کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«حفظ محيط زيست»

 راهكارهاي حفظ محيط زيست و احياي منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه

اشاره : محور پنجم از سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه اختصاص به موضوع حفاظت از محيط زيست دارد . در اين بخش مسائلي از جمله حفظ محيط زيست و احياي منابع طبيعي ، توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال ، عرضه ، نگهداري و مصرف آن مطرح شده است .

محور پنجم : حفظ محيط زيست

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

. حفظ محيط زيست و احياي منابع طبيعي ( سياست 5-19 ) . توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال ، عرضه ، نگهداري و مصرف آن ( سياست 40 ) . كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي ، اطلاعات و ارتباطات ، زيست محيطي و هسته اي ( سياست 3-9 )

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

. محيط زيست

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. محيط زيست

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- محيط زيست

الف ) اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي – آموزش

ب ) ارتقاي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي – مشاركت

ج ) ارتقاي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي ـ ‌اطلاع رساني

د ) سازگاري و توسعه با محيط زيست – آلودگي هوا و صوت

هـ ) سازگاري توسعه با محيط زيست – آلودگي آب و فاضلاب

و ) سازگاري توسعه با محيط زيست – آلودگي خاك

ز ) سازگاري توسعه با محيط زيست – مديريت محيط زيستي و الگوهاي توليد و مصرف

ح ) حفاظت و احياي تنوع زيستي

ط ) حفاظت و احياي منابع طبيعي – آب

ي ) حفاظت و احياي منابع طبيعي – جنگل

ك) حفاظت و احياي منابع طبيعي ـ مراتع

ل ) حفاظت و احياي منابع طبيعي – شيلات

م ) حفاظت و احياي منابع طبيعي – بيابانزايي و فرسايش خاك

ن ) توانا سازي مديريت محيط زيستي كشور