کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«تعاریف و مفاهیم آماری امداد»

امور حمايتي

خانوار معمولي
خانوار معمولي از افرادي تشكيل مي‎شود كه باهم در يك اقامتگاه زندگي مي‎كنند، با يكديگر همخرج هستند و معمولاً باهم غذا مي‎خورند. بنابراين لازم نيست كه اعضاي يك خانوار حتماً با يكديگررابطه خويشاوندي داشته باشند. به عبارت ديگر خانوار لزوماً با خانواده يكي نيست. فردي كه به تنهايي زندگي مي‎كند نيز، خانوار تلقي مي‎شود. (صفحه 1 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


خانوار نيازمند
خانوار نيازمند، به خانواري گفته مي‎شود كه به علت فوت، طلاق، مفقودي، متاركه، ازكارافتادگي، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، بيماري سرپرست و ... قادر به تأمين نيازهاي اولية خود نباشند.
(صفحه 158 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


اعضاي خانوار معمولي
همه افرادي كه اقامتگاه معمولي مشترك دارند و علاوه برآن همخرج نيز هستند و معمولاً باهم غذا مي‎خورند حتي اگر در زمان آمارگيري موقتاً غايب باشند مشروط برآنكه در محل ديگري اقامتگاه معمولي نداشته باشند، يك خانوار معمولي به حساب مي آيند. (صفحه 1 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


مددجو
مددجو، به فردي گفته مي شود كه دچار مشكلات جسمي، رواني، اقتصادي يا اجتماعي شده و بدون دريافت كمك و خدمات ويژه از سازمانهاي مربوط قادر به استقلال و خودكفايي اقتصادي و اجتماعي نباشد. (صفحه 158 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


مددجوي تحت پوشش
مددجوي تحت پوشش، به مددجويي گفته مي‎شود كه به دليل همخواني وضعيت عمومي وي با شرايط پذيرش مندرج در دستورالعمل سازمانهاي ذيربط از امكانات پيش بيني شده بطور مستمر بهره‎مند شود.
(صفحه 158 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


سالمند
به افراد 60 ساله و بيشتر سالمند گفته مي‎شود.


طرح شهيد رجايي
طرح شهيد رجايي، طرحي است كه به موجب آن سالمندان روستايي و عشايري نيازمند و عائله تحت تكفل آنها زير پوشش خدمات حمايتي قرار مي‎گيرند. (صفحه 183 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


مناطق شهري
مراكز بيش از پنج هزار نفر جمعيت را مناطق شهري گويند.


مناطق روستايي
شامل تمام مراكز جمعيتي مي‎گردد كه كمتر از پنج هزار نفر جمعيت دارند.


روستاي تحت پوشش
روستايي كه در آن حداقل يك خانوار، تحت پوشش خدمات حمايتي كميته امداد قرار داشته باشد.


واحد امداد
واحد امداد، به هريك از مراكز يا مجتمع‎هاي خدماتي گفته مي‎شود كه از طريق آن خدمات امدادي و حمايتي ارائه مي‎گردد. (صفحه 167 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)

طرح مددجويي
طرحي است كه براساس آن افراد بنا به عللي از قبيل فقدان سرپرست، از كارافتادگي سرپرست، معلوليت سرپرست و بيماري سرپرست يا استيصال و درماندگي برحسب نوع نيازمندي، تحت پوشش مستمر كميته امداد قرار مي‎گيرند.


سرپرست خانوار
سرپرست خانوار، عضوي از خانوار است كه اعضاي خانوار وي را به اين عنوان معرفي مي‎كنند. در مواردي كه اعضاي خانوار كسي را بعنوان سرپرست معرفي نكنند، مسن‎ترين فرد به عنوان سرپرست خانوار شناخته مي‎شود. در خانوارهاي يكنفره، همان فرد سرپرست خانوار به شمار مي‎آيد.
(صفحه 2 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


از تحت پوشش خارج شده
مددجويان تحت پوشش كه بنا به عللي از قبيل اشتغال يا خودكفايي، اشتغال به كار يكي از اعضاي خانوار، ازدواج، فوت، مهاجرت، دريافت كمك از ديگران، مراجعت سرپرست يا نان‎آور، عدم استحقاق و... از تحت پوشش خارج شده باشند.


محل اقامت
يكي از حالتهاي شهري، روستايي يا عشايري مدنظر مي‎باشد.


علت حمايت
منظور عللي است كه خانوار نيازمند تشخيص داده شده و زير پوشش طرحهاي حمايتي قرار گرفته است.


وضعيت جسمي
يكي از حالتهاي: سالم، معلول، بيمار و از كار افتاده مورد نظر مي‎باشد.


معلول
معلول، به فردي گفته مي‎شود كه براثر ضايعة جسمي، ذهني يا توأم، در سلامت و كارايي عمومي او به طور مستمر اختلال قابل توجهي به وجود آيد، به طوري كه اين اختلال از استقلال وي در زمينه‎هاي اجتماعي و اقتصادي بكاهد. اين تعريف شامل ناشنوايان، نابينايان، معلولين جسمي حركتي و معلولين ذهني مي‎شود.


بيمار
فردي است كه داراي وضع غير عادي جسمي يا روحي است و از وضعيت طبيعي خارج شده و انجام خدمات درماني براي وي ايجاد مي‎شود.


ازكار افتاده حمايتي(غير بيمه‎اي)
به فردي گفته مي‎شود كه به دليل جسمي يا ذهني قادر به تأمين نيازهاي مادي زندگي خود نباشد و از بيمه‎هاي ديگر نيز كمك دريافت نكند و تحت پوشش كمكهاي سازمانهاي مددكاري قرار گرفته باشد.


پرونده خانوار
پوشه‏اي است كه درآن مجموع اطلاعات واسناد مربوط به اعضاي خانوار مراجعه كننده ثبت و نگهداري مي‎شود.


پرونده در نوبت تحقيق
پرونده‎اي است كه جهت تحقيق محلي و بررسي وضعيت استحقاق يا عدم استحقاق خانوار در اختيار مددكار قرار گرفته است.


پرونده در نوبت حمايت
پرونده‏اي است كه استحقاق خانوار براي تحت پوشش قرار گرفتن محرز گرديده ولي به دليل كمبود بودجه يا عدم ارائه مدارك تكميلي، پرونده در نوبت حمايت قرار مي‎گيرد.


