کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« امداد در کلام شعرا »

حافظ
مسکین
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مسکین مزن بر دل نصاب حسن در حد کما است زکوتم ده که مسکین و فقیرم غزلیات 2
2 مسکین زان من عشق روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی غزلیات 2
اسیران
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 اسیران ای صبا نکهتی شکر آنرا که تو در عشرتی ای مرغ چمن به اسیران قفس مژده گلزار بیار غزلیات 7
2 اسیران گفتا برون شدی عمریس تا دلت ز اسیران زلف ماست غافل ز حفظ جانب یازان خود مشو غزلیات 2
ضمان
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 ضمان نفس باد صبا ای دل از عشرت امروز به فردا افکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد غزلیات 5
2 ضمان به صوت بلبل بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز والضمان علی غزلیات 9
روزی
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی دل میرود ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را غزلیات 5
2 روزی باغ مرا چه ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدرست غزلیات 9
3 روزی زکوی یار به عیب علم نتوان شد ز اسباب ملرب محروم بیا حافظ که جاهل راهنی تو میرسد روزی غزلیات 8
قناعت
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 قناعت باغ مرا چه حاجت ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدرست غزلیات 9
2 قناعت آنکه رخسار تو گنج زرگر نبود کنج قناعت باقیست آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد غزلیات 4
3 قناعت دمی باغم به سر بردن چو حافظ در قناعت کوش و زدینی دون بگذر که یک جو منت دو نان دو صد من زر نمی ارزد غزلیات 7
4 قناعت خوش کرد یاوری حافظ غبار فقر و قناعت زرخ مشوی کاین خاک بهتر از عمل کیمیا گری غزلیات 9
5 قناعت دو یار زیرک هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی غزلیات 3
نیکی
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 نیکی دل می رود ده روز مهر گردون اضافه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یاررا غزلیات 3
2 نیکی سالها دفتر ما نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود غزلیات 2
3 نیکی ساقیا سایه ابرست شکر آن را که دگر باز رسیدی به بهار بیخ نیکی بنشان و گل توفیق ببوی غزلیات 5
صبر در برابر کمبودها
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صبر در برابر کمبودها ز دلبرم که رساند بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست زمال وقف نبینی به نام من در می غزلیات 3
2 صبر در برابر کمبودها ساقیا برخیز صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را غزلیات 9
3 صبر در برابر کمبودها بی مهر رخت صبرست مرا چاره هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نماندست غزلیات 6
4 صبر در برابر کمبودها ای هدهد صبا ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت با درد صبر کن که دوا می فرستمت غزلیات 9
5 صبر در برابر کمبودها آن که رخسار تورا آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند به من مسکین داد غزلیات 1
6 صبر در برابر کمبودها باغبان گر پنج باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش غزلیات 1
7 صبر در برابر کمبودها سالها پیروی اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت اجر صبرست که در کلبه احزان کردم غزلیات 8
8 صبر در برابر کمبودها دو یار زیرک به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی غزلیات 8
9 صبر در برابر کمبودها تو مگر بر لب صبر بر جور رقیب چه کنم گر نکنم عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی غزلیات 7
10 صبر در برابر کمبودها گفتی که ترا گفتی که تورا شوم مدار اندیشه دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه رباعیات 1
احسان
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 احسان صبا وقت سحر سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود اگر تسبیح می فرمود اگر زنان می آورد غزلیات 6
2 احسان وقت را غنیمت دان جمع کن به احسانی حافظ پریشان را ای شکنچ گیسویت مجمع پریشانی غزلیات 12
نذورات
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 نذورات صوفی بیا نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم دلق ریا به آب خوابات برکشیم غزلیات 2
2 نذورات خوش کرد نیل مراد بر حسب فکر و ههمتست از شاه نذر خیرو زتوفیق یاوری غزلیات 8
3 نذورات گر ازین منزل زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم نذر کردم که هم از راه به میخانه رو غزلیات 2
پیران
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پیران جان بی جمال چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد غزلیات 5
2 پیران ای نور چشم پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن غزلیات 5
3 پیران وصال او زعمر جوانا سر مهتاب از پند پیران که رای پیر از بخت جوان به غزلیات 7
جوانان
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان اگر آن ترک شیرازی نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانارا غزلیات 7
2 جوانان رونق عهد شباست ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو وگل و ریحان را غزلیات 2
3 جوانان دیرست که دلدار صد نامه فرستادم و آن شاه جوانان پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد غزلیات 2
4 جوانان نصیحتی کنمت ز وصل روی جوانان تمتعی بردار که در کمینکه عمرست مکر عالم پیر غزلیات 2
5 جوانان من دوستدار روی من آدم بهشتی ام اما درین سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم غزلیات 3
6 جوانان سحر به بوی نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان که حافظ نبود بر رسول غیر بلاغ غزلیات 7
7 جوانان سلیمی منذ حلت خود در نده رود انداز و می نوش به گلبانگ جوانان عراقی غزلیات 3
مطالب دیگر
نام کتاب: حافظ
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زکات دوش وقت سحر من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند غزلیات 5
2 مستمندان هرآنکه خاطر مجموع بلا گردان جان و تن دعای مستمند است که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد غزلیات 7
3 فقیران ای دل آندم در مقامی که صدارت به فقیران بخشند چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی غزلیات 2
فردوسی
یتیم
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 یتیم داستان بهرام گور با فرشید ورد دگر کودکانی که بینی یتیم پدر مرده و مانده بی زر و سیم 35254 973
کودکان یتیم
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان یتیم یافتن بهرام گور، گنج جمشید را فروشید گوهر بذر و بسیم زن بیوه و کودکان یتیم 34741 959
2 کودکان یتیم هنر نمودن بهرام به نجیر گوران وگر مایه داری توانگر بمرد بدین مرز ازو کودکان ماند خرد 35399 977
3 کودکان یتیم بازگشتن بهرام گور به ایران زمین سدیگر بکپان بختید سیم زن بیوه و کودکان یتیم 35795 988
4 کودکان یتیم اندرز نامه نوشتن بهرام گور به کار کسی کش بود پایه سنگیان دهد کودکان را بفرهنگیان 35843 989
5 کودکان یتیم گفتار اندر فرمان نوشین روان بفرمود کان کودکان را چهار زگنج درم داد باید هزار 41391 1138
کودکان
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان دلدادگی سودابه به سیاوش ببین پردگی کودکان را یکی مگر شادوانه شوند اندکی 7359 206
2 کودکان فریب دادن سودابه کاوس را چهارم کز و کودکان داشت خود غم خود را خوار نتوان شمرد 7570 212
3 کودکان پرسیدن کاوس کار بچگان را وزان کودکان نیز بسیار گفت همی داشت پوشیده اندر نهفت 7606 213
4 کودکان پند دادن کتایون اسفندیار را بدوزخ صبر کودکان را بپای که دانا نخئاند تورا پاک رای 26075 717
5 کودکان بازگشتن بهمنی وگر کودکان را بکاری بزرگ فرستی نباشد دلیر و سترگ 26351 725
6 کودکان پند دادن زال رستم را همی تخم دستان زبن برکنند زن و کودک را به خاک افکنند 26840 738
7 کودکان پروردن گازر داراب را همه کودکان همگروه آمدند بیکبارگی زوستوه آمدند 28187 776
8 کودکان رفتن اسکندر به دیدار خانه کعبه تبن کودکان را نماندش روان نماندند زان تخمه کس در جهان 29666 817
9 کودکان گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر نگه کرد و چون کودکتن را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید 31843 877
10 کودکان گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر همی باش با کودکان تازه روی بچوگان بپیش من انداز گوی 31847 878
11 کودکان گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر ازان کودکان تا که آید دلیر میان سواران بکردار شیر 31848 878
12 کودکان گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر زپیش پدر گوی بربود و برد چو شد دور مر کودکان را سپر 31854 878
13 کودکان چاره ساختن اردشیر در کار پادشاهی همان کودکان را بفرهنگیان سپردی چو بودی وراهنگ آن 32133 885
14 کودکان ویران کردن موبه بهرام گورده را و بدین ده زن و کودکان مهترند کسی را نباید که فرمان برند 34547 954
مستمندان
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مستمندان رها کردن سران شیرویه بدو گفت کاکنون بزندان شویم بنزدیک آن مستمندان شویم 47841 1317
همسایگان
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 همسایگان اندرز نامه نوشتن بهرام مجویید آزار همسایگان هم آن بزرگان و پرمایگان 35848 989
بیکاری
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 بیکاری رای زدن رودابه بکینزکان پرستندگان را شگفت آمد آن که بیکاری آمد زدخت ردان 2322 66
2 بیکاری سخن پرسیدن موبه از کسری چو بیکار باشی مشو رامشی نهکارست بیکاری ارباهشی 41605 1147
3 بیکاری کشته شدن یزدگرد به دست تو بیکار و جان بکار اندرست تن بدسگالت ببار اندرست 49421 1362
جوانان
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان آگاهی یافتن افراسیاب نگه کن بدین لشکر نامدار جوانان شایسته کارزار 15164 419
2 جوانان گفتن جاماسپ انجام رزم کیان زادگان جوانان من که هریک چنانند چون جان من 23928 658
پیران
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پیران یادآوری راه سیاوش به ترکستان زخویشان گزین کرد پیران هزار پذیرهشدن را برآراست کار 8398 234
2 پیران یادآوری راه سیاوش به ترکستان بخوردند و نشستند یک بار دگر سیاوش سپر گشت و پیران پدر 8452 236
3 پیران کشته شدن سیاوش به دست گروی درودی زمن سوی پیران رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان 9521 265
4 پیران غمگین شدن فرنگیس بر سیاوش بتازیم و نزدیک پیران شویم بتیمارو به درد اسیران شویم 9557 266
5 پیران جنگ هومان با توس مرا شاه ایران چنین داد پند که پیران نباید که یابد گزند 12839 355
6 پیران باز رفتن گشتاسب با وزیر پدر پیر سر شد تو بر نادلی ز دیدار پیران چرا بگسلی 23448 644
روزی
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی مدت پادشاهی دارای سر گنجهای پدر برگشاد سپه را همه خواند و روزی بداد 28574 787
2 روزی اندرز کردن شاپور سپر بیزدان گرای و سخن زوفزای که اویست روزی ده و رهنمای 32501 896
3 روزی تاج برداشتن بهرام گور سپه را بهنگام روزی دهیم خرمند را دلا فروزی دهیم 34104 941
4 روزی بخشیدن بهرام گور بدرگاه یکساله روزی بداد زیزدان نیکی دهش کرد یاد 36704 1013
5 روزی بزم نوشین روان با موبدان بیزدان گراییم فرجام کار که روزی ده اویست پروردگار 38645 1066
6 روزی جنگ جو و طلحند در گنج بگشاد و روزی بداد سپاهش شد آباد و با کام و شاد 40678 1121
7 روزی سپاه کشیدن کسری به روم نخواهیم روزی جز از گنج داد درم زو مخواه و مکن هیچ یاد 417747 1150
8 روزی پهلوانی دادن هرمزد زگفتار و کردار او گشت شاد در گنج بگشاد و روزی بداد 42473 1170
9 روزی زاری فردوسی از مردن همی خواهم از کردگار جهان ز روزی ده آشکار و نهان 26075 1269
10 روزی نامه نوشتن گردیه به سپه را بدر خواند و روزی بداد چو شد روزی روشن نبه بر نهاد 46895 1291
صبر
نام کتاب: شاهنامه فردوسی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صبر رای زدن زال با موبدان در که از من رمیدست صبر و خود بگویید کین را چه اندر خورد 2551 72
2 صبر پند دادن گردیه، برادر ترا اندریست صبر بایست کرد بند بنده را روزگار نبرد 44372 1222
مولوی
صدقه
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صدقه دفتر سوم- چرب کردن مرد لافی گفت حق کی کژ مجنبان گوش و دم بنفعن الصادقین صدقهم مثنوی معنوی 9
2 صدقه دفتر سوم-آداب المستعمین لیک بابی رغبتها ای ضمیر صدقه سلطان بیفشان وامگیر مثنوی معنوی 10
3 صدقه دفتر پنجم- قصه اهل ضروان در ده ضروان بنزدیک یمن شهره اندر صدقه و خلق حسن مثنوی معنوی 2
4 صدقه دفتر ششم- جواب گفتن هین که معکوست در امر این گره صدقه بخش خویش را صدقه بده مثنوی معنوی 41
5 صدقه دفتر ششم- منادی کردن سید گفت الصدقه مرد للبلا داومرضاک بصدقه یافتی مثنوی معنوی 82
6 صدقه دفتر ششم- منادی کردن سید صدقه نبود سوختن درویش را کور کردن چشمحلم اندیش را مثنوی معنوی 83
7 صدقه دفتر ششم- لابه کردن موش سعد دیدی شکر کن ایثار کن نحس دیدی صدقه و استتغفار کن مثنوی معنوی 72
8 صدقه دفتر ششم- حکایت صدر جهان هم شناسیدش ندادش صدقه در دلش آمد زحرمان حرقه مثنوی معنوی 28
