کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«زبان انگلیسی»

آیکون پی دی اف

درس اول - زمان حال ساده استمراری

آیکون پی دی اف

درس دوم - زمان حال ساده

آیکون پی دی اف

درس سوم - مقایسه زمان حال ساده و استمراری 

آیکون پی دی اف

درس چهارم - زمان گذشته ساده 

آیکون پی دی اف

درس پنجم - زمان گذشته استمراری 

آیکون پی دی اف

درس ششم - زمان حال کامل 

آیکون پی دی اف

درس هفتم - زمان حال کامل استمراری 

آیکون پی دی اف

for and Since , How long and When درس هشتم - بررسی

آیکون پی دی اف

درس نهم - مقایسه و بررسی زمان گذشته ساده و حال کامل

آیکون پی دی اف

درس دهم - زمان گذشته کامل

آیکون پی دی اف

درس یازدهم - زمان گذشته کامل استمراری

آیکون پی دی اف

have و have got درس دوازدهم - بررسی و مقایسه

آیکون پی دی اف

used to درس سزدهم - نحوه استفاده از 

آیکون پی دی اف

 درس چهاردهم - موارد استفاده از زمان حال به جای آینده 

آیکون پی دی اف

Shall , Will درس پانزدهم - بررسی

آیکون پی دی اف

I will and I am going to درس شانزدهم - بررسی

آیکون پی دی اف

درس هفدهم - بررسی آینده استمراری و آینده کامل

آیکون پی دی اف

When I do / When I've done درس هجدهم - بررسی

آیکون پی دی اف

Can / Could / to be able to درس نوزدهم - بررسی

آیکون پی دی اف

Could (do) / Could have (done) درس بیستم - بررسی

آیکون پی دی اف

Must/Can't and  May/Might درس بیست و یکم - بررسی

آیکون پی دی اف

If (I do...) and If (I did...) درس بیست و دوم - بررسی

آیکون پی دی اف

If (I knew ...) and I wish I knew درس بیست و سوم - بررسی

آیکون پی دی اف

If (I had known ...) and I wish I had known درس بیست و چهارم - بررسی

آیکون پی دی اف

 درس بیست و پنجم - جملات مجهول

آیکون پی دی اف

 درس بیست و ششم - نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

آیکون پی دی اف

 درس بیست و هفتم - افعال کمکی و جملات سوالی و جملات سوالی منفی

آیکون پی دی اف

درس بیست و هشتم: بررسی افعالing   دار و   Question Tags

آیکون پی دی اف

 درس بیست و هفتم - افعال کمکی و جملات سوالی و جملات سوالی منفی

آیکون پی دی اف

درس بیست و نهم: بررسی ترکیبات verb + to  و verb + ing

آیکون پی دی اف

درس سی ام: کاربرد حروف اضافه به همراه فعل و بررسی be/get used to

آیکون پی دی اف

درس سی و یکم: عباراتی که بعد از آنها فعل به صورت ing دار می آید

آیکون پی دی اف

درس سی و دوم : کاربردهای for,to,so that

آیکون پی دی اف

درس سی و سوم : اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

آیکون پی دی اف

درس سی و چهارم : حروف تعریف معین و نامعین A/An/The

آیکون پی دی اف

درس سی و پنجم : بررسی کامل حرف تعریف  The

آیکون پی دی اف

درس سی و ششم : اسامی مفرد و جمع

آیکون پی دی اف

درس سی و هفتم : مالکیت به وسیله s' و of

آیکون پی دی اف

درس سی و هشتم : ضمایر انعکاسی

آیکون پی دی اف

درس سی و نهم : بررسی some و any

آیکون پی دی اف

درس چهلم : بررسی nothing/nobody و no/none/any و غیره

آیکون پی دی اف

درس چهل و یکم : بررسی much/many/little/few/a lot/plenty

آیکون پی دی اف

درس چهل و دوم : بررسی all/all of , most/most of , none/none of

آیکون پی دی اف

درس چهل و سوم: بررسی both/both of , neither/neither of , either/either of

آیکون پی دی اف

درس چهل و چهارم: بررسی All,Every and Whole

آیکون پی دی اف

درس چهل و پنجم: بررسی Each and Every

آیکون پی دی اف

درس چهل و ششم: بررسی Relative Clause ها

آیکون پی دی اف

درس چهل و هفتم: عباراتی که با ing- یا ed- شروع می شوند

آیکون پی دی اف

درس چهل و هشتم: صفات و قیود