کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«فهرست کتب و نشریات منتشر شده مرتبط با موضوعات حمایتی و تامین اجتماعی»

موضوعات : فقرزدايي ، امور حمايتي ، مددكاري

 ـ يك چارچوب عملي براي اصلاح مستمري . ترجمه ابوالقاسم نوروز طالقاني. تهران:

مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ، 1376؟. 19 ص.

ـ همبستگي نوين خانوادگي: چالشهاي موجود در رابطه با سيستم هاي حمايتي دولتي. ترجمه و تنظيم زهره كلهر، كاوه مهر. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت امور بين الملل، 1379. 15 ص.

ـ وضعيت زنان سرپرست خانواده در ايران. تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1377 .

ـ نمونه اي از مددكاري جامعه اي در ارتباط با خدمات بهزيستي. تهران: سازمان بهزيستي كشور، معاونت طرح و برنامه ، 1361.

ـ مهارتهاي كمك كردن به افراد ، خانواده و گروهها، جلد اول. ترجمه منيرالسادات ميربهاء ، اكبر بخشي نيا. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، 1378. 508 ص.

ـ مهارتهاي حرفه اي در مددكاري گروهي. تهران: آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي، 1355.

ـ نتايج طرح آمارگيري از خدمات بهداشتي و مددكاري : ويژه حسابهاي ملي 1373. تهران: مركز آمار ايران، 1375. 40 ص

ـ مقدمه اي بر مددكاري اجتماعي. تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.

ـ مقدمه اي بر مددكاري اجتماعي ، مباني اوليه. مترجمان منيرالسادات ميربهاء، اكبر بخشي نيا. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي 1372. 265 ص.

ـ مقدمات مددكاري جامعه اي . تهران : مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، 1354. 19 ص. ‍

ـ مفاهيم و اصول مددكاري اجتماعي ، جلد اول. تهران : آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي ، 1344. 189 ص.

ـ مفاهيم و اصول مددكاري جامعه اي. تهران : 1354. 36 ص.

ـ مصاحبه در خدمات اجتماعي و مشاوره و راهنمايي. ترجمه محسن قندي. تهران : عطايي ، 1351. (267ص).

ـ مطالبي چند در زمينه مددكاري اجتماعي. تهران: دانشكده خدمات اجتماعي، 1358.

امامي ميبدي، علي؛ كاشف قربانپور، رضا؛ مهرابي ، عباس

ـ مشكلات بنيادي سياستهاي اجتماعي و فقر. ترجمه و تنظيم زهره كلهر. سازمان تأمين اجتماعي، معاونت امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، 1379. 17 ص

ـ مددكاري گروهي ( مفاهيم و تئوريهاي مربوط به گروه و كاربردهاي عملي). تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ، 1375.

ـ مراحل و مهارتهاي مددكاري. ترجمه پروانه كاركيا. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي ( سمت) ، 1377. 270 ص.

ـ مسائل و مشكلات مربوط به توسعه مستمري حمايتهاي تأمين اجتماعي به تمام اقشار جامعه. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، واحد آمار و اطلاعات ، 1373. 14 ص.

ـ مددكاري فردي . اصفهان: 1374، 213ص .

ـ مددكاري گروهي ( شامل چند مقاله). تهران: دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي

ـ مددكاري اجتماعي . تهران: عطايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 1347. 432 ص.

ـ مددكاري اجتماعي در ايران. تهران : دانشكده خدمات اجتماعي، سام آرام ، عزت الله 1359. 155 ص.

ـ مددكاري اجتماعي در ندامتگاهها. تهران: شهرباني كل كشور ، اداره زندان ، 1345. 10 ص.

ـ مددكاري اجتماعي رواني. تهران: مجله بهداشت روان ، 1344. 82 ص

ـ مددكاري اجتماعي (كار با جامعه). تهران : سام آرام ، عزت الله ، نقش هستي ، 1374. 176 ص.

ـ مددكاري اجتماعي ( كار با گروه). تهران : سام آرام ، عزت الله ، نقش هستي ، 1373. 216ص.