9 صدقه غزلیات- چون خون نخسید تو صدقه کن ای محتشم بر دل که دیدت ای منم در غیر تو چون بنگرم اندر زمین یا در سما دیوان شمس 9
10 صدقه غزلیات- می رسد یوسف جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید وزپی صدقه از آن به گلزار دهید دیوان شمس 2
11 صدقه غزلیات- گر تو تنگ آیی وان رغیف و آش و کاسه صدقه تبریزدان از کمال حرمت شهر شهنشاه شریف دیوان شمس 6
12 صدقه غزلیات- به دلجویی و دلداری بده ای دلبر خندان به رسم صدقه پنهان ازآن دو لعل جان افزای شکر بار پنهانک دیوان شمس 7
13 صدقه غزلیات- گر آخر آمد گر سایه عاشق فتد بر کوه سنگین بر جهد نه چرخ صدقها زند تو منکری نک آزمون دیوان شمس 6
14 صدقه غزلیات- ای سرو وگل بشنو تو ز پیغامبر فرمود که سیم و زر از صدقه نشد کمترهاده چه به درویشان دیوان شمس 2
15 صدقه غزلیات- ای سرو و گل صدقه تو به حق رفته و اندر شب آشفته او حارس و تو خفته هاده چه به درویشان دیوان شمس 5
16 صدقه غزلیات- آمد آمد شمس تبریز صدقه جانت بوسه ای یا کنار پوشیده دیوان شمس 8
17 صدقه غزلیات-گرین سلطان بدیشان صدقه می ده چون هلالند تو بدری از کجا گیرنده باشی دیوان شمس 8
18 صدقه غزلیات- اقتلونی کرمت مست برآید کف چون بحر گشاید بدهد صدقه نپرسد که تو اهل صدقاتی دیوان شمس 11
یتیم
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 یتیم دفتر اول- مکر دیگر انگیختن کین چه بدبختیست مارا ای کریم از دل و دین مانده ما بی تو یتیم مثنوی معنوی 10
2 یتیم دفتر اول- در صفت پیر او چنین پیریست کش آغاز نیست با چنینی در یتیم انبازنیست مثنوی معنوی 8
3 یتیم دفتر سوم- صفت ان مسجد هیچ کس دروی نخفتی شب زبیم که نه فرزندش شدی آن شب یتیم مثنوی معنوی 2
4 یتیم دفتر سوم- داد خواستن پشه تا نلرزد عرش از ناله یتیم تا نگردد از ستم جانی سقیم مثنوی معنوی 18
5 یتیم دفتر چهارم- خبر یافتن جد مصطفی لیک در سیمای آن در یتیم دیده ام آثار لطفت ای کریم مثنوی معنوی 8
6 ایتام دفتر ششم ما ایتام است امانت پیش من زانک پندارند ما را موتمن مثنوی معنوی 50
7 ایتام غزلیات- جانا بیار باده که ایام می رود چون بوی وی رسد به خماران بود چنانک آن مادر رحیم برایتان می رود دیوان شمس 9
گرسنگان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنگان غزلیات گر تو مارا به جفای منمان ترسانی شکم گرسنگان را تو به نان ترسانی مثنوی معنوی 1
2 گرسنگان دفتر اول- قبول کردن خلیفه چو گرسنه می شوی سگ می شوی تندو بد پیوند و بدرگ می شوی مثنوی معنوی 21
3 گرسنگان دفتر سوم-قصه خورندگان پیل گرسنه مانده شده بی برگ و عدر می رسیدند از سفر از راه دور مثنوی معنوی 2
4 گرسنگان دفتر سوم- بازگشتن به حکایتپیل پس بیافتادند و خفتند آن همه وآن گرسنه چون شبان اندر مه مثنوی معنوی 11
برهنگان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 برهنگان غزلیات- مرغی که ناگهانی زاوصاف خود گذشتم وزخود برهنه گشتم زیارا برهنگان را خورشی زیورآمد دیوان شمس 6
2 برهنگان غزلیات- بیار کان صفا برهنگان ره از آفتاب جامه کنید برهنگان ره عشق را قبا مدهید دیوان شمس 3
3 برهنگان غزلیات- ضما از آنچ خوردی صنما ببین خزان را بنگر برهنگان را زشراب همچو اطلس به برهنگان قباده دیوان شمس 6
بیکاران
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 بیکاران رباعیات- آن را که بود آن را که بود کار نه زیم مردانست کاین پیشه ما پیشه بیکارانست دیوان شمس 1
2 بیکاران رباعیات- تا چند کشی تا چند کشی سخره نفست بیکار تا چند خوری اشتران خوشه خار دیوان شمس 1
3 بیکاری دفتر سوم- شرح آن کور گوید از کارم برآورند خلق غرق بیکاریست جانش تا بحلق مثنوی معنوی 19
فقرا
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 فقرا دفتر اول- سپردن عرب هدیه را زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ مثنوی معنوی 20
2 فقرا غزلیات- صبر مرا آینه هیزم دیک فقرا ظالمست پخته بدو گردد کوناریست دیوان شمس 15
3 فقرا غزلیات- ایا بدر الدجی فلایعلوک نحس انت آمن ولا یشغاک فقرانت مخزن دیوان شمس 4
4 فقرا غزلیات- ای تو برای آب همچو خران به کاه و جو نیست روا چنین مرو بر فقرا تو درنگر زرصدقات ریخته دیوان شمس 3
5 فقرا غزلیات- ای زده مطرب از دهش و عطای تو فقر و فقیر فخر شد تا که نماند مرگ را بر فقرا دهانه ای دیوان شمس 7
6 مستمندان دفتر پنجم- قصه اول ضروان کعبه درویش بودی کوی او آمدند مستمندان سوی او مثنوی معنوی 3
7 مستمندان غزلیات- ای رستخیز ناگهان امروز خندان آمدی مفتاح زندان امدی بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا دیوان شمس 2
8 مستمندان غزلیات- ای دشمن عقل ای باعث رزق مستمندان بی قوصره و جوال و خرجین دیوان شمس 5
9 مساکین غزلیات- ای دشمن عقل امشب صدقات می دهد شاه آن المصدقات للمساکین دیوان شمس 21
10 مساکین غزلیات- ازین درخت بدان چو غافلی ز ثواب و مقام مسکینان مراقب ذهبی دشمن مساکینی دیوان شمس 8
11 درراه ماندگان دفتر سوم- سوال کردن بهلول سالکان راه هم بر کام او ماندگان از راه هم در دام او مثنوی معنوی 6
اسیران
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 اسیران دفتر سوم-قصه خواب دیدن فرعون کآن اسیران بجز دوری نبود دیدن فرعون دستوری نبود مثنوی معنوی 10
2 اسیران دفتر سوم- بمیدان خواندن بنی اسرائیل ای اسیران سوی میدانگه روید کز شهنشه دیدن وجودت امید مثنوی معنوی 1
3 اسیران دفتر سوم-تفسیر این خبر که مصطفی (ع) این بمنگیدند در زیر زبان آن اسیران باهم اندر بحث آن مثنوی معنوی 15
4 اسیران دفتر چهارم- عروسی آوردن پادشاه مراسیران را لقب مردند شاه عکس چون کافور نام آن سیاه مثنوی معنوی 11
5 اسیران دفتر چهارم- عروسی آوردن پادشاه آن اسیران اجل را عام داد نام امیران اجل اندر بلاد مثنوی معنوی 14
6 اسیران دفتر پنجم- تفسیر اسفل سافلین این شهیدان باز نو غازی شدند وین اسیران باز برنصرت زدند مثنوی معنوی 42
7 اسیران دفتر ششم- ذکر آن پادشاه که آفتاب مشرق تنویر او چون اسیران بسته در زنجیر او مثنوی معنوی 23
8 اسیران غزلیات- برات آمد بهار آمد بهار آمد رهیده بین اسیران را به بستان آبه بستان آببین خلق نجاتی را دیوان شمس 3
9 اسیران غزلیات- آن شنیدنی که خضر تخته هله خاموش به خموشیت اسیران برهنه زخموشانه تو ناطق و خاموش بجست دیوان شمس 11
10 اسیران غزلیات- عمر که بی عشق رفت جمله جانهای پاک گشته اسیران خاک عشق فرو ریخت زرتابرهاند اسیر دیوان شمس 7
11 اسیران غزلیات- بران شدمت دلم چو شب بیاید میرو اسیر محو شوند اسیر هیچ نداند که از اسیرانم دیوان شمس 7
12 اسیران غزلیات- مقام ناز نداری جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش چوباغ لطف خدایی تو در فراز مکن دیوان شمس 6
13 اسیران غزلیات- سنگ مزن بر طرف بازرهان جمله اسیران جفا را جز من تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری دیوان شمس 3
14 اسیران غزلیات- دلا رو رو همان خون ایم هو کی اسیرانه چه باشی همان سلطان و بارون شو که بودی دیوان شمس 7
زندانیان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زندانیان دفتر اول- متابعت کردن نصاراو زیر را شب ززندان بی خبر زندانیان شب زدولت بی خبر سلطانیان مثنوی معنوی 20
2 زندانیان دفتر اول- باز ترجیح نهادن شیر این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان مثنوی معنوی 12
3 زندانیان دفتر دوم- تعریف کردن منادیان لقمه زندانیان خوردی گزاف بودن خلق از طمع چون کوه قاف مثنوی معنوی 2
4 زندانیان دفتر چهارم- اعتراض کردن معترض بر رسول(ع) چشم این زندانیان هر دم بدر کی بدی گر نیستی کس مژده ور مثنوی معنوی 14
5 زندانیان دفتر پنجم- سر آغاز مدح تو حیفست با زندانیان گویم اندر مجمع روحانیان مثنوی معنوی 6
6 زندانیان دفتر پنجم- در معنی این کی ارنا همچو یوسف خواب این زندانیان هست تعبیرش بیش او عیان مثنوی معنوی 22
7 زندانیان غزلیات- آمدند از آسمان از پای این زندانیان بیرون کنم بند گران برچرخ بفهم نردبان تا جان برآید بر علا دیوان شمس 4
8 زندانیان غزلیات- زعشق روی تو روشن دود به پیش خیالت خیالهای دگر چنانک خاطر زندانیان به بانگ نجات دیوان شمس 3
9 زندانیان ترجیعات- ای آن که مارا می کشی چند استخوان مرده را بار دگر جان می دهی زندانیان غصه را اندر تماشا می کشی دیوان شمس 2
10 زندانیان ترجیعات- در دل عشاق را الله یدعو آمده آزادی زندانیان زندایان غمگین شده گویی به زندان می کشی دیوان شمس 5
11 زندانیان دفتر اول- متابعت کردن نصاراو زیر را شب ززندان بی خبر زندانیان شب زدولت بی خبر سلطانیان مثنوی معنوی 20
12 زندانیان دفتر اول- باز ترجیح نهادن شیر این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان مثنوی معنوی 12
13 زندانیان دفتر دوم- تعریف کردن منادیان لقمه زندانیان خوردی گزاف بودن خلق از طمع چون کوه قاف مثنوی معنوی 2
14 زندانیان دفتر چهارم- اعتراض کردن معترض بر رسول(ع) چشم این زندانیان هر دم بدر کی بدی گر نیستی کس مژده ور مثنوی معنوی 14
15 زندانیان دفتر پنجم- سر آغاز مدح تو حیفست با زندانیان گویم اندر مجمع روحانیان مثنوی معنوی 6
16 زندانیان دفتر پنجم- در معنی این کی ارنا همچو یوسف خواب این زندانیان هست تعبیرش بیش او عیان مثنوی معنوی 22
روزی
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی دفتر اول- نی نامه هر که جز ماهی زآبش سیر شد هر که بی روزیست روزش دیر شد مثنوی معنوی 17
2 روزی دفتر اول- بقیه قصه پیر معصیت ورزیده ام هفتاد سال بارنگرفتی زمن روزی نوال مثنوی معنوی 13
3 روزی دفتر اول- قصه اعرابی ننگ درویشان ز درویشی ما روز و شب از روزی اندیشی ما مثنوی معنوی 6
4 روزی دفتر اول- نصیحت کردن مرد زآنک درویشان ورای ملک و مال روزیی دارند ژرف از ذوالجلال مثنوی معنوی 12
5 روزی دفتر اول- در بیان آنک گر جهان را پر در مکنون کنم روزی تو چون نباشد چون کنم مثنوی معنوی 26
6 روزی دفتر دوم- تمامی قصه گر مرا روزی بدی اندر جهان خود چکارستی مرا با مردگان مثنوی معنوی 12
7 روزی دفتر دوم- فرمودن والی چون بجد حاکم بدو گفت این بکن گفت آری برکنم روزیش من مثنوی معنوی 5
8 روزی دفتر دوم- فوت شدن دزد آنک از اول محتسب بد خود ورا بخت و روزی آن بدست از ابتدا مثنوی معنوی 27
9 روزی دفتر دوم- فوت شدن دزد که مرا روزی وقست این بدست پس چرا دی بودت آن دولت بدست مثنوی معنوی 31
10 روزی دفتر سوم- سر آغار حلق جان از فکر تن خالی شود آنگهان روزیش اجلالش شود مثنوی معنوی 42
11 روزی دفتر سوم- بقیه داستان آنک گندم را زخود روزی دهد کی تو کلهات را ضایع نهد مثنوی معنوی 19
12 روزی دفتر سوم- قصه اهل ضروان حیله می کردند کژدم نیش چند کی برند از روزی درویش چند مثنوی معنوی 2
13 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص این دعا میکرد دایم کای خدا ثروتی بی رنج روزی کن مرا مثنوی معنوی 2
14 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص کاهلم چون آفریدی ای ملی روزیم ده هم زراه کاهلی مثنوی معنوی 5
15 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص کاهلان و سایه خسبان را مگر روزی بنوشته لونی دگر مثنوی معنوی 7
16 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص هرکرا پایست جوید روزیی هرکرا پانیست کن دل سوزیی مثنوی معنوی 8
17 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص روزیی خواهم بنا گه بی تعب کی ندارم من زکوشش جز طلب مثنوی معنوی 12
18 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص راه روزی کسب و رنجست و تعب هرکسی را پیشه داد و طلب مثنوی معنوی 16
19 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص با همه تمکین خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جست و جو مثنوی معنوی 26
20 روزی دفتر سوم- حکایت ان شخص این همی گفتش بتسخر رو بگیر که رسیدت روزی و آمد بشیر مثنوی معنوی 31
21 روزی دفتر سوم-باز شرح کردن حکایت وزخدا می خواست روزی حلال بی شکار و رنج و کسب و انتقال مثنوی معنوی 2
22 روزی دفتر سوم-باز شرح کردن حکایت آن دعا کهناه ام شد مستجاب روزی من بود کشتم نک جواب مثنوی معنوی 8
23 روزی دفتر سوم- شنیذن داوود(ع) این همی جستم زیزدان کای خدا روزیی خواهم حلال و بی عنا مثنوی معنوی 7
24 روزی دفتر سوم- بیان آنک نفس عقل اسیرست و همی خواهد زحق روزی بی رنج و نعمت بر طبق مثنوی معنوی 4
25 روزی دفتر سوم- بیان آنک نفس روزی بی رنج او موقوف چیست آنک بکشد گاو را کامل بدیست مثنوی معنوی 5
26 روزی دفتر سوم- بیان آنک نفس روزی بی رنج می دانی که چیست قوت ارواحست و ارزاق بنیست مثنوی معنوی 8
27 روزی دفتر سوم- بیان آنک نفس روزی بی رنج جو و بی حساب کز بهشتت آورد جبریل سیب مثنوی معنوی 37
28 روزی دفتر سوم-وخامت کار آن تا ترا چون شکر گویی بخشد او روزیی بی دام و بی خوف عدو مثنوی معنوی 20
29 روزی دفتر سوم- مخصوص بردن یعقوب(ع) قسمت حقست روزی دادنی هر یکی را سوی دیگر راه نی مثنوی معنوی 13
30 روزی دفتر سوم- بیان آنک ایمان بامدادان چون سوی دکان رود بر امید و بوک روزی می دود مثنوی معنوی 2
31 روزی دفتر سوم- عشق جالینوس عذر خود از شه بخواه ای پر حسد پیش از آنک آن چنان روزی رسد مثنوی معنوی 31
32 روزی دفتر سوم- آگاه شدم پیغمبر(ص) او خورد حلوا که روزیشت باز آن نه کانگشتان او باشد دراز مثنوی معنوی 5
33 روزی دفتر چهارم- قصه آن دباغ تا میان اندر حدث او تا شب غرق دبا غیست او روزی طلب مثنوی معنوی 19
