورت مكانيزه كردن امور به منظور بهبود روشهاي اجرايي را مشخص مي نمايد.

4) اهداف طرح جامع

هدف اصلي و اساسي طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) كميته امداد امام خميني (ره) به دو گروه زير قابل تفكيك مي باشد :


1-4 -خودكارسازي عمليات اجرايي :

هدف از خودكارسازي عمليات اجرايي، تسهيل در امر اجرايي سازمان و همچنين ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي دقيق و به موقع براي مديريت در سطوح مختلف سازمان مي باشد .

مراحل خودكارسازي عمليات اجرائي شامل استقرار و فراگير كردن سيستمهاي منفرد در سازمان و همچنين تكميل حوزه عملكرد سيستمهاي مستقر و در نهايت يكپارچه سازي سيستم هاي منفرد در قالب يك سيستم واحد بصورت مجتمع مي باشد .

ضرورت يكپارچه سازي سيستمهاي منفرد سازمان شامل موارد زير مي باشد :

الف ـ ايجاد هماهنگي كامل اطلاعاتي و عملياتي در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي .

ب ـ كشف و رفع مغايرتهاي احتمالي اطلاعات بخشهاي مختلف و به حد كمال رسيدن ذكاوت سيستم .

ج ـ كاهش چشمگير حجم عمليات جمع آوري ، ذخيره و كنترل اطلاعات .

د ـ حركت به سمت ايجاد سيستمهاي خبره و هوشمند.


2-4- استقرار شيوه مديريت بر مبناي اطلاعات :

بطور كلي در امور اجرائي دو نوع مديريت متصور است :

الف ) مديريت از طريق بازرسي

ب ) مديريت از طريق اطلاعات

تحقق شيوه مديريت بر مبناي اطلاعات بر اساس مكانيزم زير ميسر است :

- ريز كردن طرح كلان ( اهداف مي بايست به قدر كافي ريز گرديده و تبديل به برنامه هاي عملي شوند )

- ثبت عملكرد ( حاصل فعاليتها به طريق مقتضي در مقابل برنامه هاي عملي ثبت مي شوند )

- كشف انحرافات ( عملكرد با برنامه مربوطه به طور دائم مقايسه گرديده و انحرافات كشف و به مديريت گزارش داده مي شود )

- پيگيري ( مديريت با ابتكار عمل و به طريق مقتضي رفع انحراف را پي مي گيرد )

در شيوه مديريت بر مبناي اطلاعات :

- مديريت بطور سيستماتيك تنها در گير موارد غير عادي خواهد شد و بنابر اين استفاده بهينه از زمان صورت خواهد گرفت .

- در اين شيوه مديريت، برنامه ريزي بعنوان يكي از دو ركن اصلي مديريت نهادينه گرديده و به دليل وجود بازخورد اطلاعاتي ، برنامه ها دقيق و قابل اجرا خواهند شد .

- برنامه ريزي دقيق و قابل اجرا نيازمند داشتن نرمها و شاخص هاي دقيق و محلي است و تعيين نرم و شاخص دقيق عمدتاً فعاليتي تحقيقاتي است ، بدين لحاظ در اين شيوه تحقيقات نيز نهادينه مي گردد .

- تحقق اين روش مستلزم ارزيابي دائمي كليه فعاليتهاي اجرائي است كه مستقيماً به دليل حجم قابل توجه پردازش اطلاعات ، بكارگيري ابزار كامپيوتري در آنها الزامي خواهد بود .
5) متدولوژی طرح جامع

روشهاي گوناگوني براي طرح ريزي طرحهاي جامع ICT ارائه شده است كه همه آنها رويكرد واحدي را دنبال مي كنند . متدلوژي هاي ارائه شده رايج از 7 تا 9 گام را براي طرح ريزي جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات معرفي مي كنند . در طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات امداد سعي شده مراحل زير در طرح ريزي طرح جامع استفاده گردد :


1-5- طرح ريزي پروژه :