ـ مددكاري اجتماعي: مهارت كار با گروهها ، جلد دوم، شولمن ، لارنس، ترجمه منير

ـ ا لسادات ميربهاء ، اكبر بخشي نيا. تهران : دانشگاه علامه طباطبايي، 1380. 872 ص.

ـ مددكاري اجتماعي و جامعه شناسي مسائل اجتماعي . تهران : شيخي ، محمدتقي ققنوس، 1373. 167 ص.

ـ مددكاري جامعه اي . تهران : آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي ، 53ـ 1352.

ـ مددكاري فردي . اصفهان : حيدري ، مريم ، 1374. 213 ص.

ـ مددكاري اجتماعي . ترجمه پريوش منتخب. تهران : كتابهاي حبيبي ؛ فرانكلين، 1353 292ص

ـ مددكاري اجتماعي. تهران : سام آرام ، عزت الله ، رشد ، 1367. 261 ص.

ـ مباني مددكاري اجتماعي. تهران : سازمان بهزيستي كشور ، 1372. 111ص.

ـ مباني مددكاري اجتماعي. تهران : زاهدي اصل ، محمد ، دانشگاه علامه طباطبايي ، 1377 . هفده 194 ص.

ـ مباني مددكاري اجتماعي فردي ، گروهي و خانوادگي . تهران : فرجاد، محمد حسين بدر، 1372. 210 ص.

ـ ماهيت فقر عمومي. ترجمه محمد حسين عادلي. تهران : اطلاعات ، 1366. 119 ص.

ـ گزارش طرح فقرزدايي در كشور جمهوري اسلامي ايران به انضمام متن لايحه پيشنهادي. تهران : سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، 1375، 233 ص.

ـ كمربند فقر ـ روابط و گفت و شنود بين كشورهاي دارا ( شمال) و كشورهاي ندار ( جنوب). تهران : قلم ، 1367. 234 ص.

ـ كميته امداد امام خميني (ره) : بررسي توصيفي ، تحليلي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، گروه كارشناسان طرح تأمين اجتماعي ، 1373. 94 ص.

ـ كتابنامه فقر. تهران : پژوهشكده و بانك اطلاعات باقرالعلوم ،

ـ فقر پايدار. ترجمه مهدي قراچه داغي. تهران : امير كبير، 1356. 341 ص.

ـ فقر ، پيشرفت و توسعه. مارك هنري ، پل . ترجمه مسعود محمدي. تهران: وزارت امورخارجه، 1374. 409 ص.

ـ فقر: تعاريف و شاخصها. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل، 1374. 23 ص.

ـ فقر در ايران. تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ، 1379. 538 ص .

ـ فقر ، روستا، توسعه. تهران: وزارت جهاد سازندگي رضوي ، حسن ، 1377.

ـ فقر ، روستا ، توسعه: مفاهيم، رهيافتها و شاخصها. تهران: وزارت جهاد سازندگي. مرکز تحقيقات بررسي مسائل روستايي، 1378. 192 ص.

ـ فقر و مشاركت در جامعه مدني. تهران: سروش ، پاد، ايرج ، 1379. 160ص.

ـ فرهنگ فقر و شناخت آن. لویس ، اسکار. ترجمه رجبعلي حاسبي. تبريز: نوبل ، 1356 38 ص.
ـ فاصله عقب ماندگي: تحليل مكاني از فقر و نابرابري جهان. کول ، جان. ترجمه بهمن ذوالفقارپور، محمود رياضي. تهران : اميركبير، 1365. 461 ص.

ـ صدقه و نقش آن در تأمين اجتماعي. مشهد: كميته امداد امام خميني (ره) 1371.

ـ شناسايي و حمايت از اقشار آسيب پذير. تهران : وزارت اموراقتصادي و دارايي ، معاونت امور اقتصادي، 1374. 229 ص.

ـ شاخصهاي محروميت نسبي استانها. تهران: مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1372. 76 ص.

ـ شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي : بررسي زمينه هاي اجرايي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در ايران. مشاور طرح حسين عظيمي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ، 1380. 186 ص.

ـ سياستهاي حمايتي از قشرهاي آسيب پذير. تهران : وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي ، 1373. 393 ص.

