کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«گسترش چتر عدالت اجتماعي»

 هشتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم

ارتقاي امنيت انساني و گسترش چتر عدالت اجتماعي

 

اشاره : انسان محور اصلي برنامه هاي توسعه اي است و برنامه هاي توسعه اي در ابعاد مختلف خود جهت پاسخگويي به نياز انسان ها ، بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي و افزايش شأن و منزلت آنان نگاشته مي شوند . از همين روست كه انسان محور توسعه پايدار خوانده مي شود . در اين ميان تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و نيز بهبود امنيت انساني از مهمترين راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار است . بر همين اساس هشتمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم به راهكارهاي ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي اختصاص يافته است . يادآور مي شود سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي موضوع بند «ز» ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه است كه در مرداد ماه 1384 به تصويب رسيده است .

1- عناوين اصلي سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه

. تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص هايي از قبيل آموزش ، سلامت ، تأمين غذا ، افزايش در آمد سرانه و مبارزه با فساد ( سياست 12 )

. ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات خيريه مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي ( سياست 13 ) . مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم در آمد ، محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني ( سياست 39 )

. اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصت ها و امكانات و مسئوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي .

2- عناوين اسناد فرابخشي ذي ربط

. كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها

. ساماندهي امور ايثارگران

3- عناوين اسناد بخشي ذي ربط

. رفاه و تأمين اجتماعي

. تعاون

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها

الف ) امنيت تغذيه براي گروههاي هدف ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، كميته امداد امام خميني (ره)) :

. ارائه سبد غذايي تأمين كننـده حداقـل نيـازهاي تغذيـه اي به صورت رايگان

. اجراي برنامه تغذيه مكمل براي مادران بـاردار و شيـرده و كودكـان زير 6 سال

. اعطاي يارانه براي برخورداري از سبد مطلوب غذايي ، آموزش تغذيه مناسب

ب ) برخورداري از خدمات درماني مورد نياز براي گروههاي هدف ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ) :

. ارائه بسته خدمات درماني مورد نياز به صورت رايگان ، آموزش بهداشت

. اعطاي تسهيلات مالي به خانواده معلولان براي نگهداري از آنها متناسب با شدت معلوليت

. اعطاي يارانه براي پرداخت بخشي از حق بيمه درماني متناسب با شدت فقر ، آموزش و بهداشت

. ارائه رايگان خدمات درماني – تخصصي

. تعميم پوشش بيمه درماني پايه براي آحاد جامعه

. اعطاي كمكهاي درماني متناسب با توان پرداخت خانوار در مورد بيماريهاي صعب العلاج و پرهزينه

ج ) برخورداري از سرپناه مناسب ( وزارت مسكن و شهرسازي ) :

. هدايت يارانه هاي مسكن به سوي خانوارهاي كم در آمد متقاضي مسكن

. ساماندهي بافتهاي حاشيه اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنان اين بافت ها

. انبوه سازي مسكن با هدف عرضه مسكن به صورت استيجاري براي گروههاي زير خطر فقر شهرهاي بزرگ

. ساماندهي فضاي مسكوني براي افراد زير خط فقر به ويژه در روستاها و شهرهاي كم جمعيت

د ) اشتغال افراد آسيب پذير كه توانايي كاركردن دارند ( وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، وزارت تعاون ) :

. ارائه آموزش هاي شغلي ساده و زود بازده براي بيكاران متناسب با نيازهاي بازار كار

. ارائه آموزش هاي مهارتهاي شغلي به صورت رايگان به بيكاران متناسب با نيازهاي بازار كار

. ايجاد ساز و كارهاي عمومي و توانمند سازي اجتماعي محور بيكاران

. ايجاد ساز و كار مناسب براي برخورداري از تسهيلات اعتباري براي بيكاران

. ارائه آموزش هاي شغلي و فراهم ساختن تسهيلات لازم براي ايجاد شغل زنان سرپرست خانوار