علت درخواست
مراجعه شود به تعريف علت حمايت


مددجويان تحقيق شده غير نيازمند
به مددجوياني اطلاق مي‎شود كه پس‎از تحقيق وبررسي عدم استحقاق ونيازمندي آنها محرز مي‎گردد.


كمك مستمري
كمك مستمري، وجه يا كالايي است كه با نظر مددكار اجتماعي يا كارشناسان امور اجتماعي طبق ضوابطي به افراد خانوارهاي نيازمند تا رسيدن به مرحلة بازتواني، جهت كمك به تأمين هزينه زندگي به طور ماهانه پرداخت مي‎شود.


كمكهاي مالي غيرمستمر
كمكهاي مالي غير مستمر، به وجوهي گفته مي‎شود كه به منظور رفع نيازهاي ضروري و تحقق برنامه‎هاي بازتواني افراد و خانواده‎هاي تحت پوشش، براساس آيين نامه اجرايي مصوب سازمانهاي مددكاري قابل پرداخت باشد. (صفحه 182 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


كمك موردي
رجوع شود به تعريف كمكهاي مالي غير مستمر.


خانوار زنداني تحت پوشش
خانوار نيازمندي است كه سرپرست آن بنا به دلايلي زنداني شده و افراد خانواده وي تحت پوشش سازمانهاي مددكاري قرار گرفته و از مزاياي حمايتي بهره‏مند مي‎شوند.


نوع جرم
به دلايلي اطلاق مي‎شود كه بواسطه آن فرد از سوي مراجع قضايي مجرم شناخته شده است.


ايتام تحت پوشش
به مددجويان تحت پوششي گفته مي‎شود كه پدر آنها فوت كرده و داراي شرايط سني مقرر مي‎باشند.


نسب
منظور يكي از دو حالت سيد و عام مي‎باشد.


وضع والدين
يكي از حالتهاي درقيد حيات، فوت شده، جداشده، متاركه و فاقد صلاحيت والدين مي‎باشد.


حامي
به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‎شود كه طبق ضوابط مربوطه، حمايت يك يا چند يتيم را عهده‎دار شده است.


مشخصات زوج
تعيين مواردي همچون : سن، سطح تحصيلات، شغل، نوع اقامت، نوع پوشش زوجها، وضع والدين و همچنين تعيين وضعيت مسكن و نظام وظيفه دامادها مي‎باشد.


كمك جهيزيه
به كمكهايي گفته مي‎شود كه طبق شرايط خاص براي تأمين جهيزيه دختران تحت پوشش و نيازمندان غيرتحت پوشش به صورت لوازم خانگي يا نقدي پرداخت مي‎شود.

هديه ازدواج
مبلغي است كه طبق شرايط معين، براي تأمين قسمتي از هزينه‎هاي ازدواج پسران خانوارهاي تحت پوشش به آنان پرداخت مي‎شود.


كمك هزينه ازدواج
كمك هزينه ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي تأمين قسمتي از هزينه‎هاي ازدواج به مزدوجين نيازمند پرداخت مي‎شود. (صفحه 182 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


كارت خريد
كارت بهاداريست كه در موارد خاص بويژه در آستانه سال نو جهت تهيه مايحتاج ضروري در اختيار نيازمندان قرار مي‎گيرد.


آسيب ديده ناشي از حوادث
به فرد يا خانواري گفته مي‎شود كه بر اثر حوادث طبيعي يا غير طبيعي از لحاظ اقتصادي يا جسمي دچار آسيب شده است. (صفحه 159 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


عامل خسارت
منظور يكي از عوامل سيل، خشكسالي، زلزله، طوفان، آتش سوزي و ساير حوادث مي‎باشد.


قرض‎الحسنه
قرض الحسنه، عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين(قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك ميكند كه قرض گيرنده مثل يا درصورت عدم امكان، قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد. (صفحه 149 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


نوع وام قرض‎الحسنه
منظور تعيين نوع مصرف وام قرض‎الحسنه پرداختي مي‎باشد، شامل: صنايع توليدي، كسب، درمان، تعمير يا احداث ساختمان، دامپروري، كشاورزي، ازدواج، تهيه جهيزيه، حوادث، تحصيلي، پرداخت بدهي و ساير موارد.


محكومين نيازمند
به زندانيان آبرومند و درمانده‎اي گفته مي‎شود كه خطايي به عمد مرتكب نشده و سابقه محكوميت قضايي نيز نداشته وليكن بدليل بدهي، جريمه يا ديه در زندان بسر مي‎برند و طبق ضوابط مربوطه استحقاق كمك و رفع محكوميت را دارا مي‎باشند.


نوع مشكل حقوقي و قضايي
منظور نوع مشكل حقوقي و قضايي پيش آمده براي مددجويان مي‎باشد كه نياز به معاضدت حقوقي و قضايي امداد دارند.


نوع اقدام
منظور نوع معاضدت حقوقي و قضايي امداد در جهت رفع مشكلات حقوقي و قضايي مددجويان مي‎باشد شامل: مشاوره حقوقي، تنظيم اظهارنامه، تنظيم دادخواست، تنظيم لايحه دفاعيه، شركت در جلسات دادرسي و ساير پيشگيريها و حمايتهاي حقوقي و قضايي.


امكانات واحدهاي امداد
منظور مجموعه تجهيزات و وسايل رفاهي است كه در واحدهاي امداد نصب يا فراهم شده و موجب آسايش و رفاه بيشتر استفاده‎كنندگان از آن واحدها مي‎شود.


وضع تأهل
منظور يكي از حالتهاي هرگز ازدواج نكرده، داراي همسر، مطلقه و فوت همسر مي‎باشد.


داراي همسر
كسي است كه با فرد ديگري پيمان ازدواج بسته و پيمان مزبور تا زمان پرسش به قوت خود باقي است.


بي همسر بر اثر فوت همسر
كسي است كه همسر وي فوت شده و تا زمان پرسش مجدد ازدواج نكرده است.


بي همسر بر اثر طلاق
كسي است كه بر اثر طلاق، بي همسر شده و تا زمان پرسش مجدداً ازدواج نكرده است.


جدا شده
عبارتست از فردي كه از همسر خود بطور موقت يا دائم (طلاق) جدا شده است.


فاقد صلاحيت
فردي كه احتيار قانوني در انجام امور محوله ندارد.

