کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

آدرس پست الکترونیک (رایانامه) حوزه های دفتر مرکزی


نام حوزه

ادارات تابعه

پست الکترونیک (رایانامه)

 

عمومی امداد

info@emdad.ir

مراکز و ادارات مستقل

 حوزه ریاست hcf@emdad.ir

     ـ دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش

ofc-sc@emdad.ir

‚ مرکز  برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

itc@emdad.ir

   —   دفتر فناوری اطلاعات

oit@emdad.ir

     ـ گروه توسعه و پشتیبانی زیرساخت

ohw@emdad.ir

     ـ گروه توسعه فناوریهای نوین

dnt@emdad.ir

     ـ اداره مرکز داده های الکترونیکی

dtc@emdad.ir

     ـ اداره خدمات الکترونیکی و اینترنت

webmaster@emdad.ir

— دبیرخانه شورای عالی پژوهش و برنامه ریزی

scrp@emdad.ir

— دفتر تشکیلات و بهبود روشها

tashkilat@emdad.ir

     ـ گروه  برنامه ریزی منابع انسانی

hcp@emdad.ir

     ـ گروه سازماندهی

sazmandehi@emdad.ir

     ـ گروه فرآیندها و بهبود روشها

process@emdad.ir

— دفتر آمار و برنامه ریزی

azadan@emdad.ir

      ـ اداره بررسی های آماری

amar1@emdad.ir

      ـ گروه مدیریت عملکرد

pm@emdad.ir

      ـ گروه برنامه ریزی

barnameh@emdad.ir

      ـ گروه بودجه

boudje@emdad.ir

 

 

‚ مرکز آموزش و پژوهش

cht@emdad.ir

 

 

‚ دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

mpc@emdad.ir

— مدیریت رسیدگی به شکایات

cam@emdad.ir

— مدیریت بازرسی

im@emdad.ir

— مدیریت نظامات و نظارت های مالی

mnn@emdad.ir

— مدیریت حسابرسی

mpc-am@emdad.ir

 

 

‚ دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی

boh@emdad.ir

 

 

‚ اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی

mprp@emdad.ir

     ـ اداره امور رسانه

prp@emdad.ir

     ـ اداره اطلاع رسانی

prp2@emdad.ir

     ـ اداره تبلیغات و انتشارات (نشریه میقات)

mighat@emdad.ir

     ـ اداره افکارسنجی

opo@emdad.ir

     ـ نشریه ندای امداد (فارسی)

magp@emdad.ir

     ـ نشریه ندای امداد (انگلیسی)

mage@emdad.ir

     ـ نشریه امداد پژوهان

magr@emdad.ir

 

 

‚ اداره کل خدمات و پشتیبانی مرکز

ssc@emdad.ir

 

 

‚ اداره کل حراست

snt@emdad.ir

     ـ حراست مجتمع اقتصادی

mojtama-snt@emdad.ir

 

 

معاونت حمایت و سلامت خانواده

‚ حوزه حمایت و سلامت خانواده

fas@emdad.ir

ƒدستیار حوزه حمایت و سلامت خانواده

dpt-fas@emdad.ir

     ـ دفتر معاونت

cao@emdad.ir

— اداره کل تحقیقات، پذیرش و خدمات مددکاری

gra@emdad.ir

     ـ اداره مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

cpis@emdad.ir

     ـ مدیریت خدمات مددکاری مرکز

sswcm@emdad.ir

     ـ گروه خدمات مددکاری

sswg@emdad.ir

     ـ گروه تحقیقات و پذیرش

rag@emdad.ir

     ـ گروه نظارت و ارزیابی

seg@emdad.ir

 —اداره کل امور ایتام و زنان سرپرست خانوار و سالمندان

owo@emdad.ir

     ـ اداره زنان سرپرست خانوار و سالمندان و طرح شهید رجایی

owo-rajaee@emdad.ir

     ـ اداره حمایت های اجتماعی

soc-pro-off@emdad.ir

     ـ اداره اکرام

ekram@emdad.ir

— اداره کل بهداشت، درمان و امور بیمه

msi@emdad.ir

     ـ اداره توسعه بیمه های اجتماعی

dsi@emdad.ir

     ـ اداره بهداشت و خدمات درمانی

hms@emdad.ir

— مدیریت بحران و مناطق محروم

havades@emdad.ir

     ـ گروه مناطق محروم

drw@emdad.ir

 

 

 