. فراهم آوردن امكان اشتغال مشروط براي حضور كودكان كار در مدارس

. تقويت و توسعه كارگاههاي توليدي و خدماتي كوچك با تأكيد بر استفاده از وجوه اداره شده و اعطاي معافيتهاي مالياتي و بيمه اي

. حذف موانع ناشي از مقررات مربوط به صدور مجوزهاي كار

. كمك به سرمايه گذاري در صنايع كوچك و متوسط با اولويت مناطق محروم

و ) حمايت هاي لازم جهت بهره مندي جامعه هدف از پوشش هاي آموزش و پرورش رايگان ( وزارت آموزش و پرورش ، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) :

. پرداخت هاي انتقالي مشروط جهت حضور كودكان كار در مدارس

. حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و غير دولتي در توسعه آموزش فني و حرفه اي در مناطق كمتر توسعه يافته متناسب با نيازهاي بازار كار منطقه اي

. بازنگري در بسته آموزشی مدارس با تأكيد بر تقويت مباحث مربوط با آموزش مهارتهاي زندگي

. مهندسي مجدد نظام آموزشي با در نظر گرفتن پاسخگويي به تقاضاي بازار كار

. ايجاد پوشش آموزشي براي بازماندگان از تحصيل

. جبران افت آموزشي براي بازماندگان از تحصيل

ح ) هدفمند كردن يارانه ها :

. تهيه لايحه ايجاد حساب هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي نزد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

. اختصاص 50 درصد از منابع حاصل از شفاف سازي يارانه حامل هاي انرژي به اجراي طرح هاي فقر زدايي

. تهيه لايحه ماليات ويژه رفاه اجتماعي

ز ) قرار گرفتن افراد آسيب پذير تحت پوشش حمايت هاي مقابله با مخاطرات ( وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، وزارت كشور ) :

. آموزش مقابله با مخاطرات اجتماعي براي همه اقشار جامعه

. اسكان و ساماندهي كودكان خياباني و افراد بي خانمان

. اسكان و باز پروري زنان و دختران فراري

. تقويت نهادهاي غير دولتي براي بازگرداندن معتادان به حوزه فعاليتهاي اجتماعي

. توسعه بيمه جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي

4-2- ساماندهي امور ايثارگران

« با توجه به مفاد ماده 99 قانون برنامه توسعه لايحه خدمات رساني به ايثارگران تهيه و به عنوان جايگزين سند ساماندهي امور ايثارگران به تصويب هيأت وزيران رسيده است . »

4-3- سياستها و اقدامات بخشي

الف – رفاه و تأمين اجتماعي‌:

. كمك مستمر و غيـر مستـمر وفـق قانـون تأميـن زنـان و كودكـان بي سرپرست

. ايجاد فرصت هاي شغلي در قالب خود اشتغالي ، تصادفي و …

. تشكيل ستاد اشتغال سازمان بهزيستي

. تدوين دستورالعمل جامع اشتغال بهزيستي

. پوشش خدمات درماني براي كليه افراد تحت پوشش

. ساماندهي و حمايت از كودكان بي سرپرست و خانواده هاي زندانيان

. ارتقاي شاخص توسعه زنان

. آگاه سازي و پيشگيري از بروز معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي

. اجراي طرح آموزش مهارتهاي زندگي به زوجين جوان و خانواده ها

. انتقال پرونده هاي خانواده هاي مستمري بگير يك نفره و دو نفره غير قابل بازتواني به مراكز خيريه اي غير دولتي

. جلب مشاركت بخش غير دولتي و صدور مجوز فعاليت بيش از 1500 مؤسسه مطالعه و بررسي و شناسايي آمار و تنوع بيماران رواني مزمن

. ارائه خدمات روزانه و شبانه روزي در قالب درمان سرپايي و توانبخشي بيماران رواني و سالمندان معلول

. فروش خدمات توانبخشي در مراكز بهزيستي در ساعات غير اداري به منظور ارائه خدمات توانبخشي توسط كاركنان سازمان بهزيستي بر اساس تعرفه هاي مصوب