در اين گام ، تعريف و برنامه ريزي پروژه حاوي كليه مراحل طراحي و برنامه ريزي منابع مادي و انساني صورت گرفته و در طي مراحل كار بعنوان مرجع اطلاعات و تغييرات در برنامه ، استفاده مي شود . با توجه به ماهيت كاري كميته امداد امام و مجموعه شرايط و امكانات موجود و بالقوه ، طرح جامع امداد امام مي بايست در چارچوب فرآيندهاي متداول و متدلوژي معتبر مطالعه و تدوين گردد . شناخت وضع موجود و ترسيم شمايي از وضع مطلوب شامل :

- شناخت و بررسي و تحليل وضع موجود فن آوري اطلاعات اعم از سخت افزار ، نرم افزار ، شبكه ، تشكيلات و نيروي انساني و …

- مطالعه و بررسي وضعيت نظامهاي اطلاعاتي چند سازمان مشابه داخلي و ديگر كشورها .


2-5- تدوين و توسعه چشم انداز عملكرد سازمان و فن آوريهاي ICT :

اين گام براي يكپارچه سازي و همسو كردن استراتژيهاي ICT و عملكرد سازمان انجام مي گيرد تدوين راهبردها و عملكرد انفورماتيكي سازمان شامل موارد زير مي شود :

- تهيه فهرست راهبردها و سياستهاي پيشنهادي

- تعيين سياستهاي محيط عملياتي مورد نياز اعم از سخت افزار ، نرم افزارهاي پايه ، نرم افزارهاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي ( DBMS ) ، سيستم هاي نرم افزاري طراحي و ساخـت سيستـمها ، سيستم عاملهاي عملياتي و محيط شبكه و مديريت اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري و پيكربندي سخت افزارهاي مورد نياز .

- تعيين ساختار كلي و استانداردهاي بهره گيري از شبكه هاي ارتباطي .

- پيشنهاد ساختار سازماني و تشكيلات كلي ، وظايف و نيروي انساني مورد نياز بخش فن آوري اطلاعات و ارتباطات .


3-5- ارزيابي شرايط و محيط موجود :

براي دستيابي به يك برنامه ريزي مؤثر و كار آمد ، بايد از شرايط موجود و نقطه آغاز فعاليت ها به خوبي آگاهي داشت . در اين گام ، فرآيندهاي كنوني عملكرد سازمان و فرصت هاي احتمالي ICT براي دستيابي به سياست ها و رويه هاي نوين ارزيابي مي شوند . مراحل كار به قرار زير مي باشد :

- شناخت موجوديتها و داده ها و اقلام اطلاعاتي كلان .

- تعيين و تعريف فرآيندها و گردش عمليات .

- تعريف و كلاس بندي داده ها ، تعيين ارتباطات بين داده ها و فرآيندها .

- تعيين معماري اطلاعات پيشنهادي و تعيين سيستم هاي جامع و زير سيستم هاي آنها .

- تهيه فهرست سيستم هاي مورد نياز و تعيين مشخصات كلي آنها و تعريف ارتباط بين سيستم ها و زير سيستمها .


4-5- طراحي معماري ICT مورد نياز :

معماري مورد نظر در واقع ارائه طرحي جامع از سيستم هاي ICT است كه بعنوان راه حلي براي رفع نيازهاي سازمان معرفي شده و بايد در پايان چارچوب سازماني طرح جامع ICT پياده سازي شده باشند . با بهره گيري از اين فرآيند ، يك راهنماي مناسب براي يكپارچه سازي اجزاء و راه حلهاي ارائه شده تدوين خواهد شد .


5-5- تدوين و توسعه راهبردهاي تغيير و بازنگري در فرآيندهاي سازماني :

اين گام از ديدگاه مديريت داراي مشكلات فرهنگي پرشماري خواهد بود ، راهبردها و برنامه هايي كه به كمك آنها بتوان كاركنان را براي پذيرش تغييرات سازماني ، رويه ها و فرآيندهاي كاري نوين ، آماده كرد را در بردارد .


