کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«اهميت آمار و اطلاعات در كلام رهبري»

 قسمتهايي از فرمايشات گهربار رهبر انقلاب اسلامي در تاريخ 13 اسفند 1375

من حقيقتاً به كميته امداد اعتماد دارم و بحمدالله خيلي خصوصيات مثبت در اين كار و در اين مؤسسه هست. اگر كميته امداد نبود، جاي امداد در كشور خالي بود.

^^^^^

شما اين كار را كه متولي آن هستيد با جديت و دقت، با انجام كارهاي علمي، با استفاده از پيشرفتهاي صنعت فوق دقيق روز همين كامپيوتر و نظاير آن و يا به كارگيري دانش آمارگيري دنبال كنيد. هرچه ميتوانيد اين كار را كيفيت بدهيد و در اين كار پيش برويد. الان مسئله فقرزدايي در كشور مطرح است، من از اين كه اين قضيه مطرح است. خوشحالم، البته اين كارهايي كه شده است، خيلي كمتر از آن است كه انسان با تمسك به آنها بتواند بگويد كه ما فقرزدايي خواهيم كرد، يا فقرزدايي خواهد شد نه. فقرزدايي اساس مستحكمتري لازم دارد، اما اين كارها نيز بسيار مغتنم است. همين كارهايي كه الان سازمان برنامه انجام ميدهد اين جا هم مطرح شده است بسيار كارهاي باارزشي است، ولي براي فقرزدايي از كشور، مقدمات خيلي ضعيفي هستند، اگر شما در اين قضيه فقرزدايي، يك كار علمي و آماري بكنيد يا كرده باشيد ميتوانيد خيلي مفيد واقع بشويد. شما اصلاً به ما بگوييد كه فقراي مملكت، چند نفرند. اين دهكهايي را كه اينها درست كردهاند البته آمارها، تصادفي و تقريبي است آمار واقعي نيست، شما آمار واقعي را مشخص كنيد. شما با فقرا با عشاير با روستاييها و شهريها ارتباط داريد، مشخص كنيد كه واقعاً چه كسي فقير است، چه كسي زير خط فقر است و شاخص فقر در كشور ما، واقعاً چقدر است؟ در شهر چقدر است؟ در شهرهاي كوچك، در تهران، در روستاها و در داخل بيابانها چقدر است؟ ما در بيابان هم آدم داريم بخشي از ملت ما در بيابانها ميخوابند و در بيابانها از خواب بيدار ميشوند و هرگز ساختمان شهر را نميبينند اينها چيزهايي است كه آمار لازم دارد. شما دست اين كار را داريد. اگر از شيوههاي علمي استفاده كنيد، از اينها ميتوانيد پاسخهاي خيلي مناسب، درست و دقيقي را در اختيار كشور بگذاريد. در اينجا كميته امداد، نقش كشوري بزرگي پيدا خواهد كرد.

^^^^^

هرچه كميته امداد بتواند پوشش خود را وسيعتر كند، ارزشش بيشتر است.