ـ ساختار نظري و عملي مددكاري اجتماعي. ترجمه فريده همتي. تهران : كلك مشكين، 1379. 306 ص.

ـ رويكرد مددكاري اجتماعي در زمينه اثرات اعتياد بر نظام خانواده. تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ، 1375.

ـ روشهاي استضعاف زدايي. اهواز: سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، 1362. 4 ص.

ـ رفاه اجتماعي و فقر. تهران: سازمان بهزيستي كشور، 1369. [ ك ـ چهار].

ـ رفاه براي همه. ارهارد ، لودويك. ترجمه حسن ستار. تهران : كيهان ، 1343. 108 ص.

ـ رفاه اجتماعي درجهان. میجلی جیمز. ترجمه محمدتقي جغتايي. تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ، 1378. 305 ص.

ـ رفاه اجتماعي. تهران : رئیسی ، پروین ، 1353، 37 ص.

ـ رفاه اجتماعي ، بيم ها و اميدها ، ( به سوي تدوين برنامه سوم توسعه). تهران : سازمان بهزيستي كشور، 1377، 1377.

ـ راهنماي مددكاري فردي . تهران: آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي ، 1339. 216 ص.

ـ ديباچه اي بر مددكاري اجتماعي. تهران : قندی ، محسن ، عطايي ، 1347. 392 ص.

ـ دولت رفاه در اروپا: به سوي تدوين نظريه اي در باب كاهش نقش دولت در خدمات رفاهي. بونولی، جولیانو ، جورج ، ... . ترجمه هرمز همايون پور. تهران : مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1380. 315 ص.

ـ دومين سمينار فقر و فقرزدايي در ابعاد اجتماعي ، فرهنگي ، 1369، تهران : سازمان بهزيستي كشور، ستاد برگزاري سمينار فقر و فقرزدايي ، 1375. 329 ص.

ـ خلاصه گزارشهاي تحقيقاتي . تهران: كميته امداد امام خميني (ره) ، دفتر مطالعات و تحقيقات، 1373. 208 ص.

ـ خدمات اجتماعي. تهران: ثقفی ، مهری ، 1352. 39 ص.

ـ حمايت تأمين اجتماعي از بيوگان و زنان و كودكان بي سرپرست در كشورهاي مختلف. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، اداره امور بين المللي ، 11 ص.

ـ حرفه مددكاري اجتماعي از ديدگاهي جامع. جانسون ، لوئیز، ترجمه محمد حسين بازرگاني . تهران: دانشگاه علامه طباطبائي ، 1379. 670 ص.

ـ جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي. هراد ، براین ، ترجمه محمد حسين فرجاد ، رضا ظروفچيان مقدم. تهران: بدر، 1362. 337 ص.

ـ جامعه شناسي فقر. راچ ، جک ، ترجمه احمد كريمي. تهران: اميركبير، 1354.320 ص.

ـ پژوهشي در زمينه فعاليتهاي محروميت زدايي كميته امداد امام (ره) درمنطقه بشاگرد. تهران: كميته امداد امام خميني (ره) ، معاونت پژوهشي و برنامه ريزي، اداره كل برنامه و بودجه، 1375 ، 2 ج.

ـ پژوهشي در نظام حمايتي اسلام. مشهد: آستان قدس رضوي ، بنياد پژوهشهاي اسلامي ، 1368. 71 ص.

ـ اصول و مباني مددكاري اجتماعي. مافت ، مری دابلیو ، ترجمه خديجه السادات غني آبادي، تهران: آواي نور، 1357. 253 ص.

ـ اسلام در مبارزه سياسي با فقر. تهران: بیات ، غلامرضا ، كوكب پور، 1359. 217 ص


موضوعات : واژه نامه هاي بيمه و تأمين اجتماعي
 

ـ دايرة المعارف ايمني و بهداشت كار. ترجمه و تدوين معاونت تنظيم روابط كاروزارت امور اجتماعي. تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان چاپ و انتشارات ، 1379. 4 ج.

‌‌‍ ـ دايرة المعارف سلامتي و سالخوردگي. مترجم پروين پرويزي. تهران : كيهان ، 1380. 413 ص .