امـور فـرهنگـي و آمـوزشي

خدمات فرهنگي و آموزشي
به مجموع تدابير، تسهيلات و خدماتي اطلاق مي‎شود كه جهت فراهم نمودن زمينه ادامه تحصيل و تربيت مناسب فرزندان و ارتقاء سطح علمي و فرهنگي افراد تحت پوشش ارائه مي‎شود.


نوع هزينه خدمات فرهنگي و آموزشي
منظور يكي از سرفصلهاي هزينه‎اي خدمات فرهنگي مي‎باشد از قبيل: هزينه لوازم التحرير. كتاب درسي، وسايل كمك آموزشي، شهريه تحصيلي، اياب و ذهاب، هزينه اردوها و خدمات تربيتي به جوانان و خانواده.


افراد استفاده كننده
منظور كليه مددجوياني كه از خدمات حمايتي مورد نظر بهره‎مند شده باشند.


اردوگاه داير
به اردوگاهي گفته مي‎شود كه با كسب مجوز و برنامه‎هاي مدون در طول دوره آماري مورد نظر اقدام به برگزاري اردو نموده باشد.


نوع اردو
نوع اردو بسته به وضعيت شركت‎كنندگان و نحوه برگزاري اردو شامل موارد زير مي‎باشد: 1ـ اردوهاي سراسري دانش‎آموزي، 2ـ اردوهاي سراسري دانشجويي، 3ـ اردوهاي منطقه‎اي دانش‎آموزي،4ـ اردوهاي منطقه‎اي دانشجويي،5ـ اردوهاي سراسري زيارتي سالمندان و 6ـ اردوهاي منطقه‎اي زيارتي سالمندان.


خوابگاه
واحد اقامتي است براي افراد در حال تحصيل كه به صورت مشترك در اطاقها يا سالنهاي بزرگ زندگي مي‎كنند. مانند خوابگاههاي دانش‎آموزي و دانشجويي كه در اين خوابگاهها معمولاً سرويس بهداشتي، حمام، سالن نشيمن، سالن مطالعه و سالن صرف غذا مشترك است.


كانون فرهنگي
به مراكزي گفته مي‎شود كه در آنها فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي خاص جهت ارتقاء سطح علمي و فرهنگي دانش‎آموزان و پركردن اوقات فراغت آنان ارائه مي‎گردد، اين كانونها به دو نوع دائم و موقت تقسيم مي‎شوند، كه كانونهاي دائم درطي سال فعاليت دارند و كانونهاي موقت صرفاً در تابستان تشكيل ميشود.


طرح آموزشي مكاتبه‎اي
طرحي است كه براساس آن بصورت غيرحضوري و از طريق ارسال جزوه، كتاب و امثالهم آموزشهاي لازم به فراگيران ارائه مي‎شود، اين طرح زمينه‎هايي چون كتابخواني، نوارهاي صوتي و نشريه خواني و ... را دربر مي‎گيرد.


طرح آموزش خانواده
طرحي است كه براساس آن افراد بزرگسال خانواده‎هاي تحت پوشش آموزشهاي لازم در زمينه‎هاي مسائل بهداشتي، تنظيم خانواده، سوادآموزي، احكام و آموزشهاي قبل از ازدواج را فرا مي‎گيرند.


افراد بزرگسال
به كساني كه به لحاظ سن عموماً 15 تا 40 سال يا ساير شرايط نمي‎توانند در دوره روزانه تحصيل نمايند بزرگسال گفته مي‎شود.


مقطع تحصيلي
يكي از سطوح تحصيلي رسمي كشور شامل: ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، دانشگاهي و حوزوي مورد نظر مي‎باشد.


وضعيت تحصيلي
منظور اشتغال يا عدم اشتغال به تحصيل فرد مورد نظر دريكي از دوره‎هاي رسمي آموزشي كشور مي‎باشد.


دوره تحصيلي
دوره آموزشي رسمي است كه منجر به اخذ گواهينامه تحصيلي مي‎شود مانند سوادآموزي، ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، پيش‎دانشگاهي، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و...


دوره ابتدايي
دوره ابتدايي، دوره تحصيلي آموزش عمومي است كه دانش‎آموزان از سن 6 سالگي به آن وارد شده و پس از طي 5 پايه تحصيلي، گواهينامه پايان دوره ابتدايي را دريافت مي‎كنند.


دوره راهنمايي
دوره راهنمايي، دوره تحصيلي آموزش عمومي است كه دانش‎آموزان پس از پايان دوره ابتدايي به آن وارد شده و پس از طي 3 پايه تحصيلي موفق به اخذ گواهينامه پايان دوره راهنمايي مي‏شوند.


دوره متوسطه
دوره متوسطه، دوره تحصيلي 3 ساله است كه دانش‎آموزان پس از اتمام دوره راهنمايي به آن وارد شده و پس از طي آموزش عمومي سال اول به يكي از شاخه‎هاي نظري، فني و حرفه‎اي يا كاردانش هدايت مي‎شوند و در مجموع با گذراندن 96 واحد درسي رشته مربوط، موفق به اخذ گواهينامه ديپلم متوسطه مي‎گردند.


دوره پيش دانشگاهي
دوره پيش دانشگاهي، دوره تحصيلي يكساله است كه دانش‎آموزان پس از اتمام دوره متوسطه و احراز شرايط و ضوابط به آن وارد شده و پس از طي اين دوره مي‎توانند در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها شركت كنند.


دوره كارداني
دوره كارداني، يكي از دوره‎هاي نظام آموزش رسمي است كه شرط ورود به آن اتمام دوره متوسطه يا پيش دانشگاهي و قبولي در آزمونهاي مربوط و ساير ضوابط است، به فارغ‎التحصيلان اين دوره آموزشي مدرك كارداني اعطا مي‎شود. اين دوره ممكن است با دوره متوسطه به صورت پيوسته نيز برگزار شود.


دوره كارشناسي
دوره كارشناسي، يكي از دوره‎هاي نظام آموزش رسمي است كه شرط ورود به آن دارا بودن گواهينامه پايان دوره متوسطه يا كارداني و قبولي در آزمونهاي مربوط است. به فارغ‎التحصيلان اين دوره گواهينامه كارشناسي اعطا مي‎شود.


دوره كارشناسي ارشد
دوره كارشناسي ارشد، يكي از دوره‎هاي نظام آموزش رسمي است كه شرط ورود به آن دارا بودن گواهينامه پايان دوره كارشناسي و قبولي در آزمونهاي مربوط است. به فارغ‎التحصيلان اين دوره گواهينامه كارشناسي ارشد اعطا مي‎شود. اين دوره ممكن است با دوره كارشناسي به صورت پيوسته برگزار گردد.


