کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«اطلاعات جغرافيايي و جمعيتي كشور»

تعاريف و مفاهيم:

شهرستان: واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به‎ هم ‌پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي‌، اقتصادي‌، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده‌اند.

بخش: واحدي از تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده ‌جغرافيايي معين بوده و از به‎هم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه‌، مكان‌، روستا و احياناً  شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي و سياسي‌، واحد همگني را بوجود مي‌آورد.

 شهر: محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني‌، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگيهاي شهر مي‌باشد.

دهستان: كوچك‎ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به ‎هم ‌پيوستن چند روستا، مكان و مزرعه ‌همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‎رساني و برنامه‎ريزي در سيستم ‌و شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد.

 

قسمت 1) مشخصات طبيعي و تقسيمات كشوري

كشور جمهوري اسلامي ايران با مساحت خاكي 1628750 كيلومتر مربع در نيمه جنوبي منطقه معتدل شمالي بين 25 درجه و 00 دقيقه تا 39 درجه و 47 دقيقه عرض شمالي از خط استوا  و 44 درجه و 02 دقيقه تا 63 درجه و 20 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. ميانگين ارتفاع آن بيش از 1200 متر از سطح دريا است. پست ترين نقطه داخلي با ارتفاع 56 متر در چاله لوت و بلندترين قله آن دماوند با ارتفاع 5610 متر در ميان رشته كوه البرز قرار دارد. در كناره جنوبي درياي خزر ارتفاع زمين 28 متر پايين تر از سطح درياي آزاد مي‎باشد.

جمهوري اسلامي ايران از شمال به جمهوري تركمنستان‌، درياي خزر، جمهوري آذربايجان و ارمنستان‌، از مشرق به افغانستان و پاكستان‌، و از جنوب به درياي عمان و خليج فارس و از مغرب به عراق و تركيه محدود است‌.

كشور ايران از نظر تقسيمات كشوري در پايان سال 1388 داراي 30 استان‌، 380 شهرستان‌، 945 بخش‌، 1105 شهر، 2459 دهستان بوده است‌.

 

قسمت 2 ) اطلاعات جمعيتي كشور

1ـ تعداد كل جمعيت كشور:

براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1385 جمعيت ايران معادل 70495782 نفر با نرخ رشد سالانه 6/1درصد بوده است‌.

در اين سال 46/68 درصد جمعيت‌، شهري و 39/31 درصد روستايي و مابقي غير ساكن بوده‌اند.

 

جمعيت سالهاي مختلف و درصد رشد بين دو سرشماري

                                                                                                     (واحد: ميليون نفر)

سال

1290

1305

1315

1325

1335

1345

1355

1365

1375

1385

تعداد

14/9

46/10

96/11

16/14

95/18

79/25

71/33

45/49

05/60

50/70

درصد رشد

6/0

5/1

4/1

0/2

1/3

1/3

7/2

9/3

0/2

6/1

توزيع استاني جمعيت كشور در جدول 1ـ20 ارائه شده است.

2ـ جنسيت‌:

در سال 85 تعداد 35866533 نفر (9/50 درصد) مرد وتعداد 34629249 نفر(1/49 درصد) زن بوده‌اند كه در نتيجه نسبت جنسي 104 بدست ‌مي‌آيد بدين مفهوم كه بازاء هر 100 نفر زن‌، 104 نفر مرد وجود داشته است‌.

اين نسبت براي اطفال كمتر از يكساله 104 و براي افراد 65 ساله و بيشتر 114 بوده است‌.

 

3ـ طبقات سني‌:

در سال 85  از جمعيت كشور 08/25 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله‌، 73/69 درصد در گروه سني 15 ـ 64 ساله و 19/5 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته‌اند.

 

 

اطفال كمتر از يكسال

نو باوگان    1ـ 5 ساله

كودكان     6ـ 10 ساله

نوجوانان  11ـ 14 ساله

جوانان     15ـ 24 ساله

ميانسالان   25ـ 64 ساله

بزرگسالان  65 ساله‎ و بيشتر

تعداد

1141967

5433658

5601390

5504614

17738183

31419379

3656591

درصد

62/1

71/7

95/7

81/7

16/25

57/44

19/5

 

4ـ دين‌:

در سال 85 از جمعيت كشور 44/99 درصد را مسلمانان تشكيل مي‌داده‌اند.

 

 

جمع

مسلمان

زرتشتي

مسيحي

كليمي

ساير و اظهار نشده

تعداد

70495782

70097741

19823

109415

9252

259551

درصد

100

44/99

03/0

16/0

01/0

37/0

 

5ـ سواد و آموزش‌:

در سال 85 تعداد 54082  هزار نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر كشور 54/84 درصد باسواد بوده‌اند.

نسبت باسوادي براي مردان 66/88 درصد و براي زنان 27/80 درصد بوده است‌.

نسبت باسوادي در نقاط شهري براي مردان 60/71 و براي زنان 22/73 درصد و در نقاط روستايي براي مردان 40/28 درصد و براي زنان 78/26 درصد بوده است‌.

 

6ـ وضع فعاليت‌:

در سال 85 افراد شاغل و افراد بيكار (جوياي كار) در مجموع‌، 43/39 درصد از جمعيت دهساله و بيشتر كشور را تشكيل مي‎داده‌اند.

از جمعيت فعال كشور 88/67 درصد را شهري،3193 درصد را روستايي و19/0 مابقي ‌غيرساكن بوده‌اند.

 

قسمت 3) تعداد افراد مورد حمايت نظام حمايتي كشور

در پايان سال 1387 قريب 16/6 ميليون نفر (7/8 درصد جمعيت كشور) مورد حمايت مستمر و سازمان يافته خدمات حمايتي كشور قرار داشته‌اند (كميته امداد امام خميني 4625 هزار نفر، سازمان بهزيستي 490 هزار نفر، بنياد شهيد و امور ايثارگران 1040 هزار نفر شامل(497 هزار نفر افراد خانواده محترم شهداء و 543 هزار نفر جانبازان عزيز) و علاوه بر آنها، حداقل 7/2 ميليون نفر بصورت‌ موردي يا مقطعي‌، از خدمات و حمايتهاي اجتماعي مقرر استفاده نموده‌اند.

 ـ افزون بر 75 درصد از افراد مورد حمايت مستمر خدمات اجتماعي مذكور مورد حمايت كميته ‌امداد امام خميني (ره‌) قرار داشته‌اند.

 

قسمت 4) هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور

بر اساس نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور توسط مركز آمار ايران در سال 1387 متوسط هزينه هر خانوار شهري با ميانگين نفرات هر خانوار 87/3 نفر مبلغ 94214 هزار ريال در سال (7851 هزارريال در ماه‌) بوده است كه نسبت به رقم مشابه سال قبل 9/15 درصد افزايش داشته است‌.

همچنين در اين سال هزينه متوسط هر خانوار روستايي با ميانگين نفرات هر خانوار 49/4 نفر مبلغ 53995 هزار ريال در سال (4500 هزار ريال در ماه‌) بوده است كه نسبت به رقم مشابه سال قبل 5/10 درصد افزايش داشته است‌. توزيع درصد هزينه خانوارها در جدول زير منعكس شده است‌.

 

مأخذ:

سالنامه آماري سال 1387 مركز آمار ايران