کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«نظام آمارهاي ثبتي»

طرح ساماندهي آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرايي كشور

مقدمه:

تهيه و توليد اطلاعات آماري صحيح و ارائه بهنگام آن بمنظور رفع نيازهاي آماري جامعه بويژه برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هرم اطلاعات آماري مديريت كشور از جمله مهمترين اهداف نظام آماري كشور مي باشد.
دستگاههاي اجرايي كشور در هنگام انجام فعاليتهاي خود لزوماً آمارهايي را توليد مي كنند كه بعضاً آن را به ثبت ميرسانند، مجموعه آمار و اطلاعاتي كه داده هاي آن مستقيماً از فعاليتهاي عيني، واقعي و جاري يك سازمان ناشي شده و به صورت مكتوب و مدون از طريق فرمها، اسناد و مدارك جاري در داخل سازمان حاصل مي شود آمارهاي ثبتي گفته مي شوند.

نظام آمارهاي ثبتي

سيستم جامع اطلاع رساني و آماري كشور در پي آن است تا مجموعهاي از اطلاعات و آمار را از واقعيت، گردآوري، پردازش،نگهداري و بازيابي و بهنگام سازي كند و زمينههاي دسترسي كاربران معين به دادههاي مربوط، درست، دقيق و بهنگام را فراهم كند.
دادههاي آماري، آن دسته از دادهها هستند كه رخداد آنها در گذشته قطعي نيست و مبتني بر احتمال است. ولي در وقوع دادههاي اطلاعاتي در گذشته ترديدي نيست بنابراين تمام دادههاي ثبت شده كه در رخ دادن آنها ترديدي نيست در مقوله دادههاي اطلاعاتي قرار ميگيرند. از اينرو واژه تركيبي آمار ثبتي نه در نظريه آمار وجود دارد و نه در نظريه اطلاعات
واژه تركيبي آمار عملياتي با آمار ثبتي اصولاً مترادف نميباشد، عملياتي بودن نه شرط لازم براي ثبتي بودن است و نه شرط كافي زير برخي دادههاي عملياتي وجود دارند كه هيچ وقت ثبت نميشوند.
برخي از متخصصين سيستم بر اين باورند وقتي بخواهند درباره يك واقعيت انجام شده در گذشته و يا در حال انجام، بحث كنند، دادههاي اطلاعاتي با ويژگي رخداد قطعي بازشناخته ميشود روشن است اگر درباره آينده بحث شود، آينده هنوز نيامده است و رخدادهاي آن مشروط است. در اين صورت، رخدادهاي آينده پيش بيني ميشود. پيش بيني آينده براساس دادههاي گذشته صورت ميگيرد. دادههاي قطعي گذشته، داراي ماهيت اطلاعاتي است و پيش بيني داراي ماهيت آماري است بعبارت ديگر، پيش بيني آماري بر مبناي دادههاي اطلاعاتي گذشته انجام ميشود. بنابراين معتقدند كه بايد به جاي واژه تركيبي آمارهاي ثبتي از دو واژه دادههاي آماري و دادههاي اطلاعاتي (ثبتي) استفاده شود.
منظور از آمارهاي ثبتي، مجموعه اطلاعات و آماري است كه دادههاي آن مستقيماً ناشي از فعاليتهاي عيني، واقعي و جاري واحدهاي عملياتي هر يك از وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط ميباشد كه بصورت مكتوب و مدون (ثبت شده) از طريق فرمهاي معتبر و بوسيله روشهاي مناسب در داخل سازمانهاي ذيربط جريان دارد.
بديهي است تهيه و جمع آوري اقلام اطلاعاتي مورد نياز، از كوچكترين واحدها (هسته اوليه توليد) تا انتقال آنها با بالاترين سطح دسترسي به اقلام اطلاعاتي و استفاده و نگهداري آنها، مسير و گردش كاري را در هر يك از واحدها طي ميكند تا نياز جاري اطلاعات مديريتي در دستگاه ذيربط را تأمين نمايد. "روش آمارهاي ثبتي" به مسير گردش كار مذكور كه در نهايت بايد اطلاعات مورد نياز را به ساير كاركنان علاقهمند نيز منتقل نمايد اطلاق ميشود.

