کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«مشاركت مردمي»

 در يازدهمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم :

افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت

 

اشاره : يازدهمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم به توسعه امور قضايي اختصاص يافته است . در اين سند سياست هاي كلي برنامه در حوزه قضايي ، حقوقي ، ازجمله ايجاد محيط و ساختاري حقوقي و قضايي و اداري ، توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله با جرايم اجتماعي و امنيتي و اصلاح نظام اداري و قضايي و نيز راهكارهاي اجرايي كردن اين سياست ها مورد توجه قرار گرفته است .

توجه به افزايش مشاركت مردم در حوزه عدالت ، افزايش اثر بخشي نظام عدالت ، افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضايي ، توسعه عدالت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم مهمترين ويژگي محور يازدهم سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم است . يادآور مي شود سند فوق موضوع بند « ز » ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه است كه در مرداد ماه 1384 به تصويب رسيده است .

 

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

. ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي ، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز ( سياست 16 ) . اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي ، بهبود خدمت رساني به مردم ، تأمين كرامت و معيشت كاركنان ، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان حذف يا ادغام مديريت هاي موازي ، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي ، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز ( ‌سياست 17 ) . توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي ، امنيتي ، نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت

 

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

 

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. امور قضايي

 

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

1-4- سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي

 

الف ) افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت

 

ب ) افزايش اعتماد مردم به قوه قضاييه

 

ج ) بهبود كارايي و افزايش اثر بخشي نظام عدالت

 

د ) بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام قضايي

 

هـ ) پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي كيفيت دادرسي

 

و ) افزايش دسترسي آحاد جامعه به عدالت

 

ز ) ارتقاي سرمايه انساني و بهره وري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 

ح ) تأمين قضايي اداري و تجهيزات مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 

ط ) بهينه سازي و توسعه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 

ي ) اصلاح ساختار سازمان بازرسي كل كشور

 

ك ) اقدامات اساسي سازمان زندان ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور

 

ل ) اقدامات اساسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح

 

م ) اقدامات اساسي سازمان پزشكي قانوني