دوره دكتري حرفه‎اي
يكي از دوره‎هاي نظام آموزشي رسمي است كه شرط ورود به آن دارا بودن گواهينامه پايان دوره متوسطه و قبولي در آزمونهاي مربوط است. به فارغ‎التحصيلان اين دوره گواهينامه دكتري حرفه‎اي اعطا مي‎شود. اين گواهينامه همتراز كارشناسي ارشد محسوب مي‎شود.


وضع سواد
منظور يكي از حالتهاي باسواد و بي سواد مي‎باشد.


باسواد
كساني كه مي‎توانند به فارسي يا هر زبان ديگري متن ساده‎اي را بخوانند و بنويسند، خواه مدرك رسمي داشته يا نداشته باشند، باسواد تلقي مي‎شوند.


پايه تحصيلي
قسمتي از برنامه آموزشي يك دوره را كه در يك سال تحصيلي آموزش داده مي‎شود يايه تحصيلي مي‎گويند.


رشته تحصيلي
منظور يكي از رشته‎هاي مصوب آموزش و پرورش و آموزش عالي مي‎باشد.


نوع دانشگاه
منظور يكي از دانشگاههاي دولتي، آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي مي‎باشد.


رابطين فرهنگي
به افرادي گفته مي‎شود كه عمدتاً در آموزش و پرورش يا مراكز آموزشي شاغل هستند و بصورت افتخاري در امر خدمات فرهنگي طبق ضوابط تعريف شده با امداد همكاري دارند.

فعـاليتهـاي عـمرانــي

تاريخ اتمام ساختمان
تاريخ اتمام ساختمان، تاريخي است كه ساختمان آماده بهره‎برداري است چنانچه تاريخ استفاده از ساختمان قبل از انجام عملياتي نظير نقاشي، گچ‎كاري، نماسازي و... باشد، تاريخ بهره‎برداري به جاي تاريخ اتمام ساختمان منظور مي‎شود.


نحوه تصرف مسكن
يكي از حالتهاي ملكي عرصه و اعيان، ملكي اعيان، مجاني، رهني، اجاري، در برابر خدمت، رهن و اجاره، توأم مورد نظر مي‎باشد.


تسهيلات محل سكونت
قسمتهايي از واحد مسكوني يا امكانات اضافه شده به آن است كه موجب آسايش و رفاه بيشتر خانوار مي‎شود.


واحد مسكوني
واحد مسكوني، عبارت از تمام يا قسمتي از يك ساختمان است كه حداقل شامل يك اتاق و سرويس(حداقل يك توالت) مستقل بوده و داراي ورودي مستقيم يا غير مستقيم از معبر عمومي باشد. شكل متعارف آن، خانه معمولي و واحد آپارتماني است كه براي سكونت يك خانوار ساخته مي‎شود.


ساختمان مددجويي
منظور واحد مسكوني است كه مالكيت يا حق بهره برداري آن به يك خانوار مددجو تعلق داشته باشد.


وضعيت احداث
منظور يكي از حالتهاي شروع شده، نيمه تمام و تكميل شده مي‎باشد.


ساختمان شروع شده
ساختمان شروع شده ، ساختماني است كه احداث آن در دوره آماري مورد نظر آغاز شده باشد.
(صفحه 82 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


ساختمان نيمه تمام
ساختمان نيمه تمام، ساختماني است كه تا پايان دوره آماري هنوز تكميل نشده يا متوقف مانده است.
(صفحه 82 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


ساختمان تكميل شده
ساختمان تكميل شده، ساختماني است كه كار ساختماني آن در دوره آماري پايان يافته و قابل بهره‎برداري مي‎باشد.
(صفحه 83 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


تعمير جزئي ساختمان
عملياتي است كه بطور مستمر براي نگهداري ساختمان انجام مي‎شود مانند لكه‎گيري بام.
(صفحه 83 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


تعمير يا تغيير كلي ساختمان
منظور مجموعه اقداماتي نظير احداث آشپزخانه، حمام، سرويس بهداشتي، حصاركشي و انشعاب آب و برق و گاز و نظاير آن كه در جهت رفع نواقص ساختمان مسكوني و ارتقاء كيفي ساختمان مددجويان انجام مي‎شود. (صفحه 83 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


ساختمان حمايتي
به ساختماني اطلاق مي‎شود كه جهت ارائه خدمات خاص حمايتي به مددجويان مورد استفاده قرار مي‎گيرد. مانند: خوابگاه، نقاهتگاه، كانون فرهنگي و اردوگاه.


ساختمان اداري
به ساختماني اطلاق مي‎شود كه جهت فعاليتهاي اداري، ستادي و پشتيباني به منظور ارائه خدمات به مددجويان مورد استفاده قرار مي‎گيرد.


وام مسكن نيازمندان غير تحت پوشش
وامي است كه به افراد غير تحت پوشش نيازمند طبق ضوابط خاص جهت خريد يا احداث ساختمان مسكوني پرداخت مي‎شود.

نوع مالكيت
منظور نوع وابستگي و نحوه تملك واحد مورد نظر مي‎باشد كـه يكـي از حالتهاي: ملكـي امـداد، استيجاري، اماني، وقفي و اهدايي را شامل مي‎گردد.


نحوه تصرف ملكي عرصه و اعيان
چنانچه مالكيت زمين و ساختمان متعلق به استفاده كننده از آن باشد، نحوه تصرف، ملكي عرصه و اعيان ناميده مي‎شود. (صفحه 85 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


نحوة تصرف ملكي اعيان
درصورتي كه فقط اعياني ملك و تأسيسات آن متعلق به استفاده كننده بوده و عرصه(زمين) متعلق به ديگري باشد، نحوه تصرف، ملكي اعيان ناميده مي‎شود.


نحوة تصرف رهني
چنانچه حق استفاده از ساختمان در برابر سپردن مبلغ معيني وجه نقد يا كالا يا عناويني مثل: وديعه، وثيقه، امانت، قرض‎الحسنه و غيره به مالك آن به دست آمده باشد، نحوه تصرف، رهني محسوب مي‎شود.


نحوه تصرف اجاري
چنانچه استفاده از تمام يا قسمتي از يك ساختمان، با پرداخت مبلغ معيني وجه نقد يا كالا تحت عنوان اجاره بها صورت گيرد نحوه تصرف، اجاري محسوب مي‎شود.