34 روزی دفتر چهارم- دیدن درویش جماعت گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبود آن و بال مثنوی معنوی 2
35 روزی دفتر چهارم- نیت کردن او کی این پس بگفتم من ز روزی فارغم زین سپس از بهر رزقم نیست غم مثنوی معنوی 2
36 روزی دفتر چهارم- قصه آن مرغ گرفته فوت کردی در که روزی ات نبود که نباشد مثل آن دردروجود مثنوی معنوی 12
37 روزی دفتر چهارم- نومید شدن موسی(ع) گفت موسی لطف نبودیم وجود خود خداوندیت را روزی نبود مثنوی معنوی 1
38 روزی دفتر چهارم- جواب دهری که گفت منکر گشته خلاق را روزی و شب آرنده و رزاق را مثنوی معنوی 12
39 روزی دفتر چهارم- بیان آنک خلق توبسی کردی بدعوت لطف وجود آن خرانرا را طالع و روزی نبود مثنوی معنوی 5
40 روزی دفتر پنجم- تفسیر یا حسره علی العباد زآن فراخ آمد چنین روزی ما که دریدن شد قبا دوزی ما مثنوی معنوی 8
41 روزی دفتر پنجم- قصه اهل ضروان این زمین و سختیان پرده ست و بس اصل روزی از خدا دان هر نفس مثنوی معنوی 18
42 روزی دفتر پنجم- جواب دادن که آنک گر نخواهد بی بدن جان تو زیست فی السمارزقکم روزی کیست مثنوی معنوی 33
43 روزی دفتر پنجم- جواب گفتن خر روباه را جمله را رزاق روزی می دهد فسمت هر یک بپیشش می نهد مثنوی معنوی 4
44 روزی دفتر پنجم- غالب شدم مکر روبه تاکنونش فضل بی روزی نداشت گرچه گه گه برتنش جوعی گماشت مثنوی معنوی 12
45 روزی دفتر پنجم- حکایت آن گاو کی تنها هیچ روزی کم نیامد روزیم چیست این ترس و غم و دلسوزیم مثنوی معنوی 10
46 روزی دفتر ششم- مثل تو مبین تحشیر روزی و معاش تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش مثنوی معنوی 8
47 روزی دفتر پنجم- باقی قصه فقیر بی زجهدی آفریدی مرمرا بی فن من روزیم ده زین سرا مثنوی معنوی 3
48 روزی دفتر پنجم- باقی قصه فقیر همچو آن شخصی که روزی حلال از خدا میخواست بی کسب و حلال مثنوی معنوی 8
49 روزی دفتر پنجم- منادی کردن گفت سیروا می طلب اندر جهان بخت و روزی را همی کن امتحان مثنوی معنوی 107
50 روزی دفتر پنجم- توزیع کردن گوید ای رب شکر تو کردم بجان چون زتو بود اصل آن روزی و نان مثنوی معنوی 13
51 روزی دفتر پنجم- بعد مکث ایشان بهر کرم و طعمه ای روزی تراش از فن تمساح دهرایمن مباش مثنوی معنوی 34
52 روزی دفتر پنجم- بیان مجاهد طمع داری روزیی در درزیی تا زخیاطی بری زر تا زیی مثنوی معنوی 23
53 روزی دفتر پنجم- بازگشتن آن جمله ره حیران ومست او زین عجب ز انعکاس روزی راه طلب مثنوی معنوی 2
54 روزی غزلیات- ازین اقبالگاه چه روزیهاست پنهانی جزین روزی که می جویی چه نامها پخته اند ای جان برون از صنعت نابنا دیوان شمس 6
55 روزی غزلیات- نک ماه رجب آمد شعبان عمدا از بهر برات ما تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیند دیوان شمس 6
56 روزی غزلیات- از بهر چه در غم اندر حرکت نهانست روزی گر محتشمید و گر فقیرید دیوان شمس 4
57 روزی غزلیات- دل من کار تو دارد تو از آن روز که زادی هدف نعمت و دادی نهکلید در روزی دل طرار تو دارد دیوان شمس 9
58 روزی غزلیات- دل گردون خلل کند چو سر از خاک برزنند زدرختان ندا رسد که تو هر چه نهان کنی همه روزی عیان شود دیوان شمس 15
59 روزی غزلیات- ما که باده زدست زان دیاریم کز حدث پاکست روزی پاک از آن دیار خوریم دیوان شمس 7
60 روزی غزلیات- تو هر جزو تو هر یک را به طمع روزی خود به پیش شاه خود بنهاده سر بین دیوان شمس 2
61 روزی غزلیات- سر فرو کرد در سخن آمد همای و گفت بی روزی کس کز سعادت می گریزی ای شقی ممتحن دیوان شمس 6
62 روزی غزلیات- هر شش جهتم روزیم چو سایه ما بر گرد درخت تو شب تا به سحر نالان ایمن زملال تو دیوان شمس 15
63 روزی غزلیات- عیش جهان دیدن روزی ده تو رزق حلالت ترا گرم به دکان چه روی در پی رزق عددی دیوان شمس 4
64 روزی غزلیات- یک روز مرا بس عقل که درآیت حسن تو فروماند وز وی به کرم روزی تفسیر نکردی دیوان شمس 8
65 روزی غزلیات- بیا ای غم من مسکین دمی دارم فسرده ندارم روزیی از ژاژ خایی دیوان شمس 5
66 روزی غزلیات- شاد آن صبحی شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یابد که تش بیچارگی روزی کنی دیوان شمس 1
67 روزی غزلیات- خداوندا میان سنگ کرمی آفرینی برای هردوشان روزی رسانی دیوان شمس 7
68 روزی ترجیعات- بیا ای بتو زینها و زان وزاق روزیها زبان هر یکی برگی تقاضا کرده اجری را دیوان شمس 7
69 روزی ترجیعات-ای غم آخر غم و اندیشه برو روزی خود بیرون جوی روزی ما بجز از لطف و کرم نیست برو دیوان شمس 3
70 روزی رباعیات- نی سخره در روز چو روزی ده بی واسطه ایست پس حلقه بگوش و بنده روزه شوم دیوان شمس 2
71 روزی رباعیات- ای عاشق روزیت چو نیت علم نو هله ور ای کهنه فروش در سخنهای کهن دیوان شمس 2
72 روزی رباعیات- شمع از است بی شاهد و بی شمع ازل چون باشم آری چکنم چو این بود روزی من دیوان شمس 2
خیرات
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 خیرات دفتر ششم- گفتن خواجه در ما نقص مال من الصدقات قط انما الخیرات نعم المرتبط مثنوی معنوی 41
2 خیرات غزلیات- مرا سوادی آن سر سجاده و مجد گرفتم من به جهد وجد شعار زهد پوشیدم پی خیرات افزایی دیوان شمس 2
3 خیرات غزلیات- هزار جان مقدس برای قاعده نی غم به پیش تا بوتش دریده صورت خیرات او گریبانی دیوان شمس 5
4 خیرات رباعیات- ای خرمنت زانبار نخواهم که پراست از خیرات بر خرمن خود نویسم امشب تو برات دیوان شمس 2
زکات
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زکات دفتر اول- از خداوند ولی التوفیق ابر نآید پی منع زکات وز زنا افتد و با اندر جهات مثنوی معنوی 11
2 زکات دفتر اول- حکایت مرد بقال در نمازو روزه و حج و زکات با منافق مومنان در بردومات مثنوی معنوی 40
3 زکات دفتر اول- قبول کردن خلیفه پس خزان او را بهارست و حیات یک نماید سنگ و یاقوت زکات مثنوی معنوی 72
4 زکات دفتر دوم- کلوخ انداخت یا چو بر درویش ایام زکات یا چو بر محبوس پیغام نجات مثنوی معنوی 11
5 زکات دفتر سوم- قصه اهل ضروان آن زکاتی دان که غمگین را دهی گوش را چون پیش دستانش نهی مثنوی معنوی 10
6 زکات دفتر سوم- جواب حمزه چون زدستت رست ایثار و زکات گشت این دست آن طرف نخل و نبات مثنوی معنوی 32
7 زکات دفتر چهارم- اختیار کردن شاه بس بیچاره شد در برد ومات روز و شب می کرد قربان و زکات مثنوی معنوی 26
8 زکات دفتر ششم- جواب گفتن مرید از فقیزست همه زر و حریر هین غنی راده زکاتی ای فقیر مثنوی معنوی 42
9 زکات دفتر ششم- مبالغه کردن موش بی نیازی از غم من ای امیر ده زکات جاه وبنگر در فقیر مثنوی معنوی 6
10 زکات غزلیات- دیدم رخ خوب یاقوت زکات دوست ماراست درویش خورد زرغنی را دیوان شمس 9
11 زکات غزلیات- صدایی کز کمان که هستی نیستی جوید همیشه زکات آبنما نیاید که امیریست دیوان شمس 11
12 زکات غزلیات- چون نداری تاب جان کهنه می فشان و جان تازه می ستان در فقیری می خوام و می ستان زیشان زکات دیوان شمس 5
13 زکات غزلیات- ستیزه کن که زخوبان قماش هستی مارا به ناز خویش بسوز که آن زکات لطیفت نصیب مسکینست دیوان شمس 10
14 زکات غزلیات- پنبه ز گوش درو کن جمله چو شهد و شیر شد وزخود خود فقیر شو زانک زشه فقیر را عشر و زکات می رسد دیوان شمس 3
15 زکات غزلیات- همی بینیم ساقی شهی که کان و دریاها زکات ازوی همی خواهند به گرد کوی هر مفلس برای وام می گردد دیوان شمس 6
16 زکات غزلیات- آن شکر پاسخ رخت را برد و مرا درویش کرد نوک زیاقوتش زکاتم می دهد دیوان شمس 4
17 زکات غزلیات- درون ظلمتی بپوشیده ز خود تشریف فقرش هم از یاقوت خود داده زکاتش دیوان شمس 6
18 زکات غزلیات- دل من بی تو گفته بودی که زکاتی بدهم ای درویش وانگه این وقت زکاتست توهم می دانی دیوان شمس 3
19 زکات دفتر دوم- شکایت کردن یاز زندان تا رود این گاو میش یا وظیفه کن زوقفی لقمه ایش مثنوی معنوی 9
20 زکات دفتر سوم- جواب حمزه چون زدستت رست ایثارو زکات گشت این دست آن طرف نخل و نبات مثنوی معنوی 32
خمس
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 خمس دفتر ششم- حکایت آن شخص گر توانی در روی بیرون کشی خمس بدهم مر ترا با دلخوشی مثنوی معنوی 5
2 خمس دفتر ششم- حکایت آن شخص خمس صد دینار بستانی بدست گفت او خود این بهای ده قچست مثنوی معنوی 6
3 خمس غزلیات- چهار شعر بگفتم بده به خمس مبارک مرا ششم جامی بگو بگیر و درآشام خمس با خمسین دیوان شمس 2
انفاق
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 انفاق دفتر اول- تفسیر دعای ای بسا امساک کز انفاق به مال حق را جز بامر حق مده مثنوی معنوی 4
2 انفاق دفتر اول-تفسیر دعای در بنی انذار اهل غفلتست کآن همه انفاقهاشان حسرتست مثنوی معنوی 9
3 انفاق دفتر دوم- حلوا خریدن خاصه آن منفق که جان انفاق کرد حلق خود قربانی خلاق کرد مثنوی معنوی 7
4 انفاق غزلیات- سر برون کن از عنایتهای آن شاه حیات انگیز ما جان نوده مرجهاد و طاعت و انفاق ما دیوان شمس 2
صبر در برابر کمبودها
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صبر در برابر کمبودها دفتر اول- دربیان آنک جنبیدن صبر کن با فقر و بگذار این ملال زآنک در فقرست نور و ذوالجلال مثنوی معنوی 10
2 صبر در برابر کمبودها دفتر اول- قبول کردن خلیفه گر تو اشکالی بلکی و حرج صبر کن الصبر مفتاح الفرج مثنوی معنوی 56
3 صبر در برابر کمبودها دفتر دوم- سر آغاز گر تو کوری نیست بر اعمی حرج ورنه رو کالصبر مفتاح الفرج مثنوی معنوی 70
4 صبر در برابر کمبودها دفتر دوم- دانستن پیغمبر(ص) ای برادر موضع تاریک و سرد صبر کردن بر غم و سستی و درد مثنوی معنوی 11
5 صبر در برابر کمبودها دفتر سوم- صبر کردن لقمان گفت لقمان صبر هم نیکودمیست که پناه و دافع هر جا غمیست مثنوی معنوی 11
6 صبر در برابر کمبودها دفتر پنجم- تفسیر خذاربعه زآنک شیطانش بترساند ز فقر بارگیر صبر را بکشد بعقر مثنوی معنوی 30
7 صبر در برابر کمبودها دفتر پنجم- حکایت آن اعرابی گفت صبری کن برین رنج و حرض صابرانرا فضل حق بخشد عوض مثنوی معنوی 6
8 صبر در برابر کمبودها دفتر پنجم- معشوق از عاشق صبرکن اندر جهاد و در عنا دم بدم می بین بقا اندر فنا مثنوی معنوی 21
9 صبر در برابر کمبودها دفتر پنجم- جواب گفتن رزق آید پیش هرکه صبرجست رنج کوششها زبی صبری تست مثنوی معنوی 5
10 صبر در برابر کمبودها دفتر پنجم- حکایت مریدی از برای غصه نان سوختی دیده و صبر توکل دوختی مثنوی معنوی 4
11 صبر در برابر کمبودها دفتر پنجم- تمثیل فکر هم هفت سال ایوب با صبر و رضا در بلا خوش بود با ضیف خدا مثنوی معنوی 14
12 صبر در برابر کمبودها دفتر ششم- باز دادن پادشاه با سیاستها جاهل صبر کن خوش مدارا کن بعقل من لدن مثنوی معنوی 66
13 صبر در برابر کمبودها دفتر ششم- حکایت ان سه مسافر صبر گیریم امشب از خور تن زنیم بهر فردا لوت را پنهان کنیم مثنوی معنوی 30
14 صبر در برابر کمبودها غزلیات-خلقتهای خوب تو بی عدد پیش جنازه می دود خوهای تو صبر تو و النازعات و شکر تو و الناشطات دیوان شمس 4
15 صبر در برابر کمبودها غزلیات- پنبه ز گوش در ظلمات ابتلا صبر کن و مکن ابا کاب حیات حضر را در ظلمات می رسد دیوان شمس 5
16 صبر در برابر کمبودها غزلیات- هر آن دلها که گر منکر شوی من صبر دارم بدان روزی که روز داد باشد دیوان شمس 6
17 صبر در برابر کمبودها غزلیات- جامه سید کرد چند کند زیر خاک صبر روانهای پاک هین زلحد بر جهید نصر موید رسید دیوان شمس 7
18 صبر در برابر کمبودها غزلیات- شدیی این لولیان صبر کن این یکدو و روزبا همه فرو فروز باز رود سوی اصل باز کند اتصال دیوان شمس 9
19 صبر در برابر کمبودها غزلیات- نشاید از آن تو چندین درین زندان مرا کندست دندان ازین صبرو ازین دندان فشردن دیوان شمس 7
بیوه زنان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 بیوه زنان غزلیات- ای جنبش هر شاخی در پرده دو صد خاتون رخساره دریدستند برروی زنان هر یک از جفت دگر بیوه دیوان شمس 2
2 بیوه زنان غزلیات- عنان عقل گر از دست بزیر چنبر چرخ اندرون چو بیوه زنان اسیر چرخ بمانی و چرخه گردانی دیوان شمس 15
هدیه
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 هدیه دفتر اول- حکایت مرد بقال هدیها می داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خویش را مثنوی معنوی 10
2 هدیه دفتر دوم- حلوا خریدن شیخ صاحب مالی و حالی پیش پیر هدیه بفرستاد کزوی بدخبیر مثنوی معنوی 52
قناعت
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 قناعت دفتر اول- نصیحت کردن مرد حاش لله طمع من از خلق نیست از قناعت در دل من عالمیست مثنوی معنوی 21
2 قناعت دفتر پنجم- جواب گفتن چون قناعت را پیغمبر گنج گفت هر کسی را که رسد گنج نهفت مثنوی معنوی 3
گدایی
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گدایی غزلیات- منگر با هم منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی دیوان شمس 1
2 گدایی ترجیعات- هرروز دی کرده هزار گونه توبه از توبه مجو دگر گدایی دیوان شمس 5
احسان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 احسان دفتر اول- تفسیر قول حکیم تو قیاس از حالت انسان مکن منزل اندر جو و در احسان مکن مثنوی معنوی 43
2 احسان دفتر اول- تفسیر قول حکیم جور و احسان رنج و شادی حادشت حادثه میزند حقشان وارشت مثنوی معنوی 44
3 احسان دفتر اول- مضرت تعظیم خلق اینش گوید نیست چون تو در وجود در جمال و فضل و در احسان او مثنوی معنوی 3
4 احسان دفتر اول- بقیه قصه پیر جنگی مول مولی میزند آن جا جان او در فضای رحمت و احسان او مثنوی معنوی 32
5 احسان دفتر اول- قبول کردن خلیفه درحکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بی نوای پناه مثنوی معنوی 27
