کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«بهبود كيفيت زندگي»

 در هفتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم عنوان شد :

راهكارهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

اشاره : جايگاه سلامت و ارتقاي سطح زندگي مردم از اهداف اوليـه برنامـه هـاي توسـعه محسـوب مي شود . زيرا توسعه پايدار تنها در آيينه شهروندان سالم و با نشاط معناي واقعي خود را پيدا مي كند . براين اساس هفتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه به راهكارهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي اختصاص دارد .

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه :

. هويت بخشي به سيماي شهر و روستا ( سياست 1-21) . بازآفريني . روز آمد سازي معماري ايراني ، اسلامي ( سياست 2-21 ) . رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها در استحـكام ساخـت و سازهـا ( سياست 3-21 ) تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي ( سياست 38 ) حمايت از مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند . ( سياست 41 )

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

. امنيت غذايي و تغذيه . مبارزه با اعتياد به مواد مخدر . مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. بهداشت و درمان . مسكن . آب و فاضلاب

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- امنيت غذايي و تغذيه

الف ) اقدامات مربوط به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

. تعيين سالانه خط فقر غذايي . شناسايي جامعه زير خط فقر غذايي مطلق . تعريف و تدوين نوع و ساز و كارهاي حمايتي از جامعه زير خط فقر غذايي به صورت سالانه . تعيين بسته غذايي براي گروههاي مختلف . تخصيص يارانه به منابع غذايي حاوي ريز مغذي ها شامل انواع گوشت ، شير و مواد لبني . اجراي پروژه هاي پايلوت كاهش فقر غذايي با رويكرد مشاركت خانوار و محله . تأمين بسته غذايي براي اقشار آسيب پذير . تدوين پروتكل تغذيه در بحران

ب ) اقدامات مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

. تدوين سياست جامع آموزش و فرهنگ سازي غذا و تغذيه در كشور . تهيه بانك اطلاعاتي آموزش غذا و تغذيه . تدوين راهنماي غذايي در كشور براي گروههاي مختلف سني . تدوين و اجراي برنامه جامع آموزش همگاني غذا و تغذيه براي جامعه . ترويج عرضه غذاهاي سنتي مناسب . تدوين برنامه ملي غني سازي مواد غذايي با ريز مغذي ها . انجام بررسي كشوري تعيين وضعيت ريز مغذي ها . تدوين و اجراي دوره جامع بازآموزي پزشكان ، پيراپزشكان و كاركنان ساير بخش ها

ج ) اقدامات مربوط به وزارت آموزش و پرورش

د ) اقدامات مربوط به سازمان صدا و سيما

هـ ) اقدامات مربوط به وزارت جهاد كشاورزي

و ) اقدامات مربوط به ساير دستگاههاي اجرايي

4-2- مبارزه با اعتياد به مواد مخدر

الف ) كنترل و مقابله با عرضه مواد مخدر

ب ) پيشگيري از اعتياد

. اتخاذ راهكارهاي فرهنگي ، آموزشي براي پيشگيري اوليه در چارچوب ارتقاي سلامت رواني – اجتماعي و افزايش عوامل محافظت در جامعه به عنوان اولويت برتر در تعامل تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و انواع داروهاي روان گردان ، به منظور مصون سازي آحاد سالم جامعه با بهره گيري از كليه منابع و امكانات بخشي دولتي ، غيردولتي و بين المللي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي )

ج ) درمان و كاهش آسيب معتادان

. مهار رشد اعتياد در كشور به وسيله توسعه امكانات لازم در زمينه درمان و بازتواني معتادان و نيز كاهش مخاطرات بهداشتي ، اجتماعي و اقتصادي سوء مصرف مواد مخدر در جامعه ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . ايجاد و تقويت سامانه درماني كشور اعم از اقامتي ( داوطلبانه – اجباري ) ، نيمه اقامتي و غيراقامتي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . ساماندهي وضعيت معتادان خياباني ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي ) . افزايش دسترسي به معتادان با رفتارهاي پرخطر و بي خانمان جهت برقراري ارتباط آنها با سامانه هاي بهداشتي و اجتماعي به منظور كاهش آسيب هاي بهداشتي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان بهزيستي ) . كاهش بروز و شيوع عفونت ويروس HIV ، ايدز و هپاتيت ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ‌سازمان بهزيستي) بازگرداندن معتادان خياباني به آغوش خانواده و اجتماع از طريق ارائه خدمات تخصصي درماني ، روان شناختي و مددكاري ، اجتماعي با هدف توانمندسازي آنان ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – سازمان بهزيستي )

د ) امور حقوقي و قضايي

هـ ) فرابخشي ملي و بين المللي

و ) تكاليف دولت

ز ) دستگيري قاچاقچيان

ح ) دستگيري معتادان

ط ) زندانيان مواد مخدر

. انجام تمهيدات مناسب و استفاده از فناوري روز جهت جلوگيري از ورود مواد مخدر به درون زندان ها و اردوگاهها ( سازمان زندان ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور ) . برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل ( كادر ، مأمور و وظيفه ) . جهت ارتقاي سطح دانش آنان در برخورد با زندانيان مواد مخدر در خانواده آنان ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ) . ارائه خدمات آموزشي ، مشاوره اي ، روان شناختي و مددكاري اجتماعي به خانواده زندانيان مواد مخدر و نيز اجراي طرح مراقبت بعد از خروج در خصوص زندانيان مواد مخدر آزاد شده ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتـي كشور ) . طبقـه بندي و جداسازي متهمان و محكومان مواد مخدر از ساير زندانيان ( سازمان زندانها و اقدامت تأميني و تربيتي كشور ) . توسعه ، تجهيز و احداث اردوگاههاي كاردرماني ، حرفه آموزي و بازتواني براي محكومان مواد مخدر (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور)

ي ) كشفيات مواد ، مواد مخدر

ك ) امور حقوقي و قضايي

 

ل ) فرهنگ سازي

. اجراي طرح هاي مدارس مروج سلامت ، مهارت هاي زندگي و پيشگيري محور به منظور نفي رفتارهاي پرخطر و پيشگيري از سوء‌مصرف مواد مخدر ( وزارت آموزش و پرورش ) . ارتقاي سطح آگاهي همه اقشار جامعه در زمينه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان ( دستگاههاي اجرايي ذيربط ) . توسعه و تقويت فعاليتهاي ورزشي به منظور ايجاد تحرك و نشاط در سطح جامعه با اولويت مناطق محروم و آلوده ( سازمان تربيت بدني ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت آموزش و پرورش ) . مصون سازي خانواده هاي زندانيان نسبت به مواد مخدر ( سازمان زندان ها ، سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني (ره) ) .

م ) درمان و بازتواني

. اجراي طرح ادغام پيشگيري و درمان سوء‌مصرف مواد مخدر در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) . توسعه مراكز درماني سرپايي ، درمان نگهدارنده ، درمان بستري ، مراكز كاهش آسيب DIC با مشاركت بخش غيردولتي ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي ) . توسعه مراكز كلينيك هاي مثلثي ( وزارت بهداشت ، سازمان زندان ها ، سازمان بهزيستي ) . توسعه مراكز اجتماعي درمان مدار TC ( سازمان بهزيستي كشور ) . تأمين يارانه براي درمان سرپايي و بستري معتادان بي بضاعت ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي ) . تهيه داروهاي مورد نياز براي ترك اعتياد ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) . اختصاص مراكز اردوگاهي براي نگهداري و حرفه آموزي در راستاي بازتواني و قادر سازي آنان و ايجاد فرصت هاي شغلي ( سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور)