نحوة تصرف رهن و اجاره توأم
چنانچه حق استفاده از ساختمان در برابر سپردن مبلغ معيني وجه نقد يا كالا(با عناوين وديعه، وثيقه، امانت، قرض الحسنه و...) و همچنين پرداخت منظم مبلغي وجه نقد يا كالا تحت عنوان اجاره بها به مالك آن به دست آمده باشد، نحوه تصرف، رهن و اجاره محسوب مي‎شود.


نحوة تصرف در برابر خدمت
چنانچه حق استفاده از ساختمان در مقابل انجام خدمت بدست آمده باشد، نحوه تصرف، در برابر خدمت محسوب مي‎شود.


نحوة تصرف مجاني
در صورتي كه نحوه تصرف ساختمان، ملكي عرصه و اعيان، ملكي اعيان، رهني و در برابر خدمت نباشد و هيچ گونه وجه نقد در ازاي استفاده از آن پرداخت نشود، نحوه تصرف مجاني محسوب مي‎شود.

تعاريف و مفاهيم واژه هاي مربوط به بخش بيمه و خدمات درماني

نوع وابستگي بيمه شده
نسبت شخص با بيمه شده اصلي را نوع وابستگي مي‎گويند و شامل فرزند، همسر، پدر و مادر مي‎باشد.


بيمه شده اصلي
فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون بوده و پس از پرداخت حق‎السهم(توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني مي‎شود.
(صفحه 179 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


بيمه شده تبعي
خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي يا كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي تواند استفاده نمايد. (صفحه 179 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


هزينه‎

هاي بيمه درمان
هزينه ايست كه براساس خدمات مورد تعهد و مطابق ضوابط و تعرفه‎هاي بيمه جهت درمان مشمولين بيمه خدمات درماني پرداخت مي‎گردد. (صفحه 179 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


مراكز درماني طرف قرارداد
به كليه مراكز درماني اعم از مطب پزشك عمومي، بيمارستان، مطب پزشك متخصص، درمانگاه، داروخانه، راديولوژي، آزمايشگاه و ساير مراكز پاركلينيكي اطلاق مي‎گردد كه جهت ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان مطابق تعرفه‎هاي شورايعالي بيمه با يكي از واحدهاي كميته قرارداد دارند.


انواع مراكز درماني طرف قرارداد
انواع مراكز درماني شامل: مطب پزشك عمومي، مطب پزشك متخصص، بيمارستان، درمانگاه، داروخانه، راديولوژي، آزمايشگاه و ساير مراكز پاراكلينيكي مي‎باشد.


مطب
به محلي گفته مي‎شود كه پزشك در آن به تشخيص بيماري يا ارائه درمان مي‎پردازد.


داروخانه
به محلي گفته مي‎شود كه طبق مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به منظور عرضه، ساخت دارو و مشاوره دارويي به وجود آمده است.


درمانگاه
مركز خدمات درماني سرپايي است، متشكل از دو يا چند اطاق مجهز به سرويسهاي عمومي درماني سرپايي، كه تحت نظر يك يا چند پزشك عمومي و متخصص اداره مي‎شود.


راديولوژي
به محلي گفته مي‎شود كه طبق مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده و در آن آزمايشهاي پرتوشناسي انجام مي‎گيرد و يا با استفاده از انرژي به صورت اشعه، بيماريها تشخيص داده مي‎شود.


نوع سرويس درماني
به خدماتي از قبيل معاينه و ويزيت، بستري و انواع جراحي ها، دندانپزشكي، تهيه دارو، آزمايشگاه، راديولوژي، نقاهتگاه و... اطلاق مي‎گردد كه هريك از بيماران جهت معالجه و درمان از آن برخوردار مي‎شوند.


انواع هزينه‎هاي درماني
منظور يكي از سرفصلهاي عمده هزينه بيمه و درمان اقشار آسيب‎پذير از قبيل هزينه بيمه درمان، هزينه درمان موردي، هزينه خدمات درماني ويژه و هزينه اداري تشكيلاتي بيمه مي‎باشد.


هزينه درمان موردي
هزينه درمان موردي، آن بخش از هزينه خدمات درماني است كه توسط سازمانهاي مددكاري به بيماران نيازمند فاقد پوشش بيمه‎اي پرداخت مي‎شود. (صفحه 186 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


هزينه خدمات درماني ويژه
هزينه خدمات درماني ويژه، آن بخش از هزينه‎هاي خدمات درماني است كه جهت خدمات خارج از تعهدات و تعرفه‎هاي بيمه‎اي براي بيمه‏شدگان نيازمند به مصرف مي‎رسد، مثل هزينه اعزام و اسكان بيماران، هزينه تأمين و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي، هزينه لوازم بهداشتي و هزينه خدمات افزون بر تعرفه‎هاي قانوني. (صفحه 186 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


نقاهتگاه
واحدي است داراي تخت، تسهيلات و خدمات عمومي لازم جهت اسكان و استراحت بيماراني كه براي ادامه درمان از شهرستان فاقد امكانات درماني كافي اعزام شده‎اند.

خـودكفـايـي و اشتغـال

مددجوي مستعد خودكفايي
به مددجويي اطلاق مي‎شود كه از توان جسمي، علاقه و زمينه لازم براي خوداتكايي و اجراي طرحهاي خودكفايي و اشتغال‎زايي برخوردار باشد. اين فرد ممكن است داراي مهارت لازم نبوده ولي زمينه فراگيري را داشته باشد.


زمينه خودكفايي
عبارتست از رشته‎هاي شغلي و شيوه‎هايي كه براساس علايق و توانائيهاي افراد در زمينه‎هاي مختلف كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، صنايع ماشيني كوچك، فعاليتهاي صنعتي، اعطاء سرمايه‎كار، واگذاري محل كار، اشتغال بكار يكي از اعضاي خانوار، اعزام يكي از اعضاي خانوار به دوره كارآموزي و... براي اشتغال و خودكفايي خانوار پيشنهاد مي‎گردد.


طرح خودكفايي
طرحي است كه طبق ضوابط و شرايط مشخص، زمينه اشتغال مددجويان را بصورت انفرادي، تجمعي يا تعاوني با ارائه آموزشهاي فني و حرفه‎اي، كاريابي يا پرداخت وامهاي بلند مدت و تأمين ابزار يا فضاي كار فراهم نموده و تا رسيدن به مرز خودكفايي تحت نظارت فني كارشناسان مربوطه قرار مي‎دهد.


