کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«اعلاميه جهانى حقوق بشر »

 • از آنجائيکه شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد،

  ازآنجائيکه عدم شناسائي و تحقير حقوق بشر منتهي به رخ دادن اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،

  از آنجائيکه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

  از آنجائيکه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين المللي را مورد تشويق قرار داد،

  ازآنجائيکه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزاد تر وضع زندگي بهتري به وجود آورند،

  از آنجائيکه دول عضو متحد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،

  از آنجائيکه حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد،

  مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي کند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه درميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند، تامين گردد

  ماده يکم
  تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند

  ماده دوم
  هر کس مي تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزاديهائيکه در اعلاميه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد
  بعلاوه هيچ تبعيضي به وجود نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد

  ماده سوم
  هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد

  ماده چهارم
  احدي را نمي توان در بردگي نگهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است

  ماده پنجم
  احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد

  ماده ششم
  هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود

  ماده هفتم
  همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار باشند، همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي بعمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند

  ماده هشتم
  در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملي صالحه را دارد

  ماده نهم
  احدي نمي تواند خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود

  ماده دهم
  هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد اتخاذ تصميم بنمايد

  ماده يازدهم
  ١ـ هر کس که به بزهکاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتيکه در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد
  ٢ـ هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد، بهمين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد

  ماده دوازدهم
  احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد، هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد

  ماده سيزدهم
  ١ـ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد
  ٢ـ هر کس حق دارد هر کشوري از جمله کشور خود را ترک نموده يا به کشور خود باز گردد

  ماده چهاردهم
  ١ـ هر کس حق دارد که در برابر تعقيب، شکنجه و آزار پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند
  ٢ـ در موردي که تعقيب واقعاً مبتني بر جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده کرد

  ماده پانزدهم
  ١ـ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد
  ٢ـ احدي را نمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد

  ماده شانزدهم
  ١ـ هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت، يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند، در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي باشند
  ٢ـ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود
  ٣ـ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود

  ماده هفدهم
  ١ـ هر شخص منفرداً يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد
  ٢ـ احدي را نمي توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود

  ماده هيجدهم
  هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود، اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد، و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است، هر کس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد

  ماده نوزدهم
  هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد

  ماده بيستم
  ١ـ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز تشکيل دهد
  ٢ـ هيچ کس را نمي توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد

  ماده بيست و يکم
  ١ـ هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با انتخاب نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد
  ٢ـ هر کس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي کشور خود نائل آيد
  ٣ـ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت مي پذيرد، انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي و يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي رأي را تأمين نمايد

  ماده بيست و دوم
  هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت او است با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور بدست آورد

  ماده بيست و سوم
  ١ـ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد
  ٢ـ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي، در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند
  ٣ـ هر کس که کار مي کند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تأمين کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي تکميل کند
  ٤ـ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند

  ماده بيست و چهارم
  هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق را ذيحق مي باشد

  ماده بيست و پنجم
  ١ـ هر کس حق دارد که سطح زندگاني او سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، کهولت سن يا در تمام موارد ديگري که بعلل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود
  ٢ـ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي برخوردار شوند، کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند

  ماده بيست و ششم
  ١ـ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود، آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد به صورت رايگان باشد، آموزش ابتدائي اجباري است، آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل بروي همه باز باشد تا همه بنا بر استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند
  ٢ـ آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند، آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد
  ٣ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند

  ماده بيست و هفتم
  ١ـ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنر ها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد
  ٢ـ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود

  ماده بيست و هشتم
  هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي حقوق و آزاديهايي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کرده و آنها را به مورد عمل گذارد

  ماده بيست و نهم
  ١ـ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد
  ٢ـ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديت هايي است که بوسيله قانون منحصراً به منظور تأمين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است
  ٣ـ اين حقوق و آزاديها در هيچ موردي نمي تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد

  ماده سي ام
  هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که بموجب آن بتواند هريک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در راه آن فعاليتي انجام دهد.