کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«تعامل با اقتصاد جهاني»

 محور دوم چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه در سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي اعلام شد :

تعامل با اقتصاد جهاني و گسترش همكاري هاي منطقه اي و بين المللي

اشاره : موضوع محور دوم از سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه ، تعامل با اقتصاد جهاني است . در اين محور عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه به شرح زير برشمرده شده است : يعني گسترش همكاري هاي دو جانبه ، منطقه اي و بين المللي ، ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها ، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم ، بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي ، مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در رابطه خارجي ، مقابله با تك قطبي شدن جهان ، تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي ، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل ، بهره گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي ، افزايش جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر چشم انداز همچنين ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي .

عناوين اسناد فرابخشي و بخشي ذيربط همچنين سياست ها و اقدامات اجرايي و ديگر موارد به شرح زير است :

2- عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

* گسترش صادرات غيرنفتي * الحاق به سازمان تجارت جهاني

* تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي

* مديريت مؤثر و كارآمد روابط خارجي

* جلوگيري از قاچاق و تجارت غيرقانوني

* توسعه ترانزيت

3- عناوين اسناد بخشي ذيربط

* سند ملي بازرگاني كشور – بازرگاني خارجي * سند سياست خارجي كشور .