مجري طرح خودكفايي
فردي است كه مسئوليت اجراي طرح را بعهده دارد. اين فرد ممكن است سرپرست يا يكي از اعضاي خانوار باشد.


وام خودكفايي
به تسهيلاتي گفته مي‎شود كه جهت اجراي طرحهاي خودكفايي در اختيار مددجويان قرار مي‎گيرد.


وضعيت طرح خودكفايي
باتوجه به طولاني بودن مدت اجراي طرحهاي خودكفايي، وضعيت طرح در هر مقطع از زمان يكي از حالتهاي: جديد، جاري، درحال توسعه(تكميل طرح قبلي)، ناموفق، راكد(متوقف شده) تبديلي(جايگزين و تغيير يافته)، در آستانه خودكفايي و خودكفا شده، مي‎باشد.


طرح خودكفايي جديد
طرحي است كه در دوره زماني مورد نظر براي اولين بار براي يك خانوار جديد شروع و باجرا گذاشته شده است.


طرح خودكفايي جاري
طرحي است كه در دوره زماني مورد نظر يا قبل از آنٍ شروع شده و طبق برنامه و بدون هيچگونه تغييري درحال اجرا است.


طرح خودكفايي درحال توسعه
طرحي است كه در دوره زماني قبل از دوره مورد نظر شروع شده و براي توسعه و تكميل آن، مجدداً اعتبار در اختيار مجري طرح قرار گرفته است.


طرح خودكفايي ناموفق
طرحي است كه در دوره زماني قبل از دوره مورد نظر شروع شده امّا مطابق برنامه و انتظارات قبلي پيش نمي‎رود و روند رو به رشد و موفقي را طي نمي‎كند.


طرح خودكفايي راكد
طرحي است كه در دوره زماني قبل از دوره مورد نظر شروع شده و در دوره مورد نظر بنا به دلائل مختلف ازقبيل انتخاب نادرست،عوامل طبيعي،حادثه، مشكلات مجري و... دچار ركورد و توقف شده است.


طرح خودكفايي تبديلي
طرحي است كه در دوره زماني قبل از دوره مورد نظر شروع شده ولي در دوره مورد نظر، نوع آن تغيير يافته و طرح ديگري جايگزين مي‎شود.


طرح خودكفايي در آستانه خودكفايي
طرحي است كه در دوره مورد نظر به رشد و بازدهي مطلوب رسيده و زمينه‎هاي خودكفايي خانوار تحت پوشش را فراهم ساخته است.


طرح خودكفا شده
طرحي است كه خانوار مجري آن، در دوره مورد نظر از درآمد و شرايط كافي برخوردار شده و با رسيدن به خودكفايي، طبق ضوابط مستمري وي قطع شده است.


كارگاه آموزشي ـ توليدي
مكاني است كه مطابق ضوابط معين، با هدف ارائه آموزشهاي فني و حرفه‎اي به مددجويان تحت پوشش، بمنظور كسب مهارتهاي لازم ايجاد و تجهيز شده است.


وضع آموزش
منظور يكي از حالتهاي آموزش ديده يا درحال آموزش تعيين وضعيت كارآموزان دوره‎هاي آموزشي فني و حرفه‎اي در پايان دوره زماني مورد نظر مي‎باشد.


انواع آموزش فني و حرفه‎اي
عبارتست از آموزشهايي در زمينه خياطي، گلدوزي، بافندگي، قاليبافي، گليم و جاجيم بافي و...


كارآموز
كارآموز، فردي است كه براساس برنامه‎هاي مصوب در يكي از مراكز آموزشي رسمي، مهارتي را بمنظور كسب شغل يا ارتقاي كيفيت كار، مي‎آموزد.


مشخصات كارگاه آموزشي ـ توليدي
منظور تعيين شرايط، امكانات و ويژگيهاي كارگاههاي آموزشي ـ توليدي از قبيل محل استقرار، تاريخ ايجاد، ميزان و نوع فضاهاي فيزيكي، ظرفيت نهايي، ظرفيت جاري، نوع و ميزان تجهيزات، نوع آموزشها، هزينه‎هاي ايجاد و تجهير و اداره، كادر فني و آموزشي و اداري و... مي‎باشد.


عملكرد كارگاه آموزشي ـ توليدي
منظور تعيين شاخص‎هايي از قبيل تعداد افراد آموزش ديده، ميزان توليدات، تعداد ساعات و روزهاي فعال در امر آموزش و هزينه‎هاي كار در طي دوره زماني مورد نظر و تعداد كارآموزان درحال آموزش در پايان دوره مي‎باشد.


انواع وابستگي مراكز آموزشي
نوع وابستگي مراكزي كه آموزشهاي فني و حرفه‎اي را ارائه مي‎نمايند عبارتند از: كارگاه آموزشي ـ توليدي متعلق به امداد، مراكز آموزشي وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و آموزشگاههاي بخش خصوصي.


نوع امكانات طرحهاي خودكفايي
عبارتست از اعطاي وام خودكفايي، تأمين سرمايه، ايجاد فضاي خودكفايي، تأمين ابزار و لوازم كار، ارائه آموزشهاي فني و حرفه‎اي، اعطاي وام از محل تبصره‎هاي قانون بودجه، اعطاي وام از محل طرح حضرت زينب(س).


فضاي خودكفايي
فضايي است كه متناسب با نوع طرح خودكفايي، براي خانوار، ايجاد مي‎گردد تا زمينه اجراي طرح فراهم آيد.


كاريابي
مجموعه اقداماتي است كه طي آن تمهيدات لازم جهت جذب و اشتغال بكار مددجويان مستعد و واجد شرايط و آموزش ديده در بخشهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و موسسات و سازمانها فراهم مي‎شود.


شغل
نوع كاريست كه توسط شخص درطول دوره آماري موردنظر انجام مي‎شود يا انجام آن را به عهده‎ دارد.


تسهيلات تبصره‎هاي قانون بودجه
تسهيلات و امكاناتي است كه همه ساله در قالب تبصره‎هاي بودجه ساليانه كشور (بصورت خاص براي مددجويان كميته امداد و يا متقاضيان اشتغال بطور عام) جهت ايجاد اشتغال و كسب درآمد خانوارهاي تحت پوشش پيش‎بيني و بصورت وام جهت اجراي طرحهاي خاص در اختيار اين خانوارها قرار مي‎گيرد.