. آموزش پيشگيري از معلوليت ها با مشاركت ساير نهادهاي عمومي

. تدوين آيين نامه تأسيس مراكز مشاوره خصوصي و اعطاي مجوز به 49 مركز

. اعطاي تسهيلات يارانه اي به صاحبان امتياز مراكز مشاوره خصوصي

. اجراي برنامه جامع و پيشگيري از اعتياد ( طرح T.C ) اجتماعي درمان مدار

. درمان معتادان خود معرف

. سنجش سلامت جسمي و رواني كودكان و اجراي طرح آمبيلويي

. اجراي طرح آگاه سازي به منظور پيشگيري از اختلالات ژنتيكي

. بررسي و ارزيابي برنامه هاي توانبخشي و به كارگيري نتايج به دست آمده در قالب طرح CBR

. بررسي و گسترش فعاليت توانبخشي مبتني بر جامعه استان ها در سطح 22 استان كشور

. ارائه خدمات توانبخشي از طريق سيستم هاي نياز به معلولان ضايعات نخاعي

. ارائه خدمات توانبخشي به خانواده هاي معلول ( نابينا ، ناشنوا ، جسمي و حركتي و ذهني )

. اجراي طرح آموزش مهارتهاي زندگي در 10 مهارت : روان بهداشت يا روان مدارس ، همياران سلامت روان ، آموزش خانواده ، ارزشيابي ميزان اثر بخشي فعاليتهاي در محله ، ارزشيابي برنامه مهارت هاي زندگي ، نيازسنجي تدوين دستورالعمل تأسيس مراكز غيردولتي

. تدوين آيين نامه هاي مربوط به استانداردهاي خدمات مشاوره اي براي ارائه خدمات بهينه و تأمين نيازهاي مراجعان و گروههاي خاص ، تدوين طرح راه اندازي صداي مشاور در مورد اعتياد ، ايدز و هپاتيت

. تقويت بخش مداخلات بحراني در حيطه مشاوره تلفني براي پاسخگويي به مراجعان بحراني

ب ) ‌تعاون :