خط مشي‎هاي اساسي

بازنگري در شيوه هاي توليد و انتقال آمارهاي ثبتي يكي از ضروري‎ترين اقداماتي است كه در سالهاي اخير مورد توجه مركز آمار ايران قرار گرفته است.
بطور كلي ساماندهي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي بر چهار پايه استوار مي باشد:
1ـ تعيين مهمترين نياز اقلام آماري برنامه هاي توسعه كشور.
2ـاستاندارد نمودن تعاريف و مفاهيم اقلام مورد نياز
3ـانتخاب شيوه هاي مناسب ثبت، انتقال و ذخيره سازي اقلام آماري مورد نياز (نظام توليد)
4ـ نظارت بر اجراي ساماندهي آمارهاي ثبتي.

مراحل ساماندهي آمارهاي ثبتي

مهمترين مرحله ساماندهي نظام توليد يعني انتخاب شيوه هاي مناسب، ثبت، انتقال و ذخيره سازي (طراحي كلي و تفصيلي) مشتمل بر اقدامات زير مي باشد:
الف ـ تعيين عناوين سيستمها و زيرسيستمهاي داده هاي آماري براساس طبقه بندي هاي لازم
ب ـ تعيين پايگاههاي توليد اقلام آماري در زيرسيستمها.
ج ـ مكانيزه نمودن روش توليد اقلام آماري بصورت خروجي زيرسيستمها.
د ـ طراحي نظام كدگذاري اقلام آماري (با توجه به پايگاه توليد آمار، فرآيند سطوح تشكيلاتي، فرآيند سطوح جغرافيايي و …)
هـ ـطراحي فرمهاي عملياتي جديد(در صورت لزوم) و يا اصلاح فرمهاي عملياتي موجود بعنوان وروديهاي هر يك از زيرسيستمهاي مشخص شده (منظور فرمهايي است كه بتواند در فعاليتهاي جاري مورد استفاده قرار گيرند)
و ـ تعيين فراگرد گردش فرمهاي طراحي شده مربوط به هر سيستم.
زـ تعيين نحوه انتقال اطلاعات آماري از نقطه توليد (نقطه عملياتي) به پايگاههاي اطلاعاتي آماري پيش بيني شده و مدت زمان انتقال آن با ذكر دلايل منطقي
ج ـ طراحي گزارشات خروجي قابل دريافت از هر يك از سيستمها و زيرسيستمهاي آماري و تعيين سطوح دسترسي (عادي، محرمانه، خيلي محرمانه و …)
ح ـ تهيه Home Page آمارهاي ثبتي به منظور اطلاع رساني و ارتباط با دستگاههاي اجرايي كشور كه شامل:
ـ طراحي ساختار Home Page و قسمتهاي مختلف آن.
ـ برنامه نويسي و ايجاد Home Page.
ـ ورود اطلاعات مورد نياز Home Page
ـ پشتيباني و ايجاد تغييرات احتمالي
ت ـ ايجاد شبكه Database بمنظور اتصال شبكه اطلاعات آماري دستگاههاي اجرايي كشور و ايجاد بانك اطلاعات آماري كشور در مركز آمار ايران.

اقدامات اجرايي مركز آمار ايران

مركز آمار ايران بعنوان سازمان متولي آمار كشور در راستاي ساماندهي آمارهاي ثبتي كشور در كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي اقدامات زير را در دستور كار خود قرار داده است:
الف ـ مطالعه اقلام آماري ثبتي و بررسي نظام توليد
اين بخش از كار كه تحت عنوان يك پروژه در قالب طرح ساماندهي آمارهاي ثبتي تعريف شده شامل شناخت و تعيين اقلام، تهيه تعاريف و مفاهيم و استاندارد سازي آن، طبقه بندي اقلام آماري ثبتي و بررسي نظام توليد ميباشد.
ب ـ اجرا و نظارت بر اجراي ساماندهي نظام توليد آمارهاي ثبتي
پروژه ديگر طرح ساماندهي نظام توليد آمارهاي ثبتي تحت عنوان اجرا و نظارت بر اجراي ساماندهي نظام توليد آمارهاي ثبتي تعريف شده كه خود از دو فعاليت اجرا و نظارت تشكيل‎شده است.

اقدامات اجرايي امداد امام خميني(ره)

ـ در راستاي اجراي مصوبه هيئت محترم وزيران و شوراي عالي آمار براي ساماندهي آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرايي، كميته امداد امام خميني (ره) برنامه ‎هايي را در دستور كار خود قرار داده كه اهم اقدامات انجام شده ذيلاً آورده شده است.
1ـ اولين جلسه كميته راهبري (كميته آمار بخشي) اين نهاد در مورخ 19/2/80 تشكيل گرديد.
در اين جلسه خطوط كلي و محورهاي اساسي كار تعيين و براي تعيين اعضاي اصلي كميته راهبري و تشكيل كميته فني تصميماتي اتخاذ گرديد.
2ـ ليست اعضاي كميته بخشي آمار امداد نهايي و حكم اعضاء صادر گرديد.
3ـ ليست اعضاي كميته فني نهايي و حكم اعضاء صادر گرديد.
4ـكميته فني طي 33 جلسه كارشناسي نسبت به احصاء اقلام مهم آمارهاي ثبتي اين نهاد طي (90 قلم) و انتقال آنها به فرمهاي مربوطه (فرم شماره 2 ارسالي از مركز آمار ايران) و تهيه و تنظيم ليست واژه ‎هايي كه نياز به تعريف دارند.

5ـ كميته فني تا پايان سال 1380، 33 جلسه كارشناسي مفيد داشته كه صورتجلسات پيوست مي باشد.
6ـ اقلام آماري اين نهاد در جلسات سوم و چهارم كميسيون تخصصي شورايعالي آمار در مورخ 22/3/80 و 27/3/80 مورد تصويب قرار گرفت.
7ـ اقلام آماري مزبور نهايتاً در جلسه مورخ 28/3/80 شورايعالي آمار به تصويب اين شورا رسيد.
8ـ تهيه پيش نويس اوليه تعاريف و مفاهيم (گزارش مزبور بعنوان جزوه شماره 2 بصورت مستقل منتشر گردید).

فهرست اقلام آمار ثبتی كمیته امداد امام خمینی(ره) مصوب جلسه مورخ 28/3/1380 شورای عالی آمار ابلاغ شده طی نامه شماره 10289/16 مورخ 9/4/80 رئیس مركز آمار و دبیر شورای عالی آمار كشور

ردیف

 نام قلم آماری

كد

نام سازمان تولید كننده

1

 خانوار و نفرات تحت پوشش طرح مددجویی بر حسب علت

2700001

كمیته امداد امام خمینی(ره)

2

 خانوار و نفرات با سرپرست زن تحت پوشش طرح مددجویی

2700002

″ ″

3

 خانوار تحت پوشش طرح مددجویی بر حسب تعداد اعضای خانوار

2700003

″ ″

4

 وضعیت مسكن خانوارهای تحت پوشش طرح مددجویی

2700004

″ ″

5

 فرزندان خانوارهای تحت پوشش طرح مددجویی بر حسب سن، جنس، وضع و سطح تحصیلات و علت حمایت

2700005

″ ″

6

 كمك پرداختی(نقدی و غیرنقدی) به مددجویان تحت پوشش طرح مددجویی

2700006

″ ″

7

 خانوار و نفرات از تحت پوشش طرح مددجویی خارج شده بر حسب علت

2700007

″ ″

8

 خانوار و نفرات تحت پوشش طرح شهید رجایی

2700008

″ ″

9

 خانوار و نفرات با سرپرست زن تحت پوشش طرح شهید رجایی

2700009

″ ″

10

 خانوار تحت پوشش طرح شهید رجایی بر حسب تعداد اعضای خانوار

2700010

″ ″

11

 وضعیت مسكن خانوارهای تحت پوشش طرح شهید رجایی

2700011

″ ″

12

 فرزندان تحت پوشش طرح شهید رجایی بر حسب سن، جنس و سطح تحصیلات

2700012

″ ″

13

 مبلغ پرداختی (نقدی و غیرنقدی) به مددجویان تحت پوشش طرح شهید رجایی

2700013

″ ″

14

 خانوار و نفرات از تحت پوشش طرح شهید رجایی خارج شده بر حسب علت

2700014

″ ″

15

 مددجویانی كه بصورت موردی كمك دریافت كردهاند

2700015

″ ″

16

 پرونده های در نوبت تحقیق و حمایت بر حسب نوع

2700016

″ ″

17

 مددجویان تحقیق شده غیرنیازمند بر حسب نوع

2700017

″ ″

18

 خانوار و نفرات زندانیان تحت پوشش

2700018

″ ″

19

 خانواده زندانیان تحت پوشش بر حسب تعداد اعضای خانوار

2700019

″ ″

20

 مبلغ پرداختی (نقدی و غیرنقدی) به خانواده زندانیان تحت پوشش

2700020

″ ″

21

 خانوار و نفرات و هزینه های طرح بازگشت مهاجرین

2700021

″ ″

22

 ایتام تحت پوشش بر حسب سن، جنس و وضع و سطح تحصیلات

2700022

″ ″

23

 ایتام تحت پوشش طرح اكرام، تعداد حامیان و مبالغ كمكهای پرداختی

2700023

″ ″

24

 موارد و ارزش ریالی جهیزیه یا كمك هزینه ازدواج پرداختی

2700024

″ ″

25

 تعداد و مبلغ كارت خرید شب عید محرومین

2700025

″ ″

26

 خانوار و نفرات و مبلغ كمك به آسیب دیدگان ناشی از حوادث

2700026

″ ″

27

 تعداد و مبلغ وامهای قرض الحسنه پرداختی

2700027

″ ″

28

 مبلغ بازدریافت وامهای قرض الحسنه

2700028

″ ″

29

 تعداد و مبلغ وام پرداختی به محكومین نیازمند

2700029

″ ″

30

 مبلغ كمك بلاعوض پرداختی به محكومین نیازمند

2700030

″ ″

31

 موارد پیگیری مسائل حقوقی و قضایی مددجویان

2700031

″ ″

32

 خانوارها و نفرات مستعد خودكفایی

2700032

″ ″

33

 خانوارها و نفرات تحت پوشش طرحهای خودكفایی

2700033

″ ″

34

 تعداد و مبلغ وامهای خودكفایی پرداختی

2700034

″ ″

35

 مبلغ بازدریافت وامهای خودكفایی

2700035

″ ″

36

 هزینه كارگاههای آموزشی و تولیدی دایر

2700036

″ ″

37

 تعداد و هزینه ارائه آموزشهای فنی و حرفهای

2700037

″ ″

38

 امكانات در اختیار خانوارهای تحت پوشش طرحهای خودكفایی بر حسب نوع

2700038

″ ″

39

 افراد معرفی شده جهت اشتغال (كاریابی)

2700039

″ ″

40

 تعداد و هزینه احداث یا تعمیر فضای خودكفایی خانوارهای تحت پوشش طرحهای خودكفایی

2700040

″ ″

41

 تعداد و مبلغ وام پرداختی از محل تسهیلات تبصره 3 قانون بودجه و سایر تبصرههای بودجه به خانوارهای تحت پوشش

2700041

″ ″

42

 تعداد و مبلغ وامهای پرداختی به زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش (طرح حضرت زینب)

2700042

″ ″

43

 تعداد خانوار و نفرات خودكفا شده

2700043

 