ن ) ساير موارد

. توسعه همكاري بين المللي از طريق تمهيد زمينه اجراي كنوانسيون ها و توافقات بين المللي و گسترش سطح همكاري هاي قضايي ( قوه قضاييه ، وزارت امور خارجه ) . منظور كـردن سياسـت جـرم زدايي و لحاظ كردن تدابير نوين براي مجازات رفتارهاي مجرمانه ( قوه قضاييه ) . بازنگري جامع قوانين و مقررات مورد عمل با لحاظ ديدگاه هاي حاصله از مطالعات و تحقيقات به عمل آمده و تجارب ملي و فراملي و سياست هاي كلان نظام ( قوه قضايي ) . ايجاد بانك اطلاعاتي متهمين و محكومان مواد مخدر ( قوه قضاييه ) . ايجاد نظام نظارت بعد از خروج زندانيان مـواد مخـدر و خانـواده مصدومـان ( قوه قضاييه )

4-3- مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله

الف )‌آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني

. ايجاد و توسعه دوره هاي آموزشي براي تمامي اقشار جامعه به ويژه مديران مسئول ، خانواده ها و دانش آموزان مرتبط با ويژگي هاي زلزله ، نحوه عملكرد در زمان بحران و كاهش خطر پذيري روحي و رواني جامعه ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . تربيت نيروي انساني كار آزموده و متخصص براي حضور مؤثر در فعاليت هاي مرتبط با بحران هاي ناشي از زلزله با رويكرد آموزشي ، علمي و كاربردي ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي )

ب – تحقيقات ، ضوابط و معيارها و شبكه هاي اطلاعاتي

ج – ساخت و ساز اصولي با رويكرد پيشگيري از مخاطرات زلزله

د – ايمن سازي ساختمان ها ، تأسيسات زير بنايي و شريان هاي حياتي موجود در شهرها و روستاها

4-4- سياست ها و اقدامات بخشي

الف )‌بهداشت و درمان

. تشكيل شوراهاي عالي و استاني سلامت و امنيت قضايي و تدوين آيين نامه ذيربط . تهيه لايحه آزمايشگاه ملي سلامت . تهيه لايحه كاهش مخاطـرات تهديـد كننـده سلامـت . تهيـه و تدويـن آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با مقررات ، ساختار صدور كالا و خدمات پزشكي . تدوين آيين نامه دريافت و توزيع منابع حاصل از 10 درصد حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد براي درمان و كاهش مخاطرات مصدومان حوادث رانندگي . تهيه آيين نامه تدوين فهرست سالانه داروهاي مجاز در كشور مبتني بر شواهد . استقرار ساز و كار مناسب براي انتخاب فناوري هاي تشخيصي و درماني ( دارو و تجهيزات ) مبتني بر ارزيابي هزينه اثر بخشي ( Health Technology Assessment ) تجديد نظر در قوانين مرتبط با تربيت ، تأمين و توزيع نيروي انساني پزشكان عمومي ، متخصص و پيراپزشكان مطابق سطح بندي . طراحي و استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع . تهيه لوايح در راستاي هدفمند كردن يارانه هاي سلامت ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . تهيه آيين نامه ارائه خدمات بيمه حوادث و بيماري ها براي اتباع خارجي مقيم كشور ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) * تدوين لايحه ملي غذا و استقرار برنامه توزيع عادلانه منابع انساني – تجهيزاتي و فضاي فيزيكي در بخش بستري در كشور . استقرار نظام ارزيابي بهره وري و عملكرد سازمان و مديريت بخش بهداشت . بازاريابي صدو كالا و خدمات پزشكي . استقرار مديريت تعمير و نگهداشت در واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي – درماني . تدوين لايحه براي تأمين منابع حق بيمه به صورت درصدي از درآمد (حقوق ، دستمزد و …) . طراحي و استقرار نظام پرداخت كارآمد براساس مشاركت بيشتر ارائه كنندگان خدمات در ريسك مالي خدمات در بخش بهداشت و درمان . استقرار سطح بندي خدمات بهداشتي و درماني اعم از بخش دولتي ، خصوصي و خيريه . تشكيل پرونده سلامت براي كليه افراد تحت پوشش واحد پزشكي خانواده . عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت . حوادث و فوريت هاي پزشكي . بهينـه سازي ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي به مردم . آمادگي بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غيرمترقبه جهت خدمات رايگان و بيمه اي اورژانس

ب – مسكن

ج – عمران شهري و شبكه هاي فاضلاب