6-5- تكميل برنامه ريزي استراتژيك و اطمينان از پذيرش آن :

گام نهم يك گام اساسي براي حصول اطمينان از موفقيت اجرايي آينده طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات است . اين گام ضمن معرفي مفاهيم اصلي و كليدي برنامه ريزي راهبردي صورت پذيرفته ، به كسب اطمينان از انتقال ، پذيرش و درك اين مفاهيم و عملياتي شدن آنها مي پردازد .

از ديگر فعاليتهاي مهم اين بخش از كار ، نهايي شدن اختيارات و وظايف اين قسمت از پروژه توسط مسئولان اجرايي و مديران است . گزارش نهايي طرح در شوراي اجرايي طرح به طور رسمي به تصويب رسيده ، مسئوليتها ، سياستها و رويه هاي كاري به واحدهاي مربوطه ابلاغ خواهد شد .

6)فرآیند تدوین طرح جامع

طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات يك سازمان بايد بتواند مسئولان ICT آن سازمان و سازمانهاي تابعه را در تدوين و اجراي طرح ICT خود ، راهبري كند . در فرآيند تدويـن طـرح جامـع فن آوري اطلاعات و ارتباطات كميته امداد امام خميني (ره) ، محورهاي مهم و اساسي عبارتند از :

1-6- پيش نيازهاي تدوين طرح جامع :

براي تدوين يك طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يك سازمان ، پيش نيازهاي زير ضروري مي باشند .

1-1-6- تعريف مأموريت كلي سازمان :

مأموريت يك سازمان ، راه و روش كلي سازمان را براي دستيابي به اهداف كلان خود بازگو مي كند . از آنجا كه طرح جامع ICT يك سازمان ، اهداف و عملكرد ICT آن سازمان را در راستاي مأموريت سازماني راهبردي مي كند ، تبيين مأموريت در مرحله طراحي طرح جامع ICT كاري ضروري و پر اهميت است .

مأموريت هر سازماني براي انجام صحيح و دقيق وظايف خود همواره در صدد ارزيابي انجام شده و يافتن راهكارهاي بهينه مي باشد . مسلماً براي انجام دادن هر كاري همواره راه بهتري وجود دارد .

اين راه بهتر هيچگاه بطور قطعي بدست نمي آيد ، بلكه بايد آن را بصورت هدفي در قالب شرايط و اوضاع و احوال ، جستجو كرد . بكاربردن يك روش سيستماتيك و منظم و مبتني بر اطلاعات صحيح و دقيق ، بمنظور حل مشكلات ، نتايجي به مراتب بهتر خواهد داشت . تحقيقاً اطلاعات با توجه به نقش ارزنده اي كه در تصميم گيريها و برنامه ريزيها دارند از اهميت بالائي برخوردار گشته و به ابزاري براي كسب امتيازات اجتماعي و اقتصادي تبديل شده است .

2-1-6- تعيين استراتژي كلان و عملكردي سازمان

استراتژي كلان يك سازمان ، دستورالعمل راهبردي براي رسيدن به اهداف كلان سازمان است :

بنابراين ، اهداف كلان ICT، سازمان را در راستاي اهداف سازمان قرار مي دهد . اما استراتژي هاي عملكردي ، دستورالعملهاي راهبردي براي اهداف هريك از حوزه هاي عملكردي در سازمان (مانند : حوزه اداري ، مالي ، برنامه ريزي ، خدماتي و منابع انساني) است . در نتيجه استراتژي عملكردي سازمان روند اهداف ICT را در حوزه هاي عملكردي، راهبري مي كند . از جمله استراتژيهاي يك سازمان مي توان به موارد زير اشاره نمود :

- تهيه فهرست راهبردها و سياستهاي پيشنهادي .

- تعيين سياستهاي محيط عملياتي مورد نياز از جمله سخت افزار ، نرم افزار ، شبكه و …

- تعيين ساختار كلي و استانداردهاي بهره گيري از شبكه هاي ارتباطي .

