کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«نظم و امنيت ملي»

 در دهمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفت :

راهكارهايي براي تقويت نظم و امنيت ملي

اشاره : ايجاد و حفظ ثبات ، نظم و امنيت جزئي ضروري از توسعه همه جانبه است و تحقق توسعه واقعي جز در فضايي امن و با ثبات امكان پذير نمي شود . ايجاد امنيت خود مستلزم ايجاد هوشياري اجتماعي ، وضع قوانين كار آمد و برخورداري از يك نظام نظارت و كنترل قوي و نيز ارتقاي توازن دفاعي كشور است .

از همين روست كه دهمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم به سياستها و راهكارهاي ايجاد امنيت ملي با محورهاي امور دفاعي ، انتظامي ، امنيتي و سياست داخلي اختصاص يافته است . يادآور مي شود سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي موضوع بند « ز » ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه است كه در مرداد ماه 1384 به تصويب رسيده است .

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

. تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئه هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي ، ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه گري استكبار جهاني ( سياست 6 ) . آمايش سرزمين مبتني بر ملاحظات امنيتي دفاع ( سياست 1-19 ) . ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي ، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور ( سياست 24 ) . توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين ( سياست 25 ) . تقويت ، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاي پيشرفته ( سياست 25 ) . توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي ، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت ( سياست 27 ) . تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت ( سياست 1-22 ) . اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي ( سياست 2-23 )

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

. امداد و آمادگي همگاني

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

. امور دفاعي . امور انتظامي . امور امنيتي . سياست داخلي

4- سياست ها و اقدامات اجرايي

4-1- امداد و آمادگي همگاني

4-2- سياست ها و اقدامات اجرايي بخش

الف ) اعمال مديريت بحران در شرايط اضطراري

ب ) افزايش نظم و امنيت در كشور

ج ) توسعه عدالت در جامعه

د ) تمركز در سياستگذاري امور اتباع بيگانه و ساماندهي امور آنان

هـ ) ساماندهي امور امنيت اجتماعي

و ) ‌ساماندهي امور شوراهاي اسلامي در جهت توسعه منطقه اي با مشاركت مردم

ز ) ساماندهي ثبت وقايع حياتي و افزايش كارآمدي سرمايه انساني

ح ) بهره برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات

ط ) افزايش بهره وري كاركنان و جذب و نگهداري سرمايه انساني

ي ) ساماندهي احزاب