کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«اسناد راهبردی ملی»

قانون اساسی

سند چشم انداز 20 ساله کشور

سیاستهای کلی نظام اداری

اصلاح الگوی مصرف

قانون برنامه اول توسعه کشور

قانون برنامه دوم توسعه کشور

قانون برنامه سوم توسعه کشور

قانون برنامه چهارم توسعه کشور

سیاستهای کلی برنامه پنجساله چهارم کشور

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

سیاستهای کلی برنامه پنجساله پنجم کشور

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست

سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری

سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری

سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی

سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش مسکن

سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش پدافند غیرعامل

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

سیاستهای کلی توسط مقام معظم رهبری در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش تشویق سرمایه گذاری

نقشه جامع علمی کشور

سیاستهای کلی مدیریت افتا

سیاستهای کلی پدافند غیر عامل

سیاستهای کلی آمایش سرزمین