- پيشنهاد ساختار سازماني و تشكيلات كلي ، وظايف و نيروي انساني مورد نياز بخش فن آوري اطلاعات .

- تهيه چارچوب كلي و سياستهاي جذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز بخش فن آوري اطلاعات ، سياستها و اصول ارجاع كار به خارج از سازمان ، عقد قرار دادها و برگزاري مناقصه.

3-1-6- ارزيابي وضعيت موجود ICT در سازمان

اين ارزيابي با تعيين سطح كنوني عملكرد ICT در حوزه هاي گوناگون سازمان ، ارزيابي كمبودها و بررسي فرصت ها و چالش ها در اين زمينه ، روش هدف گزاري كلان در حوزه ICT را روشن مي كند . انجام اين چنين ارزيابي در وسعت كميته امداد امام كاري بس دشوار و گسترده مي باشد و نياز به صرف زمان و هزينه نسبتاً بالايي دارد . خوشبختانه اقدامات اجرائي در جهت ارزيابي وضعيت موجود ICT در حوزه هاي‌مختلف كميته امدادامام آغاز گرديده كه بزودي نتايج آن در قالب طرح جامع ارائه خواهد شد.

4-1-6- قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي لازم

تدوين يك طرح جامع ، پيش از هر چيـز نيازمنـد آن اسـت تـا از قوانيـن ، مقـررات ، راهنمـاها سيـاست گذاريهـا ، متدولوژيها و نظام هاي گوناگون كه از سوي دولت تدوين و منتشـر شـده است، بـهره بـرداري كنـد . لازم به توضيح است كه شمار اين مستندات و ارتباطات سازماني آنها ، به ساختار حكومتي هر كشور بستگي دارد ، و بسياري از اين اسناد در كشور ما تدوين و منتشر نشده اند ( حداقل در حوزه ICT ) ، براي آشنائي بيشتر چند نمونه از آنها را ارائه مي دهيم :

- طرح جامع دولت براي توسعه كاربردهاي ICT در كشور ( طرح تكفا )‌.

- طرح جامع دولت براي توسعه زير ساختهاي اطلاعات و ارتباطات .

- طرح جامع دولت براي توسعه دولت الكترونيك ( كاهش جابجايي كاغذ ) .

- دستورالعملهاي لازم براي توسعه يكپارچه معماري اطلاعات .

- دستورالعملها و مقررات لازم در زمينه امنيت اطلاعات .

- دستورالعملهاي لازم براي تدوين نظام ارزيابي عملكرد .

- متدولوژيهاي طراحي و اجراي طرحهاي ICT .

2-6- مراحل تدوين طرح جامع :

تدوين يك طرح جامع ICT در سازماني همانند كميته امداد امام، فرآيندي طولاني و چند مرحله اي است . ذيلاً اشاره اي مختصر بر مراحل تدوين طرح جامع داريم .

1-2-6- مرحله اول – تعريف اهداف كلان و استراتژيهاي ICT سازمان :

پس از تبيين مأموريت و استراتژيهاي سازمان در سطوح كلان و حوزه هاي عملكردي ، اهداف ICT سازمان تعيين مي شود . بدين منظور تحت حوزه هاي مهم و مطرح در زمينه عملكرد ICT در سازمان مربوطه مشخص گرديده ، سپس اهداف كلان ، اهداف فرعي و استراتژيهاي ICT در هر حوزه تعريف ميشود . از حوزه هاي مهم مورد نظر مي توان موارد زير را برشمرد :

- مديريت منابع اطلاعاتي

- معماري اطلاعات

- امنيت اطلاعات

- سخت افزار ، نرم افزار و شبكه


2-2-6-مرحله دوم – فرموله كردن استراتژيها و تعريف فعاليت هاي لازم :

در اين مرحله استراتژيهاي ICT سازمان در حوزه هاي گوناگون كه نشانگر عملكرد ICT در حوزه مربوطه است ، بر پايه دستورالعمل هاي از پيش تعريف شده ، به اقدامات و فعاليت هاي قابل اجرا تبديل مي شوند . دقيق بودن و قابل فهم بودن اطلاعات كسب شده در مراحل قبلي جهت فرموله كردن اقدامات و فعاليتها در اين مرحله بسيار حائز اهميت مي باشد . همچنين استفاده از روشها و فرمولهاي مدون و جواب گرفته شده نيز مي تواند در روند پيشرفت اين مرحله تأثير بسزايي داشته باشند .