6 احسان دفتر چهارم- باز امدن آن برد شاعر شعر سوی شهریار بر امید بخشش و احسان یار مثنوی معنوی 42
7 احسان دفتر اول- حقیر و بی خصم دیدن کره ناقه چه باشد خاطرش که بجا آرید زاحسان و برش مثنوی معنوی 24
پیران
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پیران دفتر اول- وصیت کردن رسول (ع) هرکه تنها نادرا این ره برید هم بیارید دل پیران رسید مثنوی معنوی 16
2 پیران غزلیات- زعشق آن رخ چنین بود شب و روز اجتهاد پیران را که خلق را برهانند از عذاب و فساد دیوان شمس 11
جوانان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان غزلیات- بیار ساقی ببین به حال جوانان کهف کان خوردند خراب سیصد و نه سال مست اندر غار دیوان شمس 13
2 جوانان غزلیات- ضما از آنچ به نظاره جوانان بنشسته اند پیران به می جوانان تازه دوسه پیر راعصاره دیوان شمس 7
3 جوانان غزلیات-ای صوت روحانی آن طبغ زرافشانی و آن همت سلطانی پیران و جوانان را آموخت جوامردی دیوان شمس 4
4 جوانان ترجیعات- مه دی رفت گل سوزی زعشق او جوانان را کند عرضه چو بر سر آن زند یونس نماندشان قرار ای دل دیوان شمس 4
کودکان
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان دفتر اول- دیدن خواجه طوطیان هندوستان را صبر باشد مشتهای زیرکان هست حلوا آرزوی کودکان مثنوی معنوی 15
2 کودکان دفتر اول- دربیان آن که حال خود و مستی خود او چنین و کودکان اندر پیش بی خبر از مستی و ذوق میش مثنوی معنوی 4
3 کودکان دفتر اول- دربیان آن که حال خود و مستی خود جنگ خلقان همچو جنگ کودکان جمله بی معنی و بی مغز و مهان مثنوی معنوی 10
4 کودکان دفتر دوم- پرسیدن موسی(ع) از حجامت کودکان گزینه زار که نمی دانند ایشان سر کار مثنوی معنوی 17
5 کودکان دفتر دوم-بصیلت در سخن آوردن سایل برینی گشته سواره نک فلان می دواند در میان کودکان مثنوی معنوی 3
6 کودکان دفتر- دوم بار نمی کشیدن سایل شیخ راند اندر میان کودکان بانگ زد باری دگر اورا جوان مثنوی معنوی 10
7 کودکان دفتر- دوم بار نمی کشیدن سایل های و هویی کرد شیخ و باز راند کودکان را باز سوی خویش خواند مثنوی معنوی 16
8 کودکان دفتر دوم- وصیت کردن پیغمبر(ص) حق تعالی گفت کین کسب جهان پیش آن کسب است لعب کودکان مثنوی معنوی 46
9 کودکان دفتر دوم- وصیت کردن پیغمبر(ص) کودکان سازند در بازی دکان سود نبود جز که تعبیر زمان مثنوی معنوی 48
10 کودکان دفتر دوم- وصیت کردن پیغمبر(ص) شب شود در خانه آید گرسنه کودکان رفته بمانده یک تنه مثنوی معنوی 49
11 کودکان دفتر سوم- فریفتن روستایی کودکان خواجه گفتند ای پدر ماه و ابر و سایه هم دراد سفر مثنوی معنوی 24
12 کودکان دفتر سوم- روان شدن خواجه غم یکی گنجست و رنج چو کان لیک کی درگیرد این در کودکان مثنوی معنوی 14
13 کودکان دفتر سوم- روان شدن خواجه کودکان چون نام بازی بشنوند جمله با خو گور هم تک می دوند مثنوی معنوی 15
14 کودکان دفتر سوم-مثال رنجور شدن آدمی کودکان مکتبی از او ستاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد مثنوی معنوی 1
15 کودکان دفتر سوم- در وهم افکندن کودکان روز گشت و آمدند آن کودکان برهمین فکرت زخانه تا دکان مثنوی معنوی 1
16 کودکان دفتر سوم-رنجور شدن استاد آمد و در را بتندی وا گشاد کودکان اندر پی آن اوستاد مثنوی معنوی 5
17 کودکان دفتر سوم- در جامه خواب افتادن کودکان آنجا نشستند و نهان درس می خواندند با صد اندهان مثنوی معنوی 8
18 کودکان دفتر سوم- دوم بار در وهم افکندن کودکان چون همی خواندند گفت ای کودکان بانگ ما استاد را دارد زیان مثنوی معنوی 2
19 کودکان دفتر سوم-خلاء یافتن کودکان کودکان گفتند بسم الله روید بر دروغ و صدق ما واقف شوید مثنوی معنوی 8
20 کودکان دفتر سوم- دعا و شفاعت دقوقی سنگ پر کردی تو دامن از جهان هم زسنگ و سیم و زر چون کودکان مثنوی معنوی 70
21 کودکان دفتر سوم- شنیدن داود (ع) مرد و زن بر ناله من واقفند کودکان این ماجوارا واصف اند مثنوی معنوی 8
22 کودکان دفتر سوم- قصه اهل صبا آن سبا ماند به شهر بس کلان درفسانه بشنوی از کودکان مثنوی معنوی 2
23 کودکان دفتر سوم- قصه اهل صبا کودکان افسانها می آورند درج در افسانه شان بس سر و پند مثنوی معنوی 3
24 کودکان دفتر سوم- فرق میان داشتن چیزی کودکان خرد در کتابها وآن امامان جمله در محرابها مثنوی معنوی 10
25 کودکان دفتر سوم- بیدار شدن روح القدس کودکان خندان و دانایان ترش غم جگر باشد و شادی زشش مثنوی معنوی 41
26 کودکان دفتر سوم- ذکر خیال بد اندیشیدن کودکان خود فهمش می کنند نیست چون امر پسند و ناپسند مثنوی معنوی 13
27 کودکان دفتر سوم- رسیدن بانگ طلسمی کودکان اسفالها را بشکنند نام زر بنهند و درد امن کنند مثنوی معنوی 16
28 کودکان دفتر چهارم-امیر کردن رسول(ع) کودکان گرچه بیک مکتب درند درسبق هر یک زیک بالاترند مثنوی معنوی 26
29 کودکان دفتر چهارم- غره شدن آدمی افتخار از رنگ و بو و از مکان هست شادی و فریب کودکان مثنوی معنوی 15
30 کودکان دفتر چهارم- بیان این خبر که کلموا الناس چونک با کودکان سروکار فتاد هم زبان کودکان باید گشاد مثنوی معنوی 1
31 کودکان دفتر چهارم- قوله(ع) من بشرتی پس رجال از نقل آدم شادمان وزبقااش شادمان این کودکان مثنوی معنوی 9
32 کودکان دفتر چهارم- اطوار و منازل همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان مثنوی معنوی 5
33 کودکان دفتر پنجم- صفت طاووس باز این را می هل و می جود گر اینست لعب کودکان بی خبر مثنوی معنوی 10
34 کودکان دفتر پنجم- آمدن آن امیر نمام کودکان را حرص گوزینه و شکر از نصیحتها کند دو گوش کر مثنوی معنوی 15
35 کودکان دفتر پنجم- مثل شیطان بر در کودکان خانه دمش می کشند باشد اندر دست طفلان خوارمند مثنوی معنوی 5
36 کودکان دفتر پنجم- جواب گفتن مومن اوستادان کودکان را می زنند آن ادب سنگ سیه را کی کنند مثنوی معنوی 44
37 کودکان دفتر پنجم- درک وجدانی چون اختیار کودکان خود را چون می زنی چون بزگان را منزه می کنی مثنوی معنوی 23
38 کودکان دفتر پنجم- حکایت مات کردن مغز او خشکست او عقلش این زمان کمتر است از عقل و فهم کودکان مثنوی معنوی 13
39 کودکان دفتر پنجم- تفسیر این آیت که وان الدار چون ندارند از فتوت زور و دست کودکان را تیغ چو ببین بهترست مثنوی معنوی 8
40 کودکان دفتر ششم- حکایت آن صیادی که کودکان گرچه که در بازی خوشند شب کشانشان سوی خانه می کشند مثنوی معنوی 19
41 کودکان دفتر ششم- حواله کردن مرغ دیگران چون کودکان این روز چند تا شب تر حال بازی می کنند مثنوی معنوی 31
42 کودکان دفتر ششم- مثل هر درختی در رضاع کودکان همچو مریم حامل از شاهی نهان مثنوی معنوی 28
43 کودکان دفتر ششم- متوفی شدن بزرگین از خمیری اشتر و شیر پزند کودکان از حرص آن کف می گزند مثنوی معنوی 85
44 کودکان دفتر ششم- متوفی شدن بزرگین شیر و اشتر نان شود اندر دهان در نگیرد این سخن با کودکان مثنوی معنوی 86
45 کودکان غزلیات- ای میر آب بگشا هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند کاندر شکن زلطفت رقص است کودکان را دیوان شمس 3
46 کودکان غزلیات- نام شتر به ترکی مازاده قضا و قضا و مارد همه ست چون کودکان دوان شده ایم از پی قضا دیوان شمس 2
47 کودکان غزلیات- مرا تو گوش گرفتی نه کودکان به قیامت سپید موخیزند قیامت تو سیه مو کرد پیران را دیوان شمس 6
48 کودکان غزلیات- خواجه چرا کرده ای او چو شکر بوده است دل زشکر پرولیک در ادب کودکان باشد لالا ترش دیوان شمس 14
49 کودکان غزلیات- بیا بیا که تویی شیر دهان ببسته ام از راز چون جنین غم که کودکان به شکم در غذا خورند از ناف دیوان شمس 9
50 کودکان غزلیات- چگونه بر نبرد جان چو کودکان هله تا چندما به عالم خاک کنیم دامن خود پرز خاک و سنگ و سفال دیوان شمس 9
51 کودکان غزلیات- عشقا ترا قاضی برم هر دو خیالی نو رسد از سوی جان اندرجد چون کودکان قلعه بزم گوید زقسام القسم دیوان شمس 14
52 کودکان غزلیات- فرود آتو زمرکب میان کودکان مکتب او چو کوه و بحر از احبار می بین دیوان شمس 8
53 کودکان غزلیات- پروانه شد در آتش چل سال چشم آدم در عذر داشت ماتم گفته به کودکانش بابا که همچین کن دیوان شمس 10
54 کودکان غزلیات- ای در طواف ماه از روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد بر صورت گرمابه ای چون کودکان کمتر گری دیوان شمس 18
55 کودکان غزلیات- هر بشری که صاف شد عالم خاک همچون تل فقر چو گنج زیراو شادی کودکان بود بازی و لاغ برتلی دیوان شمس 2
56 کودکان غزلیات- ببین این فتح چون جان بالغان لوحیست محفوظ مثال کودکان زالواح تا کی دیوان شمس 6
57 کودکان غزلیات- کسی که باده خورد جهان لهو و لعب کودکان باده دهد زتست مستی بالغ که زفت سغراتی دیوان شمس 8
58 کودکان غزلیات- هجر مارا کنار دولت کودکانه م جویند دولت بی غبار بایستی دیوان شمس 14
59 کودکان رباعیات- ای آن که ما تودیی ای آنکه تو دیر آمده ای در کتاب گربشتابند کودکان تو مشتاب دیوان شمس 1
60 کودکان رباعیات- روزی ترش است آن بازی کودکان و خندید نشان از گریه مادر است و قبض پدر است دیوان شمس 2
61 کودکان رباعیات- زاهد بودم سجاده نشین باوقاری بودم بازیچه کودکا کویم کردی دیوان شمس 2
62 کودکان دفتر سوم- بیا آنکه طانمی کودکان را می بری مکتب به زور زآنک هستند از فواید چشم کور مثنوی معنوی 25
63 کودکان دفتر چهارم- دلداری کردن وقف بازی کودکانرا از اختلال می نماید آن خزفها زرو مال مثنوی معنوی 24
64 کودکان دفتر چهارم- آزاد شدن بلقیس تا نگردد خسته هنگان لقا کودکانه حاجتش گرده روا مثنوی معنوی 27
65 کودکان دفتر چهارم- بقیه قصه عمارت کردن کودکان را حرص می آرد غرار تا شوند از ذوق دل دامن سوار مثنوی معنوی 21
66 کودکان دفتر سوم- دعا و شفاعت کی نماید کودکان را سنگ سنگ تا نگیرد عقل دامنشان بچنگ مثنوی معنوی 72
67 کودکان دفتر سوم- خواندن فرعون هر زنان را خلصت وصلت دهد کودکان را هم کلاه زر نهد مثنوی معنوی 5
68 کودکان دفتر سوم- بقیه داستان رفتن هم ازینجا کودکانش در پسند نرتع و نلعب به شادی می زدند مثنوی معنوی 5
69 کودکان دفتر اول- برون انداختن مرد دانه باشی مرغکانت برچنند غنچه باشی کودکانت برکنند مثنوی معنوی 9
مطالب دیگر
نام کتاب: مولوی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 عیادت بیمار دفتر دوم- نصیحت پیغمبر بیمار را گفت پیغمبر مرآن بیمار را چون عیادت کرد یار زار را مثنوی معنوی 1
2 وقف غزلیات- هرگز ندانم راندن چون وقف کرد ستم پدر بر باده های همچو زر در غیر ساقی ننگرم وز امر ساقی نگذرم دیوان شمس 4
3 نذر دفتر سوم- شنیدن دقوق با خدا با صد تضرع آن زمان عهدها و نذرها کرده به جان مثنوی معنوی 9
4 قربانی دفتر دوم- حلوا خریدن خاصه آن منفق کهجان انفاق کرد حلق خود قربانی خلاق کرد مثنوی معنوی 7
5 ضمان دفتر پنجم- فرستادن عزاریل گفت نه برخیز نبود زین زیان من سرو جان می نهم رهن و ضمان مثنوی معنوی 26
6 بیت المال دفتر اول- بقیه قصه مطرب ای عمر برجه زبیت المال عام هفتصد دینار در کف نه تمام مثنوی معنوی 4
7 نعمتها دفتر ششم-مثل ذکر نعمتهای رزاق جهان که نهان شد آن در اوراق زمان مثنوی معنوی 16
ناصر خسرو
گرسنه
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنه ای شب تازان چند که از بیم تو بگریختند از رمه گرسنه میشان ذئاب قصائد 13
2 گرسنه خود چون به جان نباشد کسی تشنه و گرسنه درو کاین سخن در خور ظاهری است قصائد 34
3 گرسنه آن کن ای جویان بنده بد را خداوندان به تشنه گرسنه بر عذاب آتش معده همی بریان کنند قصائد 15
4 گرسنه مردم سفله بسان مردم سفله بسان گرسنه گربه گاه نبالد به زارو گاه بخود قصائد 1
5 گرسنه ای حجت بسیار زشت است که صد سال دو تن پیش تو باشد هموار یکی سیر و یکی گرسنه زار قصائد 30
یتیم
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 یتیم جان و خرد رونده گرگ و پلنگ گرسنه گاو و بره برند وینها ضیاع و ملک یتیمان همی برند قصائد 41
2 یتیم هوشیاران زخواب ور ودیعت نهند مال یتیم نزد ایشان غنیمت انگارند قصائد 13
3 یتیم امتت را چون وز طمع در جامگی و خوردن مال یتیم مانده بر درگاه میرو شاه و خانن ای رسول قصائد 13
4 یتیم این چه خلق جور بر بیوه و یتیم خود مسکن ای ستم گر بر زنبیوه و یتیم قصائد 29
5 یتیم ای دل و هوش جز بدان وقت که بستانی ازو مال به غضب نتوانی که ببینی به مثل روی یتیم قصائد 31
6 ایتام دام است جهان تو ای پر دام آن روز بیاید ستمگران را داد ضعفا داد و داد ایتام قصائد 36
زندانی
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زندانی ای عورت کفر دلتنگ مشو بدانکه در یمگام ماندی تنها و گشته زندانی قصائد 55
2 زندانی بر مر کبی به گاهی گمان همی برمش باغی گه باز تنگ و ناخوش زندانی قصائد 6
3 زندانی ای عورت کفر دلتنگ مشو بدانکه در یمگام ماندی تنها و گشته زندانی قصائد 55
روزی
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی ای گنبد زنگار دین پرورو و اعداشکن روزی ده و دشمن افکن چون شیر ایزد بلحسن در روز گرد انگیختن قصائد 51
2 روزی جان و خرد رونده گوید همی قیاس که درهای روزی اند اینها و دست های جهان دار اکبرند قصائد 23
3 روزی جان و خرد رونده روزی و عمر خلق به تقدیر ایزدی این دست ها همی نبینینند و بسترند قصائد 26
4 روزی گردگرگون بود ای نشانده ی دست روز و سال و ماه برکند روزیت دست ماه و سال قصائد 3
5 روزی عقل چه آورد ناگه روزیت به جوا فکند گر بروی بر پی او گام گام قصائد 25
6 روزی دیر بماندم در روی مکن سوی مزگت ایچ و همی رو روزی ده ره دنان دنان به سوی دن قصائد 39
7 روزی ای کرده سرت وز روزی و از مال و تن درستی وزفکرت و و از علم و هوشیاری قصائد 36
