کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«رقابت پذيري اقتصاد»

محور سوم چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه در سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي اعلام شد :

رقابت پذيري اقتصاد و عمق بخشيدن به روحيه تعاون

اشاره : موضوع محور سوم سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه ، « رقابت پذيري اقتصاد » است . اين محور نيز شامل عناويني اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم و عناوين اسناد فرابخشي و بخشي ذيربط همچنين سياست ها و اقدامات اجرايي براي اجراي صحيح اين اسناد است .

محور سوم : رقابت پذيري اقتصاد

1- عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

* گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و توانايي هاي عظيم مردم ( سياست 18)

* فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي ( سياست 35 )

* پشتيباني از كارآفريني ، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي ( سياست 2-37 )

* تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي ، سرمايه انساني و فناوري نوين ( سياست 36 )

* تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعـالان اقتصـادي و سرمايـه گذاران با اتكا به مزيت هاي نسبي و خلق مزيت هاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن ( سياست 45 )

* تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابلـه با جـرم هاي مالـي ( سياست 3-46 )

* توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد ( سياست 47 )

* ارتقاي ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع ، اطلاعات ، فناوري ، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني ، اقتصادي و مالي آن ( سياست 48 ) .

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

* ايجاد توسعه كارآفريني و نظام ملي نوآوري * رفع موانع توسعه فعاليت بخش خصوصي

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

* سند ملي بازرگاني كشور – بازرگاني داخلي