3-2-6- مرحله سوم – تعريف برنامه ها و پروژه هاي مرتبط :

كارها و فعاليت هائي كه در مرحله پيشين تعريف شده اند ، اكنون بايد تبديل به برنامه ( طرح‌) و سپس پروژه شوند تا به طور كامل عملياتي گردند . استفاده از افراد و پرسنل با تجربه و داراي مدارك معتبر در اين‌زمينه جهت هرچه بيشتر كار آمدتر كردن طرحها و عملياتي نمودن آنها مؤثر و مثمر ثمر خواهـد بود. بسته به حجم كار و اندازه گستره هر طرح مي بايستي مدير پروژه مناسب با آن انتخاب نمود كه بر تمام عمليات آن پروژه اشراف كامل و كافي داشته باشد همچنين استفاده از ابزار مناسب در روند رو به جلو پروژه نيز بسيار مؤثر خواهد بود .

4-2-6- مرحله چهارم – تهيه طرح اجرايي :

يك طرح اجرائي ، طرحي است كه دستورالعملهاي لازم براي برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي تعريف شده در قالب برنامه ها و پروژه ها را در برداشته باشد . تهيه چنين طرحي مي بايستي بر اساس پيروي و تبعيت از اصول طرحهاي اجرائي استاندارد باشد همچنين لازم است كه طرحهاي اجرائي از روي طرحهاي انجام شده و جواب گرفته شده الگو برداري و شبيه سازي گردند تا بتوان كمترين تلفات اجرائي را داشته باشيم .

5-2-6- مرحله پنجم – تدوين و ابلاغ رويه هاي اجرائي ، استانداردها و نظام ارزيابي عملكرد به واحدهاي تابعه :

آخرين مرحله از تدوين يك طرح جامع اطلاعاتي و ارتباطي مرحله ابلاغ آن به واحدهاي تابعه در آن سازمان مي باشند كه نياز به يك تيم اجرائي قوي و مطلع از كليه امور دارد . استفاده از برنامه هاي كاربردي هندل كردن پروژه ها كمك خوبي در اين مرحله مي باشد .

3-6- دستاوردهاي اجراي طرح جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات در يك سازمان :

طراحي و اجراي طرحهاي جامع ICT ، به دليل پيچيدگي و جامعيت آن ، چالش بزرگي براي يك سازمان به شمار مي رود . همچنين ، زمانبندي تدوين اين طرحها ، مشروط به آماده بودن دو شرط بنيادين يعني وجود مستندات و زير ساخت هاي اطلاعاتي و قانوني، دفتر ICT در سازمان و واحدهاي تابعه ، معمولاً به يكسال فعاليت پي گير نياز دارد .

در اين قسمت به دستاوردهاي يك طرح جامع ، پس از يكسال تلاش و برنامه ريزي ، اشاره خواهد شد . از جمله دستاوردهاي طرح مي توان موارد زير را برشمرد :

- ايجاد تشكيلات و سازمان كار مناسب مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات سازمان

- تدوين طرح جامع ICT ، به منزله قانون اساسي سرمايه گذاري هاي IT در مجموعه

- تدوين دستورالعملها و مقررات اجرايي طرح براي ابلاغ به كليه واحدهاي تابعه سازمان

- تدوين راهنماهاي مورد نياز و هدايت كننده طرح جامع ، بعنوان دست مايه مجريان طرح و پـروژه هاي ICT