کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«رشد اقتصادي»

 بر اساس سند تلفيقي اسناد توسعه :

سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي مشخص شد

 

اشاره : مجموعه اقدامات اساسي لازم براي تحقق اهداف پيش بيني شده در اسناد ملي توسعه بخشي و اسناد ملي توسعه ويژه (‌فرابخشي ) تعيين شد . هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند « ز» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اين اسناد را تصويب كرد . متن كامل اسناد و احكام اجرايي ذي ربط ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نهايي و ابلاغ خواهد شد . اين مصوبه طبق نامه شماره 29098/ت 248 هـ مورخ 11/5/1384 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد .

متعاقب انتشار نخستين بخش از سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه بخش ديگري از اين سند را در هفته نامه برنامه به چاپ مي رسانيم . در شماره قبل عناوين اسناد فرابخشي محور اول ( بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي ) را از نظر گذرانديد . در اين شماره قسمت اول عناوين اسناد بخشي اين محور را مي خوانيد .

 

4-7- سياست ها و اقدامات اجرايي بخشي

الف – بخش كشاورزي و منابع طبيعي

برنامه زراعت و باغباني

* ارتقاي ضريب خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي

برنامه دام ، طيور و آبزيان

* افزايش كيفيت و استاندارد محصولات دامي و توسعه صادرات

برنامه ترويج كشاورزي

* ارتقاي دانش ، بينش و مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي .

برنامه جنگل و مرتع

* حفظ توسعه و بهره برداري در تعادل اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل مراتع ( ظرفيت ، وضعيت و گرايش مراتع )

* ملحوظ داشتن اصول آمايش سرزمين و توان طبيعي در تعيين كاربري عرصه هاي منابع طبيعي و ساماندهي كاربري هاي ناسازگار

برنامه آبخيزداري

* مديريت جامع بر عرصه هاي منابع طبيعي در قالب برنامه ريزي براي حوزه هاي آبخيز با تأكيد بر تدوين نظام هاي بهره برداري مناسب * ملحوظ داشتن اصول آمايش سرزمين و توان طبيعي در تعيين كاربري عرصه هاي منابع طبيعي و ساماندهي كاربري هاي ناسازگار * تقويت و توسعه عمليات آبخيزداري در حوزه هاي بالادست سدها ساخته شده و در دست ساختمان

برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي

* افزايش راندمان آبياري در اراضي آبي * ارتقاي بهره وري آب و زمين در بخش كشاورزي * بهبود مديريت مصرف آب و زمين در بخش كشاورزي

برنامه بيابان زدايي

* توسعه و حمايت از سرمايه گذاري در تحقق اهداف حفظ ، احياء توسعه و بهره برداري منابع طبيعي كشور * مقابله با بيابان زايي وتخريب منابع طبيعي * اجراي عمليات كنترل‌كانون‌هاي بحراني بيـابان زا

برنامه پژوهش هاي كاربري

* توسعه و بهبود كيفيت تحقيقات در جهت ارتقاي ضريب امنيت غذايي با اولويت محصولات دامي و آبزيان * بسط و گسترش تحقيقات كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي آب و خاك ، اصلاح بـذر و نهـال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مراتع و آبخيزداري ، آفات و بيماري هاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن

برنامه سياستگذاري ، مديريت و نظارت بر فعاليتها

* استقرار رويكرد تقاضا محوري در نيازسنجي آموزشي و اثر بخشي در ارزشيابي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي * توسعه برنامه هاي آموزشي متناسب با طرح هاي محوري و پروژه هاي واحدهاي سازماني وزارت جهاد كشاورزي با طراحي و تدوين استانداردهاي كشور * توسعه مشاغل كشاورزي با طراحي و تدوين استانداردهاي لازم و اجراي دوره هاي آموزشي بهره برداران كشاورزي