طرح حضرت زينب(س)
طرحي است كه به موجب آن تسهيلاتي از طريق بانك كشاورزي جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار روستايي با معرفي كميته امداد پرداخت مي‎شود.


درآمد توليدات خودكفايي
درآمدي است كه از محل فروش محصولات توليدي خانوارهاي تحت پوشش طرحهاي خودكفايي عايد آنان مي‎شود.


هزينه توليد
مجموع هزينه‎هاي غير سرمايه‎اي از قبيل: هزينه‎هاي آموزشي، حمل و نقل، اياب و ذهاب، آب و برق، دستمزد، اجاره و... كه درطول اجراي طرح خودكفايي و فرآيند توليد محصول، توسط مجري طرح پرداخت مي‎شود.


نوع توليد
نوع توليد عبارتست از نوع محصول يا كالايي از قبيل: قالي، گليم، محصولات دامي و كشاورزي و... كه بواسطه اجراي طرح خودكفايي توليد و عرضه مي‎شود.


نحوه عرضه
توليدات خودكفايي مددجويان از طريق:
عرضه در محل، فروشگاههاي خودكفايي امداد، نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا، صادرات و نمايشگاههاي خارج از كشور، به فروش مي‎رسد.

صـدقـات ومشـاركتهـاي مردمـي

طرح صدقات
طرحي است كه بموجب آن با نصب يا توزيع صندوقهاي صدقات، نسبت به ايجاد كانالي مطمئن و در دسترس همگان، براي جمع‎آوري صدقات، خيرات و كمكهاي مردمي و هدايت آن به اقشار فقير و نيازمند جامعه اقدام مي‎گردد.


نصب و توزيع صندوق صدقات
جهت ترويج و اشاعه فرهنگ صدقات و تسهيل در امر پرداخت وجوهات از جانب مردم صندوقهايي در سه نوع بزرگ، متوسط و كوچك تهيه و توزيع مي‎گردد. صندوق بزرگ جهت نصب در معابر و اماكن عمومي، صندوق متوسط جهت نصب ادارات، مغازه‎ها و مدارس و صندوق كوچك جهت توزيع در منازل افراد خير و نوعدوست.


صندوق صدقات فعال
به صندوقي اطلاق مي‎شود كه در چرخه فعاليت بوده و طبق برنامه زمان‎بندي شده مبالغ آن تخليه و احياء مي‎شود.


صندوق از رده خارج شده
به صندوقي اطلاق مي‎شود كه بنا به دلائلي از قبيل اسقاطي، سرقتي، مفقودي، جابه‎جايي و... از چرخه صندوقهاي فعال خارج مي‎شود.


همكاران درصدي
به افرادي اطلاق مي‎شود كه در زمينه توزيع صندوقهاي صدقات، ارتباط با مشتركين و تخليه صندوقهاي صدقات با امداد همكاري داشته و در ازاي خدماتي كه انجام مي‎دهند درصدي از وجوه حاصله را بعنوان حق‎الزحمه دريافت مي‎نمايند.


رابطين صدقات
به افرادي اطلاق مي‎شود كه در قالب هسته‎هاي مشاركت مردمي و بصورت افتخاري در زمينه توزيع صندوقهاي صدقات، ارتباط با مشتركين، تبليغ و ترويج روحيه ايثارگري، انفاق، تخليه صندوقهاي صدقات و امور مشابه با امداد همكاري مي‎كنند.


درآمد اختصاصي
به كليه درآمدهاي كميته امداد امام بجز اعتبارات و بودجه‎هاي دولتي از قبيل: كمكهاي مردمي، درآمدهاي محلي، وجوهات شرعيه و اماني، كمكهاي موسسات و سازمانها، كمكهاي خيريه‎ها وكارخانه‎ها، درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي، كمكهاي مجتمع اقتصادي و... اطلاق ميگردد.


نوع درآمد اختصاصي
درآمدهاي اختصاصي امداد امام به سه دسته كلي شامل: كمكهاي مردمي، وجوه اماني و شرعي و درآمدهاي محلي و ناشي از فعاليتهاي اقتصادي تقسيم مي‎شود.

امـور پشتيبانـي، خـدمات مديـريت و نيروي انساني

كاركنان
افرادي هستند كه برابر شرايط مشخص و معين به خدمت سازمان پذيرفته شده و بصورت تمام وقت يا پاره وقت كار مي‎كنند و در ازاي آن مزد و حقوق دريافت مي‎كنند.


كاركنان رسمي
افرادي هستند كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از مشاغل سازمان مندرج در نظام حقوق و دستمزد به خدمت سازمان پذيرفته شده و تابع مقررات سازماني باشند.


كاركنان قراردي
افرادي هستند كه بموجب قرارداد رسمي براي كار مشخص و مدت معين به خدمت سازمان پذيرفته مي‎شوند.


مأمور به خدمت
افرادي هستند كه در استخدام سازمان معين قرار داشته وليكن بموجب حكم رسمي جهت انجام خدمت در سازمان ديگري مأمور شده‎اند.


سابقه كار
مدت زماني كه مطابق مقررات اداري و استخدامي بعنوان سابقه كار مفيد براي كاركنان منظور مي‎گردد.


سمت
به پست سازماني فرد كه مطابق حكم كارگزيني متصدي آن مي‎باشد، سمت گفته مي‎شود.


محل خدمت
عبارتست از واحد سازماني كه براساس تشكيلات موجود در سازمان به موجب حكم رسمي براي خدمت فرد درنظر گرفته مي شود.

همكاران افتخاري
همكاراني هستند فاقد قرارداد يا حكم استخدامي كه بدون دريافت حقوق و مزايا بصورت داوطلبانه مطابق ضوابط و شرايط مشخص با امداد همكاري مي‎نمايند از قبيل رابطين فرهنگي، رابطين صدقات و...


زمينه همكاري
عبارتست از امور، برنامه يا تخصص كاري كه فرد با امداد همكاري نمايند.


سابقه همكاري
عبارتست از مجموع مدت زماني كه شخص بصورت متناوب يا پيوسته در زمينه مشخصي با امداد بصورت افتخاري همكاري دارد.


