کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«آمايش سرزمين»

 آمايش سرزمين و توازن منطقه اي در برنامه چهارم توسعه

اشاره : موضوع محور ششم سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اختصاص به آمايش سرزمين و توازن منطقه اي دارد در برنام چهارم توسعه به اين مبحث توجه ويژه اي معطوف شده و در سياست هاي كلي برنامه نيز ملاحظات گسترده اي از جمله امنيتي و دفاعي ، كارايي و بازدهي اقتصادي ، وحدت و يكپارچگي سرزمين و … مد نظر قرار گرفته است .

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

. آمايش سرزمين مبتني بر اصول زير : ( سياست 19 ) . ملاحظات امنيتي و دفاعي . كارايي و بازدهي اقتصادي . وحدت و يكپارچگي سرزمين . گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي . حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي . حفظ هويت اسلامي ، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي . تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور . رفع محروميت ها به خصوص در مناطق روستائي كشور . تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري ، مشاركت و ثبات سياسي ، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور ، وحدت و هويت ملي ، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران ( سياست 20 ) . توسعه روستاها ( سياست 1-43 ) . ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر ، با تقويت زيرساخت هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات ( سياست 2-43 ) .

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

. توسعه روستايي .ساماندهي سواحل كشور .ساماندهي مهاجرت به كلان شهرها و حاشيه نشيني .

 

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. عمران شهري . توسعه و عمران روستايي .

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- توسعه روستايي

الف ) مديريت بهره وري مؤثر و پايدار از منابع پايه توليد ( منابع طبيعي )

ب ) مديريت و مقابله مؤثر با مخاطرات طبيعي تهديد كننده زيست و فعاليت روستايي

ج ) تقويت و توجه به ارزش هاي اصيل و باورهاي اسلامي و شأن منزلت فردي و اجتماعي روستاييان . تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي تبليغي و آموزش هاي ديني و تربيتي . ارتقاي نقش خانواده در توسعه امور محلي.تعميق و گسترش مسئوليت هاي دينـي – اجتماعـي روستـاييان . گستـرش برنامه هاي فرهنگي و ورزشي روستاييان .

د ) ارتقاي امنيت اجتماعي روستائيان . مطالعات راهبردي بـه منظـور شـكل گيري نـظام فـراگير تأميـن اجتماعي روستاييان . ارتقاي شبكه تأمين نظم و امنيت در مناطق روستايي به ويژه مناطق حساس . تأمين حقوق فردي و اجتماعي روستائيان . مقابله مؤثر با ناهنجاري هاي اجتماعي در مناطق مختلف روستايي . بهبود شاخص هاي سلامت و تكميل شبكه بهداشت و درمان روستايي . بهبود روشها و شاخص هاي آموزش عمومي روستاييان . توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ارتقاي دانش ، آگاهي و اطلاعات روستايي . بستر سازي براي جذب نيروي انساني متخصص براي مناطق كمتر توسعه يافته روستايي . شناسايي فرصت هاي شغلي و حمايت از توسعه آن در مناطق روستايـي . ايجـاد زمينـه هاي مناسب براي دسترسي به تسهيلات بانكي در روستاها . ايجاد توسعه و حمايت از صندوقهاي اعتباري غيردولتي و محلي روستايي

هـ ) ظرفيت سازي براي رشد اقتصادي و توان رقابتي مناطق روستايي . پي ريزي ترتيبات مناسب قانوني و اجراي براي ترغيب و افزايش سرمايه گذاران و حمايت از ابتكارات و كارآفرينان روستايي و به ويژه جوانان در مناطق روستايي . توسعه صنعت گردشگري در مناطق روستايي .

و ) ظرفيت سازي نهادي و حقوقي براي افزايش مشاركت مردم در توسعه . فراهم سازي زمينه هاي قانوني ، حقوقي و اجرايي براي تسهيل و جلب مشاركت نهادهاي غيردولتي ، محلي و مردمي در توسعه محلي . بهينه سازي ساختار اجراي مديريت توسعه روستايي و سطوح ملـي ، منطقـه اي و محلـي . پـي ريزي الگوي يكپارچه مديريت محلـي در روستاهـاي كوچـك و پراكنـده ( زيـر 20 خانـوار ) . ايمن سازي بافت كالبدي و مسكوني روستاها .