معاونت فرهنگی و آموزشی

‚ حوزه فرهنگی و آموزشی

cul@emdad.ir

— اداره کل امور تربیتی و جوانان

otj@emdad.ir

     ـ اداره ساماندهی اوقات فراغت

sof@emdad.ir

     ـ اداره مجتمع های شبانه روزی

msh@emdad.ir

     ـ طرح فلاح

otj@emdad.ir

 —اداره کل مشاوره و آموزش خانواده

calf@emdad.ir

     ـ اداره آموزش خانواده

ifo@emdad.ir

     ـ اداره آموزش خانواده و محو بیسوادی

eam@emdad.ir

     ـ دانش آموزان و دانشجویان نخبه

bril@emdad.ir

     ـ دانشجویان تحت حمایت

uni.std@emdad.ir

     ـ دانش آموزان مورد حمایت

std@emdad.ir

 

 

 

معاونت خودکفایی و اشتغال

‚حوزه خودکفایی و اشتغال

ssf@emdad.ir

ƒدستیار حوزه خودکفایی و اشتغال

dpt-ssf@emdad.ir

— اداره کل طرح های اقتصادی و خودکفایی

mng-ssf@emdad.ir

— اداره کل حرفه آموزی و کاریابی

tri-ssf@emdad.ir

 

 

 

معاونت توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی

‚ حوزه توسعه ی مشارکت های مردمی

prt@emdad.ir

ƒدستیار حوزه توسعه ی مشارکت های مردمی

dpt-prt@emdad.ir

— ستاد احیای زکات

zakat@emdad.ir

— مدیر کل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه

pnai@emdad.ir

     ـ اداره توسعه مشارکتهای مردمی

doc@emdad.ir

— اداره کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی مشارکتها

adep@emdad.ir

     ـ اداره سنت های حسنه

nto@emdad.ir

     ـ اداره امور حامیان اکرام

easo@emdad.ir

     ـ اداره هماهنگی امور پشتیبانی

caso@emdad.ir

— بسیج کارکنان امداد

basige@emdad.ir

 

 

 

معاونت هماهنگی امور بین الملل

‚ حوزه هماهنگی امور بین الملل

mohammadifard@emdad.ir

     ـ مشاور پژوهشی معاونت

cdint@emdad.ir

     ـ دبیرخانه معاونت هماهنگی امور بین الملل

dabir@emdad.ir

— مدیر کل امور اجرایی

def@emdad.ir

     ـ مدیریت هماهنگی و پشتیبانی دفاتر خارج از کشور

mcp@emdad.ir

     ـ مدیریت ساماندهی منابع انسانی دفاتر خارج از کشور

mho@emdad.ir

— اداره کل اداره توسعه ارتباطات با ایرانیان و مجامع       بین المللی

cdii@emdad.ir

     ـ مدیریت تعامل با ایرانیان خارج از کشور

mri@emdad.ir

     ـ مدیریت مجامع و ارتباطات منطقه ای

mar@emdad.ir

 

 

 

معاونت حقوقی و امور مجلس

‚ حوزه حقوقی و امور مجلس

pln@emdad.ir

— ادره کل امور حقوقی

aaj@emdad.ir

     ـ اداره دعاوی و معاضدت قضایی

daavi@emdad.ir

     ـ اداره قراردادها

gharardad@emdad.ir

     ـ اداره املاک و مستغلات

amlak@emdad.ir

 

 

 

معاونت اداری و مالی

‚ حوزه اداری و مالی

fos@emdad.ir

ƒدستیار معاون اداری و مالی

Fos2@emdad.ir

— اداره کل امور اداری و رفاه کارکنان

hrm@emdad.ir

     ـ اداره رفاه کارکنان

refah@emdad.ir

     ـ مدیریت امور رفاه کارکنان

maqp@emdad.ir

     ـ اداره امور بیمه و بازنشستگان

oai@emdad.ir

     ـ کانون بازنشستگی امداد

kanoon@emdad.ir

     ـ دبیرخانه دفتر مرکزی

ofc@emdad.ir

— اداره کل امور مالی و ذیحسابی

acc@emdad.ir

— اداره کل خدمات و تدارکات

log@emdad.ir

— اداره کل امور اجرایی وام

lno@emdad.ir

 

 

 

بیمارستان بازرگانان

— بیمارستان بازرگانان

bazargananhos@emdad.ir

     ـ واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان

bazargananhos-meu@emdad.ir

     ـ کتابخانه بیمارستان

bazargananhos-lib@emdad.ir

     ـ داروخانه بیمارستان

bazargananhos-drug@emdad.ir

     ـ واحد بهبود روشهای بیمارستان

bazargananhos-miu@emdad.ir