استخدام شدگان
به افرادي گفته مي‎شود كه طبق مقررات اداري و استخدامي، گزينش و بصورت يكي از حالات رسمي يا قراردادي به خدمت سازمان در مي‎آيند.


افت نيروي انساني
به كاهش در تعداد كاركنان كه بر اثر بازنشستگي، فوت، اخراج، انتقال، مأموريت، استعفا، فسخ قرارداد، خاتمه قرارداد و... بوجود آيد افت نيروي انساني گفته مي‎شود.


علت خروج كاركنان
به دلايلي از قبيل بازنشستگي، فوت، اخراج، استعفا، فسخ قرارداد، خاتمه قرارداد، انتقال، مأموريت و... كه منجر به خروج و يا انصراف از كار كاركنان مي‎گردد، علت خروج مي‎گويند


نحوة همكاري با امداد
به نحوه خدمت و همكاري كليه افرادي كه در زمينه‎هاي مختلف با امداد همكاري دارند گفته مي‎شود. از قبيل رسمي، قراردادي، مأمور بخدمت، افتخاري و درصدي.


حقوق و مزايا
عبارتست از وجهي كه در قبال انجام كار مشخص و براساس حكم يا قرارداد رسمي و برطبق ضوابط و قوانين معين بصورت ماهانه، هفتگي يا سالانه از سوي سازمان به كاركنان پرداخت مي‎گردد.


ساير پرداختها
عبارتست از وجه يا كالايي كه به غير از حقوق و مزايا به كاركنان پرداخت گردد. ازقبيل حق مأموريت، حق مرخصي، حق لباس، پاداش و...


هزينه اداري و تشكيلاتي
عبارتست از وجوه يا كالاهايي كه در راستاي تحقق اهداف سازمان و در زمينه فعاليتهاي اجرايي، اداري و پشتيباني به مصرف مي‎رسد. ازقبيل هزينه‎هاي آب، برق، تلفن، سوخت و...


بورسيه امداد
ارائه امتياز خاص به تعدادي از كاركنان واجد شرايط جهت ادامه تحصيل در مقاطع دانشگاهي در مقابل سپردن تعهد خدمت چند برابر در امداد را گويند.


آموزش ضمن خدمت
به آموزشهايي گفته مي‎شود كه در طول سنوات خدمت كاركنان و كارگران به آنان ارائه مي‎شود و شامل آموزشهاي ضمن خدمت عام و ضمن خدمت خاص مي‎باشد. (صفحه 189 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


آموزش ضمن خدمت عام
آموزش ضمن خدمت عام، آموزشهايي است كه براساس استانداردها و برنامه‎هاي از پيش تعيين شده توسط سازمان مجري در طول سنوات خدمت كارگران و كاركنان به آنان داده مي‎شود.
(صفحه 189 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


آموزش ضمن خدمت خاص
آموزش ضمن خدمت خاص، آموزشهايي است كه برحسب مورد براي رفع كمبودهاي آموزشي يا ارتقاي مهارت كاركنان يك سازمان به صورت يك برنامه خاص تهيه، تدوين و اجرا مي‎شود. برنامة اين آموزش براساس سفارش دستگاه اجرايي نيازمند، توسط سازمان آموزش‎دهنده تهيه، تدوين و اجرا مي‎شود.
(صفحه 189 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


دوره آموزشي
دوره آموزشي, برنامه آموزشي مدوني است كه در طول زمان معيني با هدف تغيير در نگرش و رفتار آموزش گيرندگان اجرا شده و منجر به اخذ گواهينامه پايان دوره مي‎گردد.
(صفحه 190 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


تحقيقات كاربردي
رجوع شود به پژوهش كاربردي.


پژوهش
پژوهش، به مجموعه فعاليتهاي روش‎مند و خلاق گفته مي‎شود كه هدف آن افزايش دانش موجود، دستيابي به دانش و فنون جديد و حل مسايل در زمينه‎هاي مختلف است.


پژوهش بنيادي
پژوهش بنيادي، پژوهشي است كه به منظور فراهم ساختن زمينه علمي لازم براي تفسير مسايل موجود، مسايل آينده و افزايش اندوخته‎هاي علمي صورت مي‎پذيرد. (صفحه 222 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)

پژوهش پايه‎اي
رجوع شود به پژوهش بنيادي


پژوهش كاربردي
پژوهش كاربردي، پژوهشي است كه با هدف يافتن راه حل عملي به منظور رفع نيازها و حل مسايل مشخص انجام مي‎شود. (صفحه 223 تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران)


نظارت
به مراقبت در اجراي امور، براي كنترل و هدايت صحيح اعمال مجريان در حين انجام وظيفه اطلاق مي‎گردد.


بازرسي
جستجو و كاوش كردن فرد ذيصلاح، از عملكرد كاركنان يا اداره معين و بررسي اسناد و مدارك مثبته بمنظور تعيين ميزان انطباق امورانجام شده با اهداف و وظايف و مقرارت پيش‎بيني شده را بازرسي مي‎گويند.


موارد بازرسي
منظور تعداد دفعات، ساعات و روزهايي است كه براي بازرسي يك واحد تخصيص يافته و معمولاً در قالب تعداد دفعات بازرسي و نفر روز محاسبه مي‎شود.


تخلف اداري
منظور شكل و فرم تخلفاتي است كه به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت از طريق هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قابل رسيدگي است.


تخلف
به هرگونه انحراف يا قصور افراد يا واحدهاي مسئول از اهداف، وظايف و مقررات پيش‎بيني شده تخلف اطلاق مي‎شود.


شكايات
مجموعه گزارشهايي كه راجع به افراد يا واحدهاي مسئول مبني بر تخلف يا قصور در انجام وظيفه بصورت كتبي يا شفاهي واصل مي‎شود.


سپرده
عبارتست از وجه يا سند معتبري كه از طرف شخص حقيقي يا حقوقي در نزد شخص ثالث ديگري(حقيقي يا حقوقي) به منظور خاصي(ضمانت، حسن انجام كار و...) بصورت امانت گذارده مي‎شود.

وديعه
عبارتست از وجه يا سند معتبري كه بابت اجاره ملك، تلفن، ماشين آلات و يا ساير دارائيها در نزد شخص حقيقي يا حقوقي به امانت گذارده مي‎شود.


پيش پرداخت
عبارتست از درصدي از كل قرارداد كه قبل از شروع كار يا تحويل كالا و به منظور خاص(خريد لوازم، مصالح، انجام خدمت و...) از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي‎گردد.