. گسترش آموزش هـاي كلاسيـك موضـوع هـاي تعاونـي در سطـوح مختلف تحصيلـي ( وزارتخانه هاي آموزشی ) . گسترش الگوهاي موفق تعاوني ( وزارت تعاون ) . اصلاح و تسهيل ثبت تعاوني ( وزارت تعاون ) . تسهيل آموزش هاي مهارتي ( سازمان آموزش فني و حرفه اي ) . تسهيل آموزش نحوه اداره امور شركت هاي تعاوني و كارورزي در تعاوني ها ( وزارت تعاون ) . تسهيل عضويت و اشتغال بيكاران جوياي كار در تعاوني هاي كار ( ‌وزارت تعاون ) . ايجاد شهرك ها و مجتمع هاي تعاوني و استقرار تعاوني هاي نوپا در آنها ( وزارت تعاون ) . تهيه طرح جامع گسترش تعاوني ها ( وزارت تعاون ) . حمايت از شكل گيري انواع تشكل هاي تعاوني همگن ، مكمل و خوشه اي براي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط ( وزارت تعاون با همكاري وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني ) . تعاوني سازي فعاليتهاي مرتبط با تأمين نيازهاي رفاهي مردم از قبيل مجمتع هاي تعاوني بهداشتي درماني ، ورزشي ، تفريحي ، شهرك سازي و تأمين مسكن بلند مرتبه و ساير نيازهاي رفاهي ( وزارت تعاون با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط ) . گسترش حضور تعاوني ها در فعاليتهاي بزرگ اقتصادي به ويژه در بخشهاي اقتصادي ، صنعت و معدن و عمران ( دستگاههاي اجرايي ذي ربط ) . ايجاد بانك اطلاعاتي تهيه و اجراي طرح هاي اقتصادي كوچك و متوسط ( وزارت تعاون با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط ) . ساماندهي حذف خدمات دولتي از تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت و راه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ ( ‌وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ) . تهيه لايحه اختصاص سهمي از منابع وجوه اداره شده و كمك هاي فني ، اعتباري بودجه عمومي دولت ( وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ) . تهيه لايحه اختصاص سهمي از منابع داخلي بانك ها از طريق تلفيق منابع بودجه عمومي با آن ( وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ) . تهيه لايحه تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه بخش تعاوني و افزايش سرمايه و منابع آن ( وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارايي ) . تهيه لايحه حمايت از شكل گيري بانك ها و بيمه ها و مؤسسات اعتباري بزرگ تعاوني ( وزارت تعاون و وزرات امور اقتصادي و دارايي ) . واگذاري اداره بنگاه ها و مراكز موضوع صدر اصل 44 قانون اساسي به تشكل هاي تعاوني فراگيـر از قبـيل شبكـه هاي بزرگ آبرساني ، حداقل يكي از بانك هاي تجاري و … ( وزارت تعاون و وزرات امور اقتصادي و دارايي ) . واگذاري گسترده بلوك هاي سهام مديريتي به تعاوني هاي متشكل از كاركنان بنگاههاي اقتصادي بزرگ به منظور ايفاي نقش مؤثر در مديريت ها ( وزارت تعاون و وزرات امور اقتصادي و دارايي ) . واگذاري اداره شهرك هاي صنعتي (‌مالكيت و مديريت ) به تعاوني هاي متشكل از واحدهاي صنعتي مستقر در آنها ( وزارت صنايع و معادن ) . حمايت از شكل گيري تشكل هاي سطح بالاتر در بخش تعاوني و ايجاد فدراسيون ملي تعاون كشور ( وزارت تعاون ) . حمايت از ايجاد نهادهاي تعاوني « مركز بازاريابي تعاون » ، « شبكه تأمين و تدارك كالاي تعاون » ، « نمايشگاههاي دائمي داخلي و بين المللي تعاون » ، « مراكز تحقيق و توسعه تعاون » ، « دانشگاه هاي تعاوني » ( وزارت تعاون با همكاري وزارت بازرگاني ) . حمايت از توسعه صادرات ، كيفيت محصولات ( وزارت تعاون با همكاري وزارت بازرگاني ) . استاندارد سازي مديريت تعاوني ها و حمايت از ارتقاي كيفيت مديريت آنها ( وزارت تعاون ) . تهيه لايحه تسهيل معاملات تعاوني هاي نوپا با بخش دولتي و ساير بخشها ( وزارت تعاون ، و وزرات امور اقتصادي و دارايي ) . تهيه لايحه تجميع فرايندهاي سازماني مرتبط با تعاوني ها و تمركز آن در وزارت تعاون و نيز تشكيل شوراي عالي تعاون به رياست رئيس جمهور كه دبيرخانه آن وزارت تعاون خواهد بود . ( وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) . تهيه لايحه عضويت وزير تعاون در شوراي پول و اعتبار ، هيأت واگذار و شوراي عالي رفاه ( وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارايي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ) . كاهش تصدي هاي غير ضروري در وزارت تعاون و انتقال به بخش تعاون ( وزارت تعاون ) . اصلاح نظام آمارهاي ملي و حساب هاي ملي ( مركز آمار ايران و بانك مركزي ) . تهيه لوايح اصلاح و تدوين قوانين و مقررات لازم براي اجراي برنامه ( وزارت تعاون ) . اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام بخش دولتي به عنوان كمك بلاعوض به تعاوني هاي فراگير ملي براي فقر زدايي از جامعه سه دهك اول ( وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارايي ) . جذب نقدينگي 38 درصد از پس انداز بخش خصوصي به عنوان سهام آورده تعاوني ها براي سرمايه گذاري از طريق ايجاد تعاوني ها ( وزارت تعـاون ) . اختصـاص حداقـل 25 درصد از سهـام بنگاه هاي مورد واگذاري براي تعاوني هاي متشكل از كاركنان همان بنگاه ها و نيز تعاوني هاي متشكل از گروه هاي ذي نفع و بهره بردار ( وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارايي )