کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«توسعه فرهنگي»

 نهمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم

 

راهكارهايي براي توسعه فرهنگي

اشاره : امروز رشد و توسعه فرهنگي جز و جدايي ناپذير رشد و توسعه پايدار و يكي از مهمترين محورهاي آن محسوب مي شود . آنچنان كه براي سنجش ميزان توسعه واقعي ، ميزان توسعه و ارتقاي بخش فرهنگ را مورد ارزيابي قرار مي دهند . فرهنگ و توسعه آن در فرآيند توسعه اجتماعي ، اقتصادي و سياسي از چنان جايگاهي برخوردار است كه بدون موفقيت در اين بخش ، دستيابي به توسعه در ساير بخش ها ناممكن به نظر مي رسد . از همين رو است كه از توسعه فرهنگي به عنوان بستر تحقق توسعه ياد مي شود . در اين ميان توجه به رشد فكري و اخلاقي جامعه ، ارتقاي علمي كشور و ايجاد روحيه تحقيق و پژوهش ، تقويت باورهاي ديني و سنت هاي علمي و تلاش براي توسعه و اعتلاي جايـگاه هنـر ، تقويت ارزش هاي اجتماعي و ايجاد خودباروي ملي و بهبود و گسترش دسترسي به رسانه ها و تكنولوژي هاي ارتباطي مهم ترين مسائلي است كه توسعه فرهنگي را ميسر مي سازد . از همين رو نهمين محور سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم به راهكارهاي توسعه فرهنگي اختصاص يافته است . يادآور مي شود سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي موضوع بند « ز » ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه است كه در مرداد ماه 1384 به تصويب رسيده است .

 

عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

* اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (سياست 1-1)

* استوار كردن ارزش هاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل (سياست 2-1)

* تقويت فضايل اخلاقي و ايمان ، روحيه ايثار و اميد به آينده (سياست 3-1)

* برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي (سياست 3-1)

* زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن  به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگـذاري ها و برنامـه ريـزي هـا (سياسـت 2)

* ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر چشم انداز (سياست 4)

* تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايـران ، فرهنـگ ، تمـدن و هنـر ايرانـي – اسلامـي و اهتمـام جـدي بـه زبـان فارسـي (سياسـت 5)

* سالم سازي فضاي فرهنگي ، رشد آگاهي ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به ا مر به معروف و نهي از منكر ( سياست 1- 7)

* مقابله با تهاجم فرهنگي ( سياست 1- 8)

* گسترش فعاليت رسانه هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان( سياست 8)

* تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزادي هاي مشروع از طريق آموزش ، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن ( سياست 11)

* تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان (سياست 14)

* تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقلاب اسلامـي ( سياسـت 1- 15)

* فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي ، ازدواج ، مسكن و آسيب هاي اجتماعي جوانان ( سياست 2- 15)

* توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانمنديهاي جوانان ( سياست 3- 15)

 

عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

* ساماندهي امور جوانان و زنان

* توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري

 

عناوين اسناد بخشي ذيربط

* فرهنگ و هنر

* اطلاعات و ارتباطات جمعي

* تربيت بدني

 

سياست ها و اقدامات اجرايي

ساماندهي امور جوانان و زنان

* تهيه و اجراي برنامه ملي تقويت بنيان خانواده ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور مشاركت زنان با همكاري دستگاههاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه جامع اصلاح ساختار اداري و تشكيلاتي امور زنان ( دستگاه اقدام كننده :‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مركز امور مشاركت زنان با همكاري دستگاههاي اجرايي مرتبط ) * تهيه و اجراي برنامه جامع نظام رفاه و تأمين اجتماعي زنان (‌دستگاه اقدام كننده : وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري مركز امور مشاركت زنان و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه عملياتي كردن نظام جامع حقوقي زنان ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور مشاركت زنان با همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه ملي ارتقاي سلامت جسماني ، رواني و اجتماعي زنان ( دستگاه اقدام كننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري مركز امور مشاركت زنان و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

*  تهيه و اجراي برنامه جامع توانمندسازي سازمان هاي غير دولتي زنان ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور مشاركت زنان با همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه جامع توسعه و ساماندهي امور اقتصادي زنان ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور مشاركت زنان با همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه جامع امحاي خشونت عليه زنان ( دستگاه اقدام كننده : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري مركز امور مشاركت زنان ، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه ملي توسعه و ساماندهي پژوهش هاي مرتبط با امور زنان ( دستگـاه اقدام كننده : وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با همكاري مركز امور مشاركت زنان و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي برنامه ملي ساماندهي اوقات فراغت زنان ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور مشاركت زنان با همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* تهيه و اجراي طرح ملي توسعه معاملات بين المللي ( حضور مؤثر زنان در روابط بين الملل )

( دستگاه اقدام كننده : وزارت امور خارجه با همكاري مركز امور مشاركت زنان و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط )

* ساماندهي شاخص هاي امور جوانان توسط سازمان ملي جوانان و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به نحوي كـه اين شاخـص ها در طول سال هاي برنامه چهارم مبنـاي ارزيابـي تكلـيف دستـگاه هاي اجرايي قرار گيرد 

* تهيه برنامه ملي ارتقاي فرهنگ و هويت ديني و ملي جوانان توسط سازمان ملي جوانان و اجراي آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي اجرايي ذي ربط

* تهيه و اجراي برنامه جامع ساماندهي اوقات فراغت جوانان توسط سازمان ملي جوانان با همكاري دستگاههاي عضو شوراي عالي جوانان

* تهيه و اجراي برنامه توسعه منابع انساني و اشتغال جوانان به عنوان مهمترين اولويت

* تهيه و اجراي برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوا نان توسط سازمان ملي جوا نان با همكاري دستگاه هاي عضو شوراي  عالي جوا نان 

* تهيه برنامه ملي ساماندهي مسكن توسط سازمان ملي جوا نان و اجراي آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

* تهيه و اجراي برنامه ملي ارتقاي نقش نهاد خانواده ها در امور جوا نان و اجراي آن توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاه هاي مرتبط 

* تهيه و اجراي برنامه ملي توسعه و ارتقاي مشاركت جوا نان توسط سازمان ملي جوا نان با همكاري وزارت كشور و دستگاه هاي مرتبط

* تهيه برنامه ملي حفظ و ارتقاي سلامت جسماني ، روا ني و اجتماعي جوانان توسط سازمان ملي جوانان و اجراي آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه هاي مرتبط 

* تهيه برنامه ساماندهي مطالعات علمي و پژوهشي حوزه جوانان توسط سازمان ملي جوانان و اجراي آن توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنـاوري

* تهيه و اجراي برنامه اصلاح ساختار منابع و ارتقا و توا نمندسازي سازمان هاي مسئول ( دولتي - غيردولتي ) ا مور جوا نان توسط سازمان ملي جوا نان با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريــزي كشـور

* شناسايي و تقويت تشكل هاي غير دولتي و مردمي مرتبط با امور جوانان توسط سازمان ملي جوانان .