4-2- ساماندهي سواحل كشور

تدوين چارچوب و شرح خدمات مطالعات طرح جامع ساماندهي سواحل به صورت يكپارچه شامل سه سطح راهبردي ، ساختاري و مديريتي شرح خدمات سطوح سه گانه اين طرح

4-3- ساماندهي مهاجرت به شهرها و حاشيه نشيني

. ايجاد مركز اطلاع رساني ، پژوهش ، تجميع و تبـادل تجربيـات مناطـق مختـلف كشـور و تجـارب بين المللي مرتبط . انجام پژوهش هاي مرتبط جهت شناسايي ، تحليل ، سياستگذاري براي حل مشكلات اسكان غيررسمي . انجام پژوهش هاي مرتبط در فناوري ساختمان مناسب اقشار كم در آمد . بازنگري در قوانين و مقررات محدود كننده دسترسي اقشار كم در آمد به بازار رسمي زمين و مسكن . بازنگري در شرح خدمات طرح هاي توسعه شهري در جهت برنامه ريزي مسكن جهت استقرار و اسكان اقشار كم در آمد . افزايش سطح نظارت فرمانداري ها در ساخت و ساز در خارج از حريم شهرها همراه با اصلاح ضوابط و مقررات مربوط . بازنگري در قوانين و مقررات محدود كننده دسترسي اقشار كم درآمد به تسهيلات و اعتبارات بانكي . ايجاد صندوق هاي محلي خرده وام و پس انداز مسكن و اشتغال با مشاركت و سرمايه اوليه مردم . اعطاي وام كم بهره جهت ساماندهي و بهسازي مسكن در بافت هاي حاشيه اي . تهيه ضوابط و مقررات تسهيل كننده براي سرمايه گذاري در مناطق محروم شهري . ايجاد تعاوني هاي خوديار و اشتغال زا در مناطق محروم كشور . تشكيل دهياري ها در روستاهاي كشور طبق ضوابط و اولويت هاي مربوط . افزايش سطح نظارت شهرداري ها بر ساخت و سازهاي شهري در محدوده و حريم شهرها . افزايش سطح مشاركت شهرداري در تأمين مسكن كم در آمدها و توليد مسكن انبوه .

4-4- سياست ها و اقدامات بخشي

الف ) توسعه و عمران روستايي . تهيه طرح هاي مكان يابي نقاط روستايي جديد . تهيه 12000 طرح هادي روستايي براي روستاهاي بالاي 50 خانوار . صدور 1500000 جلد سند براي املاك واقع در بافت مسكوني روستاها . تأمين آب آشاميدني بهداشتي براي روستاييان . راه اندازي شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب در روستاها . احداث ، بهسازي و روكش راه هاي روستايي . حمايت از راه اندازي و تشكيل دهياري ها در روستاهاي كشور . حمايت از ايجاد و توسعه ارائه خدمات عمومي به روستاهاي كشور از طريق دهياري ها و شوراهاي اسلامي . ارائه خدمات و فراهم آوردن زمينه هاي اسكان عشاير در كانونهاي توسعه . حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي . مرمت ، احيا و بازسازي بافت با ارزش روستاهاي كشور . ارتقاي شاخص هاي توسعه انساني و رفاه اقتصادي ، اجتماعي جوامع عشايري .

ب ) عمران شهري . انجام مطالعات لازم به منظور توانمندسازي مناطق حاشيه اي شهرهاي بزرگ و كمك به اجراي آن . ارائه تسهيلات لازم و يارانه تسهيلات بانكي براي بهسازي بافت هاي فرسوده و حاشيه اي شهري با مشاركت مؤثر بخش غيردولتي و عمومي . تشويق مالكان اراضي بافت هاي فرسوده شهري به تجمع زمين ، سرمايه و مشاركت در اجراي طرح هاي بهسازي بافت . ساماندهي مجموعه هاي شهري بزرگ در كشور با توجه خاص به مسائل بهداشت محيط شهري ، عبور و مرور ، حاشيه نشيني ، خدمات رساني شهري و توزيع متناسب تأسيسات و خدمات .