کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«آموزش jQuery»

icon rar

آموزش jQuery 05-11-1392

مباحث مطرح شده تاکنون:

jQuery Basics

1- تعاریف اولیه و پیشنیازها

2- چگونگی استفاده از jQuery در صفحات وب

3-The Document Ready Event

4-Jquery Selectors

5-Jquery Events

jQuery Effects

6-Jquery Hide/Show

7-Jquery Fade

8-Jquery Slide

9-Jquery Animation

10-Jquery Stop Animation

11-Jquery Callback Function

12-Jquery Chaining

jQuery HTML

13-Jquery Get

14-Jquery Set

15-Jquery Add Elements