8 روزی ای گشت زمان ای کرده نهنگ دهر قصد تو روزیت فرو خورد بناگاهی قصائد 7
9 روزی ای داده دل و هوش چون روزی تو نانی و یک مشت برنج است از بهر چه چندین به شب و روز برنجی قصائد 5
وقف
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 وقف با خویشتن شمار کن بر هزل وقف کرده زبان فصیح خویش بر شعر صرف کرده دل و خاطر منیر قصائد 16
2 وقف ای دل و هوش به سخاوت سمری از بس که وقف رباط به فسوسی بدهی غله گرما بهو تیم قصائد 29
3 وقف شبی تاری چو یجوز و لایجوز ستش همه فقه از جهان لیکن سراستر زمات وقف گشته ستش چو جوزلئی قصائد 37
احسان
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 احسان سلام کن زمن خدای با تو بدین صنع نیک احسان کرد به قول و فعل تو بگزار شکر احسان را قصائد 39
2 احسان ای گنبد زنگار ای روزگار بی وفا ای گنده پیر پردها احسانت هم با ما بر بلا زار آنکه بر تو مبتلا قصائد 23
3 احسان ای گنبد زنگار ای مادر فرزند خوار ای بی قرار بی مدار احسان تو ناپایدار ای سر بسر عیب و عوار قصائد 25
4 احسان بر من بیچاره طاعت و احسان و علم و راستی را برگزین گوش چون داری بگفت بوقماش و بوقنب قصائد 35
5 احسان شاخ شجر دهر احسان و وفای تو بحدی است بس اندک لیکن حسد و و مکر تو بی حد و کنار است قصائد 6
زکات
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زکات ای به خور مشغول لاجرم دادند بی بیم آشکار در بهای طبل و دف مال زکات قصائد 16
2 زکات با خویشتن شمار کن اندر محال و هزل زبانت دراز بود و اندر زکات دستت و انگشتکان فیصر قصائد 15
3 زکات ای خوانده بسی وز روزه که فرمودش ماه نعم از سال وزحال زکات درم و زر مدور قصائد 88
4 زکات ای تو را آرزوی وز نماز و زکات و از پرهیز کیسه را بندهای سخت بساز قصائد 19
5 زکات چو گوئی ای شده زکات مال جز قلب و سرب ندهی به درویشان نثار میر عدلی های چون زهره بوی رخشان قصائد 39
6 زکات گر نخواهی ای پسر ور به درویشی زکاتت داد باید یک درم طبع را از ناخوشی چون مار و مازریون کنی قصائد 10
7 زکات گرت پاید که تن آشکارا دهی آن اندک و بی مایه زکات رشوت حاکم جز در شب و پنهان ندهی قصائد 8
خیرات
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 خیرات بر من بیچاره گشت مایه و تخم همه خیرات یکسر راستی است راستی قیمت پدید آرد خثب را بر خثب قصائد 33
2 خیرات یکی بی جان و تن تو را راهی نمایم من سوی خیرات دو جهانی که کسی را هیچ هشیاری ازین به راه ننماید قصائد 28
پیران
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پیران جز که هشیار انبیااند بدان گاه که پیران و کهولند حکمااند از آن وقت که اطفال و صغارند قصائد 18
2 پیران ای زده تکیه از دبیری مباش غافل هیچ پند پیرانه از پدر بپذیر قصائد 29
کودکان
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان ای روی داده صحبت چون کودکان بخیره همی خوی زین گنده پیر لایه و شفرا را قصائد 7
2 کودکان پادشا بر کام های دل دین دبستان است و امت کودکان نزد رسول در دبستان است زابتدا تا انتها قصائد 26
3 کودکان این جهان خواب است مردمان چون کودکان بی هش اند وین دبستان علم است از حساب قصائد 20
4 کودکان این جهان بی وفا گرچهیزدن آفریند ما درو پستان و شیر کودکان را شیر مادر خود همی باید مکید قصائد 22
5 کودکان ای گشته جهان مند از بخیره نازموده زی باز چو کدکان کبوتر قصائد 66
مطالب دیگر
نام کتاب: ناصر خسرو
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنگان جان و خرد روندی بر این چراغ اخضرند چندین هزار خلق که خوردند این دو مرغ پس چون که هر دو گر سنگانند و لاغرند قصائد 17
2 جوانان دیر بماندم تا تو بدین بر زنی نگاه کن ای پیر چند جوانان برون شدند زیر زن قصائد 26
3 هدیه این تخت سخت دانای فیلسوف چنین گفت ک ین جهان مارا از کردگار همی هدیه یا عطاست قصائد 4
4 قناعت چنین زرد و نه مالی دیدم افزون از قناعت نه از پرهیز برتر احتیالی قصائد 36
سعدی
مستمندان
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مستمندان رباعیات کی دانستم که بی خطا برگردی برگشتی و خون مستمندان خوردی دیوان اشعار 1
2 مستمندان غزلیات تو امیر ملک حسین به حقیقت ای دریغا اگرالتفات بودی به فقیر مستمندت دیوان اشعار 5
3 مستمندان غزلیات برود جان مستمند از تن نرود مهر مهر احبابش دیوان اشعار 9
4 فقیران باب سوم چنین نقل دارم زمردان راه فقیران منعم گدایان شاه بوستان 1
مسکین
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مسکین باب اول که مسکین در اقلیم غربت بمرد متاعی کز و ماند ضالم ببرد بوستان 145
2 مسکین باب اول بمرد از تهیدستی آزاد مرد زپهلوی مسکین شکم پر نکرد بوستان 150
3 مسکین باب اول به یک هفته نقدش به تاراج داد به درویش و مسکین و محتاج داد بوستان 8
4 مسکین باب اول چو بینم که درویش مسکین نخورد به کام اندرم لقمه زهرست و درد بوستان 21
5 مسکین باب دوم نترسد که نعمت به مسکین دهند وزآن با رغم بر دل این نهند بوستان 17
6 مسکین باب دوم به دیدار مسکین آشفته حال چنان شاد بودی که مسکین به مال بوستان 12
7 مسکین باب دوم ببخشود بر حال مسکین مرد فرو خورد خشم سخنهای سرد بوستان 10
8 مسکین باب دوم دلش بر جوانمرد مسکین بخست که باری دل آورده بودش به دست بوستان 5
9 مسکین باب چهارم چو مسکین و بی طاقتش دید و ریش بدو داد یک نیمه از زاد خویش بوستان 4
10 مسکین باب پنجم شنیدم که دیناری از مفلسی بیفتاد و مسکین بجستش بسی بوستان 1
11 مسکین باب ششم خبرده به درویش سلطان پرست کهسلطان زدرویش مسکین ترست بوستان 12
12 مسکین باب هفتم کز او داد مظلوم مسکین او بخواهند و از دیگران کین او بوستان 4
13 مسکین باب هشتم شنید این سخن دزد مسکین و گفت زبیچارگی چند نامی بخفت بوستان 3
14 مسکین باب هشتم زره باز پس مانده ای می گریست که مسکین تراز من درین دشت کیست بوستان 7
15 مسکین باب نهم اگر مرده مسکین زبان داشتی به فریاد و زاری فغان داشتی بوستان 8
16 مسکین باب نهم جوان تا رساند سیاهی به نور برد پیر مسکین سیاهی به گور بوستان 26
17 مسکین باب نهم به ره بر یکی دکه دیدم بلند تنی چند مسکین برو پای بند بوستان 2
18 مسکین باب دهم همه طاعت دارند و مسکین نیاز بیا تا به درگاه مسکین نواز بوستان 6
19 مسکین غزلیات طایر مسکین که مهرست به جایی گر بکشندش نمی رود به دگر جا دیوان اشعار 5
20 مسکین غزلیات ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت دلت نسوخت که مسکین امیدوار منست دیوان اشعار 9
21 مسکین غزلیات بساز با من رنجور ناتوان ای یار ببخش بر من مسکین بینوا ای دوست دیوان اشعار 10
22 مسکین غزلیات ما خود افتادگان مسکینیم حاجت دام گستریدن نیست دیوان اشعار 5
23 مسکین غزلیات سر مویی اخر به کرم با ما کن ای که در هر بن موییت دل مسکینست دیوان اشعار 6
24 مسکین غزلیات یکی سر بر کنار یار و خواب صبح متولی چه غم دراد ز مسکینی که سر بر آستان دارد دیوان اشعار 9
25 مسکین غزلیات مرو هر سوی و هر جا که مسکینان نیند آگه نمی بیند کست ناگه که او شیدا نمی باشد دیوان اشعار 6
26 مسکین غزلیات سلطان خیالت شبی آرام نگیرد تا بر سر صبر من مسکین ندواند دیوان اشعار 7
27 مسکین غزلیات مه چون منند و تو مسکین حریص کوته دست که ترک هر دو جهان گفته اند و درویشند دیوان اشعار 8
28 مسکین غزلیات عقل را با عشق زور و پنجه نیست کار مسکین از مدارا می رود دیوان اشعار 9
29 مسکین غزلیات ما به مسکینی سلاح انداختیم لا تحلوا قتل من القی السلم دیوان اشعار 3
30 مسکین غزلیات عقل مسکین به چه اندیشه فرادست کنم دل شیدا به چه تدبیر شکیبا دارم دیوان اشعار 8
31 مسکین غزلیات تو به حال من مسکین به جفا می نگری من به خاک کف پایت به وفا می نگرم دیوان اشعار 3
32 مسکین غزلیات آفتای تو و من ذره مسکین ضعیف تو کجا و من سرگشته کجا می نگرم دیوان اشعار 4
33 مسکین غزلیات به سرانگشت بخواهی دل مسکینان برد دست واپوش که من پنجه نمی اندازم دیوان اشعار 5
34 مسکین غزلیات گر همین سوز رود با من مسکین در گور خاک اگر باز کنی سوخته یابی کفنم دیوان اشعار 7
35 مسکین غزلیات گر چنانست که روی من مسکین گدا را به درغیر ببینی زدر خویش برانم دیوان اشعار 4
36 مسکین غزلیات ز اول هستی آوردم قضای نیستی خوردم کنون امید بخشایش همی دارم که مسکینم دیوان اشعار 6
37 مسکین غزلیات بپرس حال من آخر چو بگذری روزی که چون همی گذرد روزگار مسکینم دیوان اشعار 2
38 مسکین غزلیات دشمن خویشتنم هر نفس از دوستی او تاچه دید از من مسکین که ملولست زخویم دیوان اشعار 4
39 مسکین غزلیات ای به دیدار تو روشن چشم عالم بین من آخرت رحمی نیاید بر دل مسکین من دیوان اشعار 1
40 مسکین غزلیات خلق را بر ناله من رحمت آمد چند بار خود نگویی چند ناله مسکین من دیوان اشعار 9
41 مسکین غزلیات تو صاحب منصبی جانا زمسکینان نیندیشی توخواب آلوده ای بر چشم بیداران نبخشایی دیوان اشعار 6
42 مسکین غزلیات ازین پس عیب شیدایان نخواهم کرد و مسکینان که دانشمند ازین صورت برآرد سر به شیدایی دیوان اشعار 4
43 مسکین غزلیات عجب دارند یارانم که دستش را همی بوسم ندیدستند مسکینان سری افتاده در پایی دیوان اشعار 5
44 مسکین غزلیات برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی دیوان اشعار 9
45 مسکین غزلیات عیب مسکینی مکن افتادن و خیزان در پیت کان نمی آید تو زنجیرش به گردن می بری دیوان اشعار 9
46 مسکین غزلیات در هیچ مقامی دل مسکین نشکیبد خوکرده صحبت که برافتد زمقامی دیوان اشعار 5
47 مسکین غزلیات گر بنده خود خوانی افتیم به سلطانی ور روی بگردانی رفتیم به مسکینی دیوان اشعار 6
48 مسکین غزلیات چو صبرم از تو صیر نمی شود چه کنم به خشم رفتم و باز آمدم به مسکینی دیوان اشعار 4
49 مسکین غزلیات منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی دیوان اشعار 7
50 مسکین رباعیات گویم چه گناه از من مسکین آمد کو خسته شد از من غم آنم باشد دیوان اشعار 2
51 مسکین رباعیات پیوست به دیگران و از من ببیرد یا رب تو به فریاد من مسکین رس دیوان اشعار 2
52 مسکین رباعیات مسکین دل آنکه از برش برخیزی خرم تن آنکه از درش بازآیی دیوان اشعار 2
53 مسکین رباعیات گر دشمن من به دوستی بگزینی مسکین چه کند با تو به جز مسکینی دیوان اشعار 1
54 مسکین قصائد فارسی هرآنکه سر برگرداند ز حکمت ازآن بیچاره تر مسکین نباشد مواعظ 5
55 مسکین قصائد فارسی چون خداوندت بزرگی داد وحکم خرده از خردان مسکین درگذار مواعظ 21
56 مسکین قصائد فارسی کام درویشان و مسکینان بده تا همه کارت برآرد کردگار مواعظ 29
57 مسکین قصائد فارسی اگر تو بر دل میکسن من نبخشایی چه لازمست که جور و جفا برم چندین مواعظ 18
58 مسکین قصائد فارسی به صبر صاحب دیوان ایلخان نالم که در ایاسه او جورنیست بر مسکین مواعظ 19
59 مسکین قصائد فارسی فرق عزیز و پهلوی نازک نهاده تن مسکین به خشت با لش و خاک بستری مواعظ 46
60 مسکین مراثی شکیبایی مجوی از جان مهجور که بار از طاقت مسکین فزونست مواعظ 6
61 مسکین قطعات مسکین چخ کند سوارچالاک چون اسب نه مراد باشد مواعظ 61
62 مسکین قطعات چون کمند انداخت دزد و رخت مسکینی ببرد پاسبان خفته خواهی باش و خواهی گر مباش مواعظ 68
63 مسکین مثنوی ها جان شیرین که رنج کش باشد تن مسکین چگونه خوش باشد مواعظ 2
64 مسکین مفردات بیچاره که در میان دری افتاد مسکین چه کند که دست و پایی نزند مواعظ 1
65 مساکین غزلیات حیفست چنین روی نگارین که بپوشی سودی به مساکین رسد آخر چه زیانت دیوان اشعار 8
گرسنگان
نام کتاب: شاهنامه سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنگان باب هشتم به آرام دل خفتگان در بنه چه دانند حال کم گرسنه بوستان 19
2 گرسنگان قطعات ملحد گرسنه و خانه خالی و طعام عقل باور نکند کز رمضان اندیشه مواعظ 77
یتیم
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 ایتام قطعات الحق امنای مال ایتام همچون تو حلال زاده بایند مواعظ 142
2 یتیم دیباچه یتیمی که ناکرده قرآن درست کتبخانه چند ملت بشست بوستان 6
3 یتیم باب اول بفرمود و بفروختندش به سیم که رحم آمدش بر غریب و یتیم بوستان 7
4 یتیم باب اول بخوشید سرچشمه های قدیم نماند آب جز آب چشم یتیم بوستان 3
5 یتیم باب دوم چو بینی یتیمی سرافکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خویش بوستان 19
6 یتیم باب دوم یتیم ار بگیرد که نازش خرد وگر خشم گیرد که بارش برد بوستان 20
7 یتیم باب دوم الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم بوستان 21
8 یتیم باب دوم یکی خار پای یتیمی بکند به خواب اندرش دید صدر خجند بوستان 28
9 یتیم قصائد فارسی دختر بکر ضمیرش به یتیمی یس از این جور بیگانه نبیند که پدر باز آمد مواعظ 15
10 یتیم مراثی دل شکسته که مرهم نهد درگر بارش یتیم خسته که از پای بر کند خارش مواعظ 1
اسیران
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 اسیران باب اول دعای منت کی شود سودمند اسیران محتاج در چاه و بند بوستان 14
2 اسیران غزلیات خلاص بخش خدایا همه اسیران را مگر کسی که اسیر کمند زیباییست دیوان اشعار 8
3 اسیران غزلیات با آن که اسیران را کشتی و خطا کردی بر کشته گذر کردن نوع کر می باشد دیوان اشعار 5
4 اسیران غزلیات هر خم از جعد پریشان تو زندان دلیست تا نگویی که اسیران کمند تو کمند دیوان اشعار 6
5 اسیران غزلیات در گریز بنشست لیکن در نظرش کجا روند اسیران که بند بر پایند دیوان اشعار 4
6 اسیران غزلیات خون می رود از چشم اسیران کمندش یک روز نپرسد که کیانند و کدامان دیوان اشعار 3