برنامه كمكهاي فني و اعتباري

* كمك به طرحهاي زيربنايي بخش خصوصي و بهره برداران در جهت افزايش ضريب امنيت غذايي * كمك به طرح هاي افزايش راندمان آبياري و تجهيز و نوسازي اراضي آب

 

ب – بخش آب

ايجاد زمينه هاي لازم جهت مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضاي آب

افزايش بهره وري در تأسيسات آب و مصارف آب

توسعه بهره برداري هماهنگ از منابع آب در راستاي تحقق توسعه پايدار

تعيين ارزش آب با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي ، برابري و تساوي در فرصت استفاده از آب و خدمات وابسته به آن

مديريت نظام بازار و نظارت اقتصادي

اقدامات سازه اي جهت حفاظت و تعادل بخش كمي و كيفي منابع و مصارف آب در حوضه هاي آبريز و جبران افت سطح آبخوان هاي زير زميني و استقرار مديريت ريسك

مديريت بهره برداري و نگهداري آب

احداث سازه و تأسيسات آبي لازم جهت توسعه و بهره برداري از منابع آب

اتخاذ تدابير غير سازه اي در جهت توسعه منابع آب

مبادله آب بر اساس منافع ملي كشور

تدوين و استقرار نظام اطلاع رساني در بخش آب

افزايش بهره وري در نيروي انساني و مديريت مالي

 

ج – بخش صنعت

* افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر ( صنايع نوين ) در تركيب توليد صنعتي كشور * تقويت توان فني و مهندسي كشور در زمينه هاي معطوف به مزيت هاي رقابتي * درون زا كردن توسعه صنايع مبتني بر مزيت هاي رقابتي طبيعي ( مبتني بر منابع – RB ) * ايجاد انعطاف ، پويايي و قدرت مواجهه با پيچيدگي هاي محيط در سياست هاي صنعتي و بازرگاني كشور * افزايش سهم صادرات داراي محتواي فناوري بيشتر در تركيب آن * سازماندهي فعاليتهاي صنعتي و حمايت از توسعه صنايع كوچك و متوسط و ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك ، متوسـط و بـزرگ ، توسعـه خوشه هاي صنعتي و تقويت زنجيره هاي ارزش * ايجاد فرآيند تقويت و توسعه كارآفريني شامل مراكز رشد ، انكوباتورها * آموزش و ارتقاي مهارت نيروي كار متناسب با فناوري ها و ملاك هاي نوين.

 

د – بخش معدن

* شناخت كامل پتانسيل هاي معدني كشور حداقل در حد تعيين ذخيره زمين شناسي * ايجاد سيستم كاداستر ( محدوده هاي اكتشافي و بهره برداري ) * انجام اصلاحات ساختاري و بازنگري قوانين و مقررات در جهت حل مشكلات مربوط به مالكيت و اطمينان بخشي بيشتر براي سرمايه گذاران به منظور ايجاد بستر مناسب در جذب منابع مالي و خصوصي سازي * توسعه معادن فلزي و غير فلزي همسو با نيازهاي بخش صنعت و ساير بخش هاي اقتصادي * توجه ويژه به امر فرآوري مواد معدني و ايجاد صنايع معدني جهت دستيابي به ارزش افزوده بالاتر * تقويت شركت هاي مشاوره اي و پيمانكاران داخلي از طريق گسترش همكاري ها و مشاركت با شركتهاي معتبر بين المملي .

 

هـ - بخش انرژي

( نفت و گاز ، برق و انرژي هسته اي )

هـ - 1- استفاده پايدار از منابع و مخازن زيرزميني كشور

هـ - 2- ارتقاي بهره وري

هـ - 3- اصلاح ساختار

هـ - 4- تحقق رشد و توسعه بخش

هـ - 5- اصلاح الگوي مصرف

هـ - 6- هم افزايي و افزايش ارزش افزوده

هـ - 7- توسعه مبادلات منطقه اي و افزايش سهم و نقش ايران در بازار جهاني انرژي