44

 مقدار و ارزش ریالی تولیدات خودكفایی مددجویان تحت پوشش

2700044

″ ″

45

 درآمد ماهیانه خانوارهای تحت پوشش طرحهای خودكفایی

2700045

″ ″

46

 مقدار و ارزش ریالی خرید و عرضه تولیدات خودكفایی مددجویان

2700046

″ ″

47

 هزینه های خدمات فرهنگی به تفكیك سرفصلهای مختلف

2700047

″ ″

48

 تعداد و هزینه اردوگاههای دایر و افراد استفاده كننده

2700048

″ ″

49

 تعداد و هزینه خوابگاههای دایر و افراد استفاده كننده

2700049

″ ″

50

 تعداد و هزینه كانونهای فرهنگی دایر و افراد استفاده كننده

2700050

″ ″

51

 افراد شركت كننده در طرح آموزش مكاتبهای

2700051

″ ″

52

 افراد بزرگسال شركت كننده در طرح آموزش خانواده

2700052

″ ″

53

 دانش آموزان تحت پوشش بر حسب جنس و پایه تحصیلی

2700053

″ ″

54

 دانش آموزان ترك تحصیل كرده و یا مردودی بر حسب جنس و پایه تحصیلی

2700054

″ ″

55

 دانشجویان تحت پوشش بر حسب جنس، مقطع و رشته تحصیلی

2700055

″ ″

56

 دانشجویان فارغ التحصیل بر حسب جنس، مقطع و رشته تحصیلی

2700056

″ ″

57

 رابطین فرهنگی

2700057

″ ″

58

 افراد بیمه شده بر حسب اصلی و تبعی، جنس و شهری و روستایی

2700058

″ ″

59

 هزینه های بیمه و خدمات درمانی به تفكیك سرفصلهای مختلف

2700059

″ ″

60

 تعداد و هزینه موارد خدمات درمانی ارائه شده به نیازمندان غیرتحت پوشش

2700060

″ ″

61

 مراكز درمانی طرف قرارداد

2700061

″ ″

62

 تعداد و هزینه نقاهتگاههای دایر و افراد استفاده كننده

2700062

″ ″

63

 تعداد و هزینه احداث ساختمان مددجویی

2700063

″ ″

64

 تعداد و هزینه تعمیر و تكمیل ساختمان مددجویی

2700064

″ ″

65

 تعداد و هزینه احداث ساختمانهای حمایتی

2700065

″ ″

66

 تعداد و هزینه تعمیر و تكمیل ساختمانهای حمایتی

2700066

″ ″

67

 تعداد و هزینه احداث ساختمانهای اداری

2700067

 

68

 تعداد و هزینه تعمیر و تكمیل ساختمانهای اداری

2700068

″ ″

69

 تعداد و مبلغ وام مسكن مددجویان غیرتحت پوشش نیازمند

2700069

″ ″

70

 روستاهای تحت پوشش

2700070

″ ″

71

 واحدهای امداد بر حسب نوع

2700071

″ ″

72

 كاركنان بر حسب وضعیت استخدامی، جنس، تحصیلات و رشته تحصیلی

2700072

″ ″

73

 همكاران افتخاری

2700073

″ ″

74

 استخدام شدگان و افت نیروی انسانی بر حسب علت خروج در سالجاری

2700074

″ ″

75

 كاركنان دانشجوی بورسیه بر حسب رشته و مقطع تحصیلی

2700075

″ ″

76

 ساعات آموزش ضمن خدمت كاركنان بر حسب نوع دوره و تعداد افراد شركت كننده

2700076

″ ″

77

 تعداد و هزینه پروژه های تحقیقات كاربردی اجراء شده

2700077

″ ″

78

 موارد بازرسی و نظارت بر كار واحدهای امداد

2700078

″ ″

79

 موارد رسیدگی به شكایات و تخلفات

2700079

″ ″

80

 ارزش ریالی سرمایه گذاریهای انجام شده بر حسب سرفصلهای مختلف

2700080

″ ″

81

 ارزش ریالی كالاهای تهیه شده و موجودی كالاها بر حسب نوع

2700081

″ ″

82

 مبلغ سپردهها، ودیعهها و پیش پرداختیها

2700082

″ ″

83

 حقوق و مزایای كاركنان و سایر پرداختیها

2700083

″ ″

84

 هزینه های اداری و تشكیلاتی

2700084

″ ″

85

 تعداد و مبلغ وام پرداختی به كاركنان

2700085

″ ″

86

 وسیله نقلیه در اختیار امداد به تفكیك نوع و كیفیت

2700086

″ ″

87

 صندوقهای صدقات نصب یا توزیع شده و مبالغ صدقات دریافتی

2700087

″ ″

88

 هزینه های اجرای طرح صدقات و جلب مشاركتهای مردمی

2700088

″ ″

89

 درآمدهای اختصاصی بر حسب نوع

2700089

″ ″

90

 همكاران درصدی و رابطین صدقات

2700090

″ ″