7 اسیران غزلیات گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسیران دوای درد من اول که بی گناه بخستی دیوان اشعار 7
8 اسیر باب اول که تنگ آیدش رفتن از پیش تیر برادر به چنگال دشمن اسیر بوستان 93
9 اسیر باب اول کسی بندیان را بود دستگیر که خود بوده باشد به بندی اسیر بوستان 122
10 اسیر باب دوم کندن دشمنان گر برندم اسیر نباشد کسی از دوستانم نصیر بوستان 26
11 اسیر باب دوم گر از پا درآید نمند اسیر که افتادگان را بود دستگیر بوستان 11
12 اسیر باب دوم فرستاد لشکر بشیر نذیر گر فتند از ایشان گروهی اسیر بوستان 2
13 اسیر باب دوم چو دید اندر آشوب درویش پیر جوان را به دست خلایق اسیر بوستان 4
14 اسیر باب چهارم چنان ماند قاضی به جورش اسیر که گفت ان هذا الیوم عسیر بوستان 45
15 اسیر باب نهم نکونام را کس نگیرد اسیر بترس از خدا و مترس از امیر بوستان 8
16 اسیر غزلیات گر چه تو امیر و ما اسیریم گر چه تو بزرگ و ما حقیریم دیوان اشعار 15
17 اسیر قصائد فارسی کسی کند تن آزاده را به بند اسیر کسی کند دل آسوده را به فکر فگار مواعظ 11
18 اسیر قصائد فارسی که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شود اسیر بند بلای برادران در چاه مواعظ 8
صبر در برابر کمبودها
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صبر در برابر کمبودها باب اول به صبرش در آن کنج تاریک جای به گنج قناعت فرو رفته پای بوستان 2
2 صبر در برابر کمبودها باب سوم توراعشق همچون خودی زآب و گل رباید همی صبر و آرام دل بوستان 14
3 صبر در برابر کمبودها باب هفتم به سختی نبه گفتش ای خواجه دل کس از صبر کردن نگردد خجل بوستان 3
4 صبر در برابر کمبودها باب هفتم رهایی نیابد کس از دست کس گرفتار را چاره صبرست و بس بوستان 70
5 صبر در برابر کمبودها غزلیات راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی صبرنیکست کسی را که توانایی هست دیوان اشعار 5
6 صبر در برابر کمبودها غزلیات پس از دشواری آسانیست ناچار ولیکن آدمی را صبر باید دیوان اشعار 2
7 صبر در برابر کمبودها مراثی خدای عزوجل قبض کرد بنده خویش تونیز صبرکن ای بنده خدای پرست مواعظ 10
8 صبر در برابر کمبودها قطعات خداوندان نعمت را کرم هست ولیکن صبر به بر بینوایی مواعظ 52
9 صبر در برابر کمبودها قطعات بگفتار صبرکن بر درد پیری که جز مرگش نبینم دوایی مواعظ 63
احسان
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 احسان دیباچه گرآنست منشور احسان اوست ور اینست توقیع فرمان اوست بوستان 24
2 احسان دیباچه دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کند فضل حق را سپاس بوستان 11
3 احسان باب اول گرم کن که فردا که دیوان نهند منازل به مقدار احسان دهند بوستان 18
4 احسان باب اول گر اندیشه باشد زخصمت گزند به تعویذ احسان زبانش ببند بوستان 22
5 احسان باب اول عدو را به خای خسک زر بریز که احسان کند کند دندان تیز بوستان 23
6 احسان باب دوم گره بر سر بند احسان مزن که این زرق و شیدست و آن مکروفن بوستان 19
7 احسان باب دوم به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی بوستان 8
8 احسان باب دوم ببخش ای پس کادمیزاده صید به احسان توان کرد ووحشی به قید بوستان 14
9 احسان باب دوم نه این ریسمان می برد با منش که احسان کمندیست در گردنش بوستان 6
10 احسان باب دوم مرا بار لطفش دو تا کرد پشت به شمشیر احسان و فضلم بکشت بوستان 34
11 احسان باب دوم بگفتیم در باب احسان بسی ولیکن نه شرطست با هر کسی بوستان 13
12 احسان باب سوم گر از دوست چشمت بر احسان اوست تو در بند خویشی نه در بند دوست بوستان 13
13 احسان باب سوم عجب داری اربار امرش برم که دایم به احسان و فضلش درم بوستان 16
14 احسان باب هشتم کرا قوت و صف احسان اوست که اوصاف مستغرق شان اوست بوستان 4
15 احسان غزلیات باری به چشم احسان در حال ما نظر کن کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را دیوان اشعار 2
16 احسان غزلیات گر بزند بیگناه عادت بخت منست ور بنوازد به لطف غایت احسان اوست دیوان اشعار 5
17 احسان غزلیات گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست دیوان اشعار 11
18 احسان غزلیات به خاکیات که گر سر فدا کند سعدی مقصرست هنوز از ادای احسانت دیوان اشعار 10
19 احسان غزلیات دیگری گر همه احسان کند از من بخاست وز تو مطبوع بود گر همه احراق آید دیوان اشعار 6
20 احسان غزلیات عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم شاکر نعمت و پرورده احسان بودم دیوان اشعار 1
21 احسان غزلیات تا که آخر جفا بری سعدی چه کنم پای بند احسانم دیوان اشعار 10
22 احسان قصائد فارسی بدین دو مصرع آخر که ختم خواهم کرد امید هست به تحسین و گوش بر احسان مواعظ 37
23 احسان قصائد فارسی که اهل مشرق و مغرب به شکر نعمت او چو اهل مصر به احسان یوسفند رهین مواعظ 22
24 احسان رباعیات از دست مده طریق احسان پدر تا بر بخوری زملک و فرمان پدر مواعظ 1
25 احسان مثنوی ها دانی چه بود کمال انسان با دشمن و دوست لطف و احسان مواعظ 1
26 احسان مثنوی ها چه ماند از لطف و احسان و نکویی حرامت باد اگر شکرش نگویی مواعظ 3
نیکی کردن
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 نیکی کردن مثنوی ها بدی کردند و نیکی با تن خویش تو نیکوکار باش و بد میندیش مواعظ 34
2 نیکی کردن دیباچه تو برخیز و نیکی دهم دسترس و گرنه چه خیر آید از من به کس بوستان 29
3 نیکی کردن باب اول بدو نیک مردم چو می بگذرند همان به که نامت به نیکی برند بوستان 31
4 نیکی کردن باب اول نکو بایدت نام و نیکی قبول نکو دار بازرگان و رسول بوستان 43
5 نیکی کردن باب اول به تدبیر دستور دانشورش به نیکی بشد نام و در کشورش بوستان 120
6 نیکی کردن باب اول به قومی که نیکی پسندد خدای دهد خسروی عادل و نیکرای بوستان 16
7 نیکی کردن باب اول چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود دردیار بوستان 50
8 نیکی کردن یای دمو کسی نیکی بیند به هر دوسرای که نیکی رساند به خلق خدای بوستان 20
9 نیکی کردن باب دوم کرم کردو غم خورد و پوزش نمود بداندیش را دل به نیکی ربود بوستان 13
10 نیکی کردن باب چهارم عجب ناید از سیرت بخردان که نیکی کند از کرم با بدان بوستان 23
11 نیکی کردن قصائد فارسی جهان نماند و خرم روان آدمیی که باز ماند ازو در جهان به نیکی یاد مواعظ 2
12 نیکی کردن قصائد فارسی همین نصیحت من پیش گیر و نیکی کن که دانم از پس مرگم کنی به نیکی یاد مواعظ 15
13 نیکی کردن قصائد فارسی چنان صرف کن دولت و زندگانی که نامت به نیکی بماند مخلد مواعظ 11
14 نیکی کردن قصائد فارسی با غریبان لطف بی اندازهکن تا رود نامت به نیکی در دیار مواعظ 30
15 نیکی مراثی امیدوار وجودی که از جهان برود میان خلق بماند به نیکی آثارش مواعظ 13
قناعت
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 قناعت باب ششم خداراندانست و طاعت نکرد کهبر بخت و روزی قناعت نکرد بوستان 1
2 قناعت باب ششم قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را بوستان 2
3 قناعت غزلیات آن را که میسر نشود صبر و قناعت باید که ببندد کمر خدمت و طاعت دیوان اشعار 1
قربانی
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 قربانی غزلیات سعدیا گوسفند قربانی به که ناله زدست قصابش دیوان اشعار 10
2 قربانی غزلیات فدای جان تو گر من فدا شوم چه شود برای عید بود گوسفند قربانی دیوان اشعار 10
وقف
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 وقف دیباچه ندیدم چنین گنج و ملک و سریر که وقفست بر طفل و درویش و پیر بوستان 9
2 وقف غزلیات بذل تو کردم تن و هوش و روان وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر دیوان اشعار 4
روزی
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی باب اول یکی مشت زن بخت و روزی نداشت نه اسباب شامش مهیانه چاشت بوستان 1
2 روزی باب دوم نه شرطست وقتی که روزی خوری که نام خداوند روزی بری بوستان 12
3 روزی باب دوم دگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت روزش بداد بوستان 5
4 روزی باب دوم زنخدان فرو برد چندی به جیب که بخشنده روزی فرستد زغیب بوستان 8
5 روزی باب چهارم شنیدم که بر مرغ و مور وددان شود تنگ روزی به فعل بدان بوستان 10
6 روزی باب پنجم نه رستم چو پایان روزی بخورد شفاد از نهادش برآورد گرد بوستان 15
7 روزی باب پنجم نه روزی به سرپنچگی می خورند که سرپنچگان تنگ روزی ترند بوستان 4
8 روزی باب پنجم نپندارم اربنده دم درکشد خدایش به روزی قلم درکشد بوستان 6
9 روزی باب ششم خدارا ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد بوستان 1
10 روزی باب ششم تواناست آخر خداوند روز که روزی رساند تو چندین مسوز بوستان 5
11 روزی باب هشتم نه طفل دهان بسته بودی زلاف همی روزی آمد به جوفش زناف بوستان 15
12 روزی باب هشتم چونافش بریدند و روزی گست به پستان مادر درآویخت دست بوستان 16
13 روزی غزلیات قسمت خود می خورند منعم و درویش روزی خود می برند پشه و عنقا دیوان اشعار 4
14 روزی غزلیات غنیمت دان اگردانی که هر روز زعمر مانده روزی می شود کم دیوان اشعار 10
15 روزی غزلیات دگر من از شب تاریک هیچ غم نخورم که هر شبی را روز هم او فرستادست دیوان اشعار 6
16 روزی قصائد فارسی همان که زرع و نخیل آفرید و روزی داد ملخ به خوردن روزی هم او فرستادست مواعظ 6
17 روزی قصائد فارسی درویش و پادشه شنیدم که کرده اند بیرون ازین دو لقمه روزی تناولی مواعظ 5
18 روزی قطعات ای نفس چون وظیفه روزی مقررست آزاد باش تانفسی روزگار هست مواعظ 22
زندانیان
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زندانیان باب اول نظر کن در احوال زندانیان که ممکن بود بیگنه در میان بوستان 142
2 زندانیان باب اول چو اقلیم دشمن به جنگ و حصار گرفتی به زندانیانش سیار بوستان 134
3 زندانیان باب چهارم چو عاصی ترش کرده روی از وعید چو ابروی زندانیان روز عید بوستان 8
پیران
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پیران باب سوم پسر را نشاندند پیران ده که مهرت برو نیست مهرش بده بوستان 5
2 پیران باب نهم نشاط جوانی زپیران مجوی که آب روان بازناید به جوی بوستان 5
جوانان
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان باب اول درآرند بنیاد رویین زپای جوانان به نیروی و پیران به رأی بوستان 44
2 جوانان باب اول مترس از جوانان شمشیر زن حذر کن زپیران بسیار فن بوستان 72
3 جوانان باب اول جوانان پیر افکن و شیرگیر ندانند دستان روباه پیر بوستان 73
4 جوانان باب اول جوانان شایسته بخت ور زگفتان پیران نییچند سر بوستان 75
5 جوانان باب چهارم وزآنجا برآورد غوغا که دزد ثواب ای جوانان و یاری مزد بوستان 19
6 جوانان باب هفتم نماند از جوانان کسی دستگیر که بستاندم داد ازین مرد پیر بوستان 14
7 جوانان باب هشت توقف کنید ای جوانان چست که در کاروانند پیران سست بوستان 15
8 جوانان باب نهم شبی در جوانی طیب نعم جوانان نشستیم چندی به هم بوستان 1
9 جوانان باب نهم یکی سر برآر از گریبان غم به آرام دل با جوانان بچم بوستان 6
10 جوانان باب نهم نزیید مرا با جوانان چمید که بر عارضم صبح پیری دمید بوستان 11
11 جوانان باب دهم به طاعت پیران آراسته به صدق جوانان نو خاسته بوستان 31
12 جوانان غزلیات با جوانان سر خوشست این پیری تدبیر را جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را دیوان اشعار 1
13 جوانان غزلیات می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند تا کودکان در پی فتند این پیر درد آشام را دیوان اشعار 3
14 جوانان غزلیات با جوانان راه صحرا بر گرفتم بامداد کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین دیوان اشعار 2
15 جوانان غزلیات گر یار با جوانان خواهد نشست ورندان ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیر دیوان اشعار 9
16 جوانان غزلیات چند حدیث از آنان خیزید ای جوانان تا در هوای جانان بازیم عمر باقی دیوان اشعار 9
17 جوانان غزلیات مرا گناه نباشد نظر بر روی جوانان که پیر داند مقدار روزگار جوانی دیوان اشعار 8
18 جوانان غزلیات نشنیدم که ماهی بر سر نهد کلاهی یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی دیوان اشعار 1
19 جوانان رباعیات چون چشم ندارم که جوان گردم باز آخر کم از آنکه در جوانان نگرم دیوان اشعار 2
20 جوانان باب اول کسان برخورند از جوانی و بخت که بر زیر دستان نگیرند سخت بوستان 164
21 جوانان باب دوم بگیر ای جوان دست درویش پیر نه خود را بیفکن که دستم بگیر بوستان 17
22 جوانان باب هشتم نه پیر کهن بر ببخشد جوان توانا کند رحم بر ناتوان بوستان 38
23 جوانان مراثی پس از مرگ جوانان گل مماند یس از گل در چمن بلبل مخواناد مواعظ 34
کودکان
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان باب اول مزن بانگ بر شیرمردان درشت چو با کودکان برنیایی به مشت بوستان 18
2 کودکان غزلیات می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند تا کودکان در پی فتند این پیر درد آشام را دیوان اشعار 3
3 کودکان قصائد فارسی که چندازین طلب شهوت و هوا و هوس چو کودکان و زنان رنگ و بوی و نقش و نگار مواعظ 34
4 کودکان قطعات وزلطافت که هست در طاووس کودکان می کنند بال و پرش مواعظ 84
5 کودکان قطعات مزاح و خنده کار کودکانست چوریش آمد زنخ شیرین نباشد مواعظ 73
6 کودکان مثنوی ها چو سگ را بخت تاریکست و شبرنگ هم از خودی زنندش کودکان سنگ مواعظ 2
طفلان
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 طفلان باب دوم که سلطان ازین روزه گویی چه خواست که افطار او عید طفلان ماست بوستان 5
2 طفلان باب پنجم اگر کوتهی پای چوبین مبند که در چشم طفلان نمایی بلند بوستان 12
3 طفلان باب دوم مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر برفتم پدر بوستان 27
4 طفلان قطعات طفلان تو را پدر بمیراد تا جور وصی بیازمایند مواعظ 145
مطالب دیگر
نام کتاب: سعدی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 بیکاران غزلیات بیکار بود که در بهاران گویند به عندلیب مخروش دیوان اشعار 5
2 عیادت بیمار غزلیات به انتظار عیادت که دوست می آید خوشست بر دل رنجور عشق بیماری دیوان اشعار 6
3 زکات ترجیعات آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان رس دیوان اشعار 10
4 ضمان باب دوم بدارید چندی کف از دامنش وگر می گریزد ضمان برمنش بوستان 10
باباطاهر
جوانان
نام کتاب: باباطاهر
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان سر قبر جوانان لاله رویه دمی که مهوشان آین به گلگشت دو بیتی 2
2 جوانان بهار آمد به صحرا و در و دشت جوانی هم بهاری بود و بگذشت دو بیتی 1
قناعت
نام کتاب: باباطاهر
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 قناعت مرا کیفیت چشم تو کافیست قناعتگر به بادامی بساجو دو بیتی 2
عطار
صدقه
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صدقه ای مشک خطا گر تو شکری دهی بعطار این صدقه فتر بجایگاهت غزلیات 13
2 صدقه بی لعل لبت چون صدقه ستا نیست شکر لعل لبت را وصف لب لعلت بشکرمی نتوان کرد غزلیات 2
3 صدقه ای مرغ روح نه هیچ صدقه داده برای خدای خاص نه هیچ کار ساخته بی روی و بی ریا قصائد 54
یتیم
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 یتیم ای صدف لعل ای صدف لعل تو حقه در یتیم عارض تو بی قلم خط زده بر لوح سیم غزلیات 1
2 یتیم ای صدف لعل در یتیم توام تا که درآمد بچشم چشمه چشمم بماند غرقه در یتیم غزلیات 3
گرسنگان
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنگان خواجه تا چند خویش و همسایه تو گرسنه و زپر طمعی نفروشی بکسی غله در انبار کنی غزلیات 13
2 گرسنگان ای در غرور دیگر بسی مخور که هر آنکس که سیر خورد اعضاش جمله گرسنه گردند و بی قرار قصائد 13
برهنگان
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 برهنگان ای عقل گرفته چون برهنگاه بی سروپای بگریزیم از این جهان محتال غزلیات 16
2 برهنگان ما گرقدیم زان مرد نه ایم کز کسی ترسیم سر پای برهنگان دو جهانیم غزلیات 4
3 برهنگان سر پا برهنگانیم سر پا برهنگانیم اندر جهان فتاده جان را طلاق گفته دل را بباد داده غزلیات 1
بیکاران
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 بیکاران ای جگر گوشه جان عطار آرزومندست برهانش از میان بیکاران غزلیات 9
2 بیکاران ای روی تو شمع بیکاره بمانده اند جمله در شیوه تو شگرف کاران غزلیات 7
3 بیکاران آتش تو می دمد خلق عالم جمله مشغولند اندر کار خویش من زبیکاران را هم گر بسی می نگرم قصائد 25
احسان
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 احسان ای خرد را زندگی من نیم اما همه زشتی زمن تو نه ای اما همه احسان زتو غزلیات 4
2 احسان اگر بمدت جاوید امید بنده وفا کن بحق احسانت که کس نماند که نومید ماند از آن احسان قصائد 50
زکات
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زکات ای مشک خطا وانگه که زلب شکر گشایی صد خوزستان زکات خواهت غزلیات 12
2 زکات ز لعلت زکاتی زلعلت زکاتی شکر می ستاید زرویت براتی قمر می ستاند غزلیات 1
3 زکات گر دلبرم بیک چون دید آفتاب که آن ماه هشت خلد از روی خود زکات به هفت آسمان دهد غزلیات 6
4 زکات اگر دلم ببرد چو هست چشمه حیوان زکات خواه لبش اگر قیام کند درسکندری رسدش غزلیات 8
5 زکات ای بوس تو چو هست زکات بر تو واجب یک بوسه ببخش از هزاری غزلیات 11
6 زکات خطاب هاتف هزار جوی روان کاب تر مزاج اند زکات خواست همی خشک شد بنوبت ما قصائد 3
روزی
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی هر شب دل پر پا یر سر درویشان از کبر منه یا را در طشتفنا روزی بی تیغ سرت افتد غزلیات 9
2 روزی ای حلقه درگاه پیش از همه رانده قلم بنوشته منشورکرم فرعون موسی را بهم روزی رسان سبحانه قصائد 17
مطالب دیگر
نام کتاب: عطار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زندانیان ای چراغ خلد ازین چیت دنیا چاه زندانی و ما زندانیان یک بیک را می برند از چاه و زندان زیر دار قصائد 47
2 کودکان خطاب هاتف چو پیر گشتی و گهواره تو آمد گور چو کودکان دغل باز تابکی زدغا قصائد 44
3 جوانان ماره زقبله پیرا بیا به بین که جوانان رند را از بهر دردیی چه مراعات می کنیم غزلیات 4
4 قربانی زلف را تاب ور نه در موکب ممالک تو کرده گیر از فریب قربانی غزلیات 21
5 قناعت دلا گذر کن بیک دو گرده قناعت کن و بحق پرداز که کس زحق نشود از گزاف برخوردار قصائد 56
خیام
روزی
نام کتاب: خیام
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی چون روزی و چون روزی و عمر من بیش و کم نتوان کرد دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد رباعیات 1
کودکان
نام کتاب: خیام
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان ای پیر ای پیر خرد مند پگه تو برخیز وآن کودک خاک بیز را بنگر تیز رباعیات 1
2 کودکان یک چند یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم رباعیات 1
جوانان
نام کتاب: خیام
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان می نوش می نوش که عمر جوادانی اینست خود حاصلت از دور جوانی اینست رباعیات 1
2 جوانان افسوس افسوس که نامه ی جوانی طی شد و آن تازه بهار زندگانی دی شد رباعیات 1
3 جوانان امروز که امروز که موسم جوانی من است می نوشم از آنکه کامرانی من است رباعیات 1
4 جوانان زان می که زان می که حیات جودانیست بخور سرمایه لذت جوانیست بخور رباعیات 1
5 جوانی می بر کف من دریاب که آتش جوانی آب است هشداز که بیداری دولت خواب است رباعیات 2
اسیر
نام کتاب: خیام
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 اسیر تا چند اسیر تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد رباعیات 1
2 اسیر تا چند اسیر تا چند اسیر عقل هر روزه شویم درد هرچه صد ساله چه یکروزه شویم رباعیات 1
رفع غم
نام کتاب: خیام
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 رفع غم ای دوست بیا ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر غنیمت شمریم رباعیات 1
2 رفع غم برخیز و مخور غم برخیز و مخور غم جهان گذران خوشباش و دمی به شادمانی گذران رباعیات 1
رودکی
گرسنگان
نام کتاب: شاهنامه رودکی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنگان قصائد و قطعات پراکنده به خیرهبرشمرد سیر خورده گرسنه را چنان که درد کسان بد گر کسی خوارست 1 1
2 گرسنگان ابیات پراکنده از مثنوی گرسنه روباه شد تا آن بتیر چشم زی او برده مانده خیر خیر 4 1
3 گرسنگان ابیات پراکنده از مثنوی اشتر گرسنه کیمه برد کی شکوهد زخار چیره خورد 6 1
احسان
نام کتاب: شاهنامه رودکی
ردیف موضوع اصل باب بیت
1 احسان در مرثیت شهید بلخی پاکی اخلاق او و پاک نژادی بانیت و به مکارم احسان 1 51
2 احسان ابیات پراکنده با دو بوسه رها کن این دل از درد خناک تا به من احسانت باشد احسن الله جزاک 3 1
مطالب دیگر
نام کتاب: شاهنامه رودکی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مصیبت در مرثیت شهید بلخی چون جامه ها به وقت مصیبت سید کنند من موی از مصیبت پیری کنم سیاه 1 2
2 زندانی در مرثیت شهید بلخی به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی 1 3
3 قناعت رباعیات با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو آزاد بزی 2 1
شهریار
فقیر
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 فقر غبار فقر و قنا توتیای چشمم کن غزل 213
2 فقر گدای فقر را همت نداند تاخت تا شیراز غزل 237
3 فقیر هر شب درآید از در یک خانه فقیر مکتب شهریار 368
4 گدا این قضایی است که هر شاه و گدا می میرد قصیده 280
5 گدا برو ای گدای مسکین در خانه علی زن کهنگین پادشاهی دهد از کرم گدارا غزل 215
6 گدایان می شکد بار گدایان بر دوش مکتب شهریار 445
7 مستمندان چو توئی قضای گردان به دعای مستمندان غزل 215
یتیم
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 یتیم در غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیم غزل 241
2 یتیم دیده زاینده درهای یتیم مثنوی 311
3 یتیم دیده آن طفل یتیم ساده مکتب شهریار 416
4 یتیم صبح بینند که جان داده یتیم پند تلخی به جهان داده یتیم مکتب شهریار 417
5 یتیمان می برید شام یتیمان عرب مکتب شهریار 445
6 یتیمان به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راهت غزل 233
7 یتیمان یا رب به اشک و آه یتیمان که بار ده غزل 275
مسکین
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مسکین عشق مسکین نگر و حسن دلیر مکتب شهریار 436
2 مسکین مسکین زن پیر پاره میدوخت مکتب شهریار 403
3 مسکین امید از هر دری برگشته و کله خورده مکتب شهریار 342
4 مسکین مسکین دل شکسته ترا می کند صدا غزل 274
5 مسکین گناه اگر رخ مردم سیه کند من مسکین غزل 242
صبر
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 صبر او صبر خواهد از من بختی که من ندارم غزل 235
2 صبر در امتحان صبر دهد نمره بیستم غزل 238
3 صبر چو بستی در به روی من به کوی صبر رو کردم غزل 240
4 صبر فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را غزل 240
5 صبر که اعصابم غل و زنجیر گشت و صبر زندانم غزل 246
6 صبر من از صبر و شکیبم شهریارا شهذه آفاق همه آفاق هم حیران از این صبر و شکیب من غزل 259
7 صبر صبرم ندیده ای که چه زورق شکسته ایست غزل 266
8 صبر صبر کردم به همه داغ عزیزان یا رب این صبوری نتوانم که صبا می میرد قصیده 279
9 صبر من زکف داده جام صبر و ثبات مثنوی 326
1 صبر کز حق طلبد فرصت صبر و فلفلرم را قطعات 452
11 صبر کوه را سینه ی صبر است و سکون مکتب شهریار 422
پرستار
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پرستار او مرده است و باز پرستار حال ماست مکتب شهریار 367
2 پرستار او پنجسال کرد پرستاری مریض مکتب شهریار 371
هدیه
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 هدیه هدیه ی دوستان تهرانرا مثنوی 329
2 هدیه هدیه آورده در خیل عشاق مکتب شهریار 355
3 هدیه هدیه باید به پرشالش بست مکتب شهریار 429
مطالب دیگر
نام کتاب: دیوان شهریار
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 اسیر چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا غزل 215
2 قناعت گر سر به آستان قناعت توان گذاشت غزل 227
3 گرسنگان بر سفره اش چه گرسنه ها سیر می شوند مکتب شهریار 368
4 احسان من از شکر احسان تو برنگردم قطعات 459
پروین اعتصامی
فقیران
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 فقیران ای رنجبر حاکم شرعی که بهره رشوی فتوی می دهد کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر مثنویات 6
2 فقیران بهای نیک مشو خودبین که نیکی با فقیران نخستین فرض بودست اغنیا را مثنویات 15
3 فقیران صاعقه ما ستم کار ضعیفان زچه بی رونق است خون فقیران زچه رو بی بهاست مثنویات 32
4 فقیران قلب مجروح امروز اوستاد بدرسم نگه نکرد ماناکه رنج و سعی فقیران ثمر نداشت مثنویات 4
5 فقیران گفتار و کردار به زخم قلب فقیران چه کسی نهد مرهم وگر برند خسارت چه کس دهد تاوان مثنویات 7
6 فقرا صاعقه ما ما فقرا از همه بیگانه ایم مرد غنی با همه کس آشناست مثنویات 45
7 مستمندان لطف حق درمیان مستمندان غرق نیست این غریق خود بهر غرق نیست مثنویات مقطعات تمثیلات 30
یتیم
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 یتیم اشک یتیم پرسید زان میانه یکی کودک یتیم کاین تابناک چیست که برتاج پادشاست مثنویات 2
2 یتیم اشک یتیم بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تابنگری که روشنی گوهر از کجاست مثنویات 7
3 یتیم دزدوقاضی دست من بستی برای یک گلیم خود گرفتی خانه از دست یتیم مثنویات 13
4 یتیم دو محضر تا یتیم از یک بمن بخشید نیم تو خریدی گوهر و در یتیم مثنویات 19
5 یتیم دیوانه و زنجیر آب صاف از جوی نوشیدم مرا خواندند پست گرچه خود خون یتیم و پیرزن نوشیده اند مثنویات 10
6 یتیم صاعقه ما آن که سحر حامی شرع است و دین اشک یتیمانش گه شب غذاست مثنویات 48
7 یتیم طفل یتیم روی مادر ندیده ام هرگز چشم طفل یتیم روشن نیست مثنویات 8
8 یتیم کیفر بی هنر نمود بشرو گیتیم سنگساراز آنک ندید شاخی ازین شاخسار کونه تر مثنویات 14
9 یتیم گنج ایمن قنات مال یتیم است و باغ ملک صغیر تمام حاصل ظلم است مال و جاهی نیست مثنویات 16
10 یتیم گوهر اشک آن نشیندید که یک قطره اشک صبحدم از چشم یتیمی چکید مثنویات 1
11 یتیم لطف حق آخر آن نور تجلی دود شد آن یتیمی و خون رنجبری مثنویات 53
12 یتیم مناظره برای همرهی و اتحاد با چو منی خوش است اشک یتیمی وخون رنجبری مثنویات 10
13 یتیم مناظره یتیم و پیرزن اینقدر خون دل نخورند اگر بخانه غارتگری فتد شرری مثنویات 18
14 یتیم نا آزموده مانده بود از گردش دوران عقیم حرف قیم دعوی طفل یتیم مثنویات 10
15 یتیم ایدل عبث خون یتیم درکشی و خواهی باغ بهشت و سایه طوبی را قصائد 37
16 یتیم دانی که را تا کودکی یتیم همی بیند اندام طفل خویش نیاراید قصائد 9
گرسنگان
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 گرسنگان اندوه فقر من بس گرسنه خفتم و شب ها مشام من بوی طعام خانه همسایگان شنید مثنویات 11
2 گرسنگان بلبل و مور مرحمتی می کن و جائیم ده گرسنه ام برگ و نوائیم ده مثنویات 56
3 گرسنگان روح آزرده گرسنه بر سرخوان فلک نشستم و گفت که خیرگی مکن این بزم مهمانی نیست مثنویات 4
4 گرسنگان سرنوشت به کنج غار مخز همچو گرگ بی چنگال گرسنه خواب مکن چون شغال بی دندان مثنویات 14
5 گرسنگان کارآگاه تیره شد آن دیده آئینه وار گرسنه ماند آن شکم بیقرار مثنویات 7
6 گرسنگان نکوهش بی خبران شدند جمع تمامی بگرد مشتی دان عجب گرسنه و درمانده و پوشانند مثنویات 6
7 گرسنگان یاد یاران شاید که سمند مهر راندی نانی به گرسنه ای رساندی مثنویات 19
8 گرسنگان ای دل فلک دل گرسنه ماندست و روح ناهار تن راغم تدبیر احتکار است قصائد 15
9 گرسنگان ای دل فلک گفتار گرسنه چه می شناسد کآهوبره پروار یا نزار است قصائد 32
10 گرسنگان گویند عارفان مزدور دیو و هیمه کش او شدیم ازآن کاین سفله تن گرسنه و در فکرت غذاست قصائد 16
11 گرسنگان ای دل بقا هشدار ای گرسنه که طباخ روزگار نامیخته به زهر نوالی بخوان نداشت قصائد 28
12 گرسنگان دل اگر توشه آزمند این چنین گرسنه نبود اگر این سفره میهمانی داشت قصائد 8
13 گرسنگان دانی که را تا دیگران گرسنه و مسکینند بر مال و جاه خویش نیفزاید قصائد 6
14 گرسنگان ای سیه مار زندگی پر خطر و کار توسر مستی اهرمن گرسنه و باغ تو بار آور قصائد 12
15 گرسنگان در خانه شحنه منشین گرسنه کاین هوس خام پختن است جوشیده سالها و نپختست این طعام قصائد 10
16 گرسنگان نخواشت هیچ کدام تشنه بنوشید از سبوی تو آب کدام گرسنه در سفره تو خورد طعام قصائد 24
17 گرسنگان حاصل عمر تو هیچگه نیست ره و رسم خردمندی گرسنه خفتن و در سفره نهفتن نان قصائد 3
18 گرسنگان حاصل عمر تو درهرگر گیست گرسنه رخ از او برگیر چرخ دیویست سیه دل دل ازو بستان قصائد 4
19 گرسنگان حاصل عمر تو به یکی لقمه دل گرسنه ای بنواز به یک جامه تن برهنه ای پوشان قصائد 49
20 گرسنگان خاطر خشنود جفای نان نکشیدست یکتن از مالیک گرسنگان شما بیشتر زهفتادند مثنویات 5
21 گرسنگان دل اگر توشه و توانی داشت چاشت را با گرسنگان می خورد تا که در سفره نیم نانی داشت قصائد 18
22 گرسنگان ای شده سوخته تشنه خون خورد و تو خود بین بلب جوئی گرسنه مرد و تو گمره بسر خوانی قصائد 41
مسکین
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 مسکین اندوه فقر پروین توانگران غم مسکین نمی خورند بیهوده اش مکوب که سر دست این حدید مثنویات 18
2 مسکین برگ ریزان به خود هر شاخه ای ازید ناگاه فتاد آن برگ مسکین بر سر راه مثنویات 11
3 مسکین بهای نیک تو نکی کن به مسکین و تهی دست که نیکی خود سبب گردد دعا را مثنویات 11
4 مسکین بی پدر دل مسکینم از این غم بگداخت که طبیبش ببالین ننشست مثنویات 7
5 مسکین جان و تن طفل مسکین بی خبر از سر که چیست پارگیهای قبا دید و گریست مثنویات 15
6 مسکین حدیث مهر بنگر من از خوشی چه نکو روی فربهم ننگست چون تو مرغک مسکین لاغری مثنویات 4
7 مسکین دزد خانه فراریهای چابک را گرفتیم گرفتاران مسکین را رها ندیدیم مثنویات 2
8 مسکین سعی و عمل به تندی گفت کای مسکین نادان چرائی فارغ از ملک سلیمان مثنویات 7
9 مسکین سیه روی زدوده پشت تو مانند قیر گشته سیاه زعیب خویش تو مسکین چه بی خبر بودی مثنویات 2
10 مسکین صید پریشان پرش پژمرده از خانا به خوردن تنش مسکین رنج دام بردن مثنویات 26
11 مسکین زور نیکبختان بکود آن صید مسکین ناله آغاز که ای اقبال بخش تند پرواز مثنویات 7
12 مسکین کارهای ما چو زورمند شدیم از دهان مسکینان به جبر لقمه ربودیم و در گلو کردیم مثنویات 17
13 مسکین کیفر بی هنر نه دود ماند و نه خاکستر از من مسکین خوش آن کس که بگیتی زخود گذاشت اثر مثنویات 11
14 مسکین گرگ و شبان شبانی باید ای مسکین شبان را توان شب نخفتن پاسبان را مثنویات 18
15 مسکین گره گشای الفرض برگشت مسکین دردناک تامگر برچیند آن گندم زخاک مثنویات 34
16 مسکین گره گشای هر که مسکین و پرشیان تو بود خود نمیدانست و مهمان تو بود مثنویات 42
17 مسکین گفتار و کردار شنید گر به مسکین صدای پا و زبیم زجای جست که بگریزد و شود پنهان مثنویات 34
18 مسکین گله بی جا ما سگ مسکین بازاری نه ایم کاهل از سستی و بیکاری نه ایم مثنویات 16
19 مسکین لطف حق طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت بحر را چو دامن مادر گرفت مثنویات 27
20 مسکین معمار نادان چونکه دید آن صید مسکین مور خور گفت گر کار آگهی اینست کار مثنویات 38
21 مسکین نامه به نوشیروان چرا کنند کم از دسترنج مسکینان چرا به مظلمه افزون بمال و جاه کنند مثنویات 3
22 مسکین نکوهش بی جا سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چه قدر بدبوئی مثنویات 1
23 مسکین ایدل عبث مخور زیراک جستن دل مسکینان شایان سعادتی است توانا را قصائد 17
24 مسکین دل اگر توشه نیکبخت آن توانگری که بدل غم مسکین ناتوانی داشت قصائد 17
25 مسکین دانی که را سزد در تنگنای پست تن مسکین جان بلند خویش نفر ساید قصائد 2
26 مسکین دانی که را سزد تا دیگران گرسنه و مسکینند بر مال و جاه خویش نیفزاید قصائد 6
27 مسکین ای سیه مار جهان کاخ دلجوئی از کوی تن مسکین شمش زر خواهی از کوره آهنگر قصائد 50
28 مسکین حاصل عمر تو به تو هرچ آن رسد از تنگی و مسکینی همه از تست نه از کجروی دوران قصائد 34
29 مسکین ای شده سوخته که برد بار تو امروز که مسکینی که ترا نان دهد امروز که بی نانی قصائد 12
30 مسکین ای شده سوخته دل بیچاره و مسکین مخراش امروز رسد آن روز که بی ناخن و دندانی قصائد 54
31 مسکین ای شده سوخته دست مسکین نگرفتی و توانائی میوه ای گرد نکردی و به بستانی قصائد 57
32 مسکین اگر بروی طالب روا ناشتارا کشت ناهاری و مسکینی تو که در پرش آبی و گه در فکر نانی قصائد 45
33 مسکین اگر بروی طالب کجا با تند باد زندگی دانی و درافتادن تو مسکین کاز نسیم اندکی چون بید لرزانی قصائد 57
34 مسکین اینکه خاک آدمی هر چه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است مثنویات 8
نیکی
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 نیکی برگ ریزان هنوز از شکر نیکیهات شادم چرابی موجبی دادی به بادم مثنویات 16
2 نیکی بهای نیکی تو نیکی کن به مسکین و تهی دست که نیکی خود سبب گردد دعا را مثنویات 11
3 نیکی بهای نیکی مشو خودبین که نیکی با فقیران نخستین فرض بودست اغنیا را مثنویات 15
4 نیکی دریای نور درآن حال دانی که نیکی نکوست که بینی تو مغزی و رفتست پوست مثنویات 17
5 نیکی غرور نیکبختان خوش آنکو گمرهی را جستجو کرد به نیکی پارگیها را رفو کرد مثنویات 38
6 نیکی ایدل عبث مخور نیکی چه کرده ایم که تا روزی نیکو دهند مزد عمل ما را قصائد 38
7 نیکی آهوی روزگار در رزمگاه تیره آلودگان نفس روشندل آن که نیکی و پاکیش مغفر است قصائد 5
8 نیکی آنکس که چو سیمرغ جز گرد نکوئی مگر هرگز نیکی است که پاینده در جهانست قصائد 27
9 نیکی فلک ای دوست آنچنان کن که بنیکیت مکافات دهند چو گه داوری و نوبت گیفر گردد قصائد 23
10 نیکی سود خود را ماند آنکس که به جا نام نکو دارد تو پس از خویش ز نیکی چه بجا داری قصائد 11
11 نیکی اگر روی طلب بنورافزای ناید هیچگاه از نور تاریکی به نیکی کوش هرگز ناید از نیکی پشیمانی قصائد 29
زندانی
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 زندانی ای دل فلک زندانی وقت عزیز ای دل همواره در اندیشه فرار است قصائد 30
2 زندانی ای شده سوخته صبح رحمت نگشاید همه تاریکی یوسف مصر نگردد همه زندانی قصائد 3
3 زندانی اگر روی طلب هنر شد خواسته تمیز بازار و بازرگان طمع زندان شد و پندار زندانیان تو زندانی قصائد 2
احسان
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 احسان بهای نیکی نشاید خواست از درویش پاداش نباید کشت احسان و عطا را مثنویات 8
2 احسان تیمار خوار نیمروزی گر شوی مهمان ما غرق گردی دریم احسان ما مثنویات 8
3 احسان خوان کرم کارما جز رحمت و احسان نبود هیچگاه این سفره بی مهان نبود مثنویات 26
4 احسان لطف حق آن که با نمرود این احسان کند ظلم کی با موسی عمران کند مثنویات 62
روزی
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 روزی بلبل و مور شبچره داریم شب و روز چاشت روزی ما کرد سپهر آنچه داشت مثنویات 24
2 روزی خوان کرم کای خدا بی خانه و بی روزیم زاتش ادبار خوش می سوزیم مثنویات 2
3 روزی دو محضر تو شدی دمساز با پیوند و دوست چرخ روزی صد ره ازمن کند پویست مثنویات 9
4 روزی صاعقه ماستم قوت بخوناب جگر می خوریم روزی مادر دهن اژدهاست مثنویات 17
5 روزی عهد خونین تو از جوی آوری روزی من از جر تو آگه باشی از بام و من از در مثنویات 11
6 روزی نغمه صبح با روزی خویش باش خرسند راهی که نه راه تست مسپار مثنویات 37
7 روزی آنکس که چو سیمرغ هیزم کش دیوان شدن زبونیت روزی خور دو نان شدن هوانست قصائد 45
8 روزی کارها بود در این مطلب روزی ننهاده که با کوشش نخوری قسمت کس گر شوی سکندر قصائد 25
قناعت
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 قناعت آرزوها همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن مثنویات 6
2 قناعت اگر روی طلب قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی گدای خویش باش اگر طالب ملک سلیمانی قصائد 7
پیران
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 پیران دریای نور چو پیرانه ها ماندت درگرو چو بینی ره نیک و آئین تو مثنویات 37
2 پیران شباویز من ازچرخ پیرم چنین تنگدل که از ضعف پیران نگردد خجل مثنویات 18
3 پیران ای دل بقا روز جوانی آنکه به مستی تباه کرد پیرانه سر شناخت که بخت جوان نداشت قصائد 13
جوانان
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 جوانان برگ ریزان به یغما رفت گیتی را جوانی کرا بود این سعادت جاودانی مثنویات 7
2 جوانان بهای جوانی تو زر و سیم نگهدار کاندرین بازار به سیم زر نخریده است کس جوانی را مثنویات 23
3 جوانان تاراج روزگار به روزگار جوانی خوش است کوشیدن چرا که خوش تر ازین وقت و روزگاری نیست مثنویات 17
4 جوانان روح آزرده چو دستگاه جوانیت هست سودی کن که هیچ سود چو سرمایه جوانی نیست مثنویات 12
5 جوانان امید و نومیدی بس است این کار بی تدبیر کردن جوانان را به حسرت پیر کردن مثنویات 5
کودکان
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 کودکان آرزوی پرواز مرا در دامها بسیار جستند زبالم کودکان پرها شکستند مثنویات مقطعات تمثیلات 26
2 کودکان جان و تن فتنه افکند آن قبا اندر میان عاریت میخواستندش کودکان مثنویات مقطعات تمثیلات 8
3 کودکان حدیث مهر گرد تو چون که که پر شور از کودکان خرد جز کار مادران نکنی کار دیگران مثنویات مقطعات تمثیلات 6
4 کودکان دو محضر کودکان را راند با سیلی و مشت گربه را با چو بدستی خست و کشت مثنویات مقطعات تمثیلات 3
5 کودکان دو محضر کودکان را پای بر سر میزنی مشت بر طومار و دفتر میزنی مثنویات مقطعات تمثیلات 30
6 کودکان دو محضر کودکان نان و عسل را خورده اند سفره اش را نیز با خود برده اند مثنویات مقطعات تمثیلات 55
7 کودکان روباه نفس بکار از کودکان پیش اوفتادن رموز کارشان تعلیم دادن مثنویات مقطعات تمثیلات 12
8 کودکان طفل یتیم کودکان گریه می کنند و مرا فرصتی بهر گریه کردن نیت مثنویات مقطعات تمثیلات 9
9 کودکان طفل یتیم کودکان را کلیج هست و مرا نان خشک از برای خوردن نیست مثنویات مقطعات تمثیلات 18
10 کودکان عشق حق کودکان پیراهنت را میدرند رهروان کفش و کلاهت می برند مثنویات مقطعات تمثیلات 3
11 کودکان قلب مجروح دی کودکی بدامن مادرگریست زار کز کودکان کوی بمن کس نفار نداشت مثنویات مقطعات تمثیلات 1
12 کودکان قلب مجروح دیروز در میانه بازی ز کودکان آن شاه شد که جامه خلقان ببر نداشت مثنویات مقطعات تمثیلات 5
13 کودکان کودک آزومند خندید مرغ زیرک و گفتش تو کودکی کودک نگفت جز سخن کودکانه ای مثنویات مقطعات تمثیلات 4
14 کودکان گره گشای چون کنم یا رب در این فصل شتا من علیل و کودکانم ناشتا مثنویات مقطعات تمثیلات 17
15 کودکان گفتار و کردار تو از چه ملعبه دست کودکان شده ای بچشم من نشود هیچکس زبیم عیان مثنویات مقطعات تمثیلات 11
16 کودکان مادر دور اندیش با مرغکان خویش خویش چنین گفت ماکیان کای کودکان خود گه کار کردن است مثنویات مقطعات تمثیلات 1
17 کودکان هرچه باداباد همگی کودکان مهد منند تیرو اسفند و بهمن و مرداد مثنویات مقطعات تمثیلات 3
18 کودکان آشیان وبزان وان صید بدست کودکان داد مثنویات مقطعات تمثیلات 18
19 کودکان ای مرغک تاکی حرکات کودکانه درباغ و جمن جمیدن آموز مثنویات مقطعات تمثیلات 2
20 کودکان ای مرغک یک روز تو هم پدید آری آسایش کودکان نوزاد مثنویات مقطعات تمثیلات 11
21 کودکان یاد یاران گامی زده با تو کودکانه پرسیده زشهر و برج و بارو مثنویات مقطعات تمثیلات 53
22 کودکان در خانه شحنه عمریست رهنوردی و چون کودکان هنوز آگه نه ای که چاه کدام است وره کدام قصائد 20
مطالب دیگر
نام کتاب: پروین اعتصامی
ردیف موضوع اصل نوع شعر بیت
1 در راه ماندگان اندوه فقر دولت چه شد که چهره زدرماندگان تبافت اقبال از چه راه زبیچارگان رمید مثنویات 17
2 بیوه زنان کارهای ما زرشوه اسب اسب خریدیم و خانه و ده و باغ به اشک بیوه زنان حفظ آبرو کردیم مثنویات 18
3 انفاق بهای نیکی بوقت بخشش و انفاق پروین نباید داشت دردل جز خدا را مثنویات 17
4 قربانی اگر روی طلب مترس از جا نفشانی گر طریق عشق میبوئی چو اسمعیل باید سر نهادن روز قربانی قصائد 8
5 صبر در برابر کمبودها خوان کرم ساختم با آنکه عمری سوختم سوختم یک عمرو صبر آموختم قصائد 4