ـ فرهنگ اصطلاحات بيمه و بازرگاني به زبانهاي ؛ فارسي ، انگليسي ، آلماني. تهران : سازمان صنايع ملي ايران ، شركت صادراتي ، 1367. 359 ص.

ـ فرهنگ اصطلاحات كار و تأمين اجتماعي با معادلهاي انگليسي و فرانسه. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، 1372. 524 ص.

ـ فرهنگ بيمه هاي اجتماعي. تهران : مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ؛ نشر و پژوهش فرزان روز ، 1378. 383 ص.

ـ فرهنگ كار: مدخلي بر كار در اسلام از ديدگاه جامعه شناختي. قم: مؤسسه فرهنگي انتشارات ائمه (ع) ، 1377. 202 ص.

ـ فرهنگ فقر و شناخت آن: ترجمه رجبعلي جاسبي . تبريز: نوبل ، 1356. 38 ص.

ـ فرهنگ واژه هاي بيمه و بازرگاني به زبانهاي فارسي ، فرانسه ، انگليسي ، آلماني ، تهران : شركت سهامي بيمه ايران ، 1372. 361 ص.

ـ واژگان تأمين اجتماعي و زمينه هاي وابسته: فارسي ـ انگليسي ، انگليسي ـ فارسي. ويراستار كاظم فرهادي. تهران : سوره ؛ مؤسسه عالي پژوهشهاي تأمين اجتماعي ، 1376. 141 ، 116 ص.

ـ واژگان قانون تأمين اجتماعي. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت آموزش ، اداره كل امور پرسنلي، 1371. 30 ص.

ـ واژه نامه انگليسي ـ فارسي مددكاري و خدمات اجتماعي. تهران: انصاري شمس ، اعظم دانشگاه علامه طباطبائي ، 1377. 277 ص.

ـ واژه نامه بهداشت: انگليسي ـ فارسي ، فارسي ـ انگليسي. ويراسته مهرآذر فارسي. تهران : مركز نشر دانشگاهي ، 1369. 125ص.

ـ واژه نامه بهداشت حرفه اي. تهران: واحد فوق برنامه بخش فرهنگي و دفتر مركزي جهاد دانشگاهي ، 1363. 318 ص.

ـ واژه ها و اصطلاحاتي كه در بيمه كاربرد دارد: مشتمل بر 6000 واژه و اصطلاح. تهران : شركت سهامي بيمه البرز، 1373. 115 ص.


موضوعات : تأمين اجتماعي
 
ـ نماگرهاي بيمه اي ، بهمن ماه 1378. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي ، 1379. 28 ص.

ـ نگرشي بر بيمه بيكاري در جهان. ترجمه دفتر روابط عمومي و امور بين الملل. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 12 ص.

ـ نگرشي بر تأمين اجتماعي جهان ( مجموعه اي از گزارشات و مقالات مسئولين و كارشناسان تأمين اجتماعي كشورهاي مختلف جهان در مورد تحولات تأمين اجتماعي ). گردآوري و ترجمه اداره امور بين الملل. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 1360. 76 ص.

ـ نگرشي بر تأمين اجتماعي درايران و جهان و بررسي سير تحول آن. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ، 1361. 25 ص.

ـ نقش تأمين اجتماعي در اقتصاد ملي. ترجمه و تنظيم زهره كلهر... . تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت حقوقي ، مجلس و بين الملل ، اداره امور بين الملل، 1373. 9 ص.

ـ نقش تأمين اجتماعي در توليد ملي، تهران: سازمان تأمين اجتماعي، واحد آمار و اطلاعات، 1372. 15 ص.

ـ نظام سنتي تأمين و حمايتهاي اجتماعي در ايران : فعاليتهاي آستان قدس رضوي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ، گروه كارشناسان طرح تأمين اجتماعي ، 1372. 19 ص.

ـ نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي : خلاصه گزارش. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1378. 139 ص.

ـ نخستين كنگره شناخت تأمين اجتماعي و نحوه توسعه آن در ايران، 26 تا 28 تيرماه 1372: مقالات برگزيده . ويراسته محمد عبدعلي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ، 1373. 244ص.

ـ مقررات حمايتي در قانون تأمين اجتماعي. تهران : ، 1365. 12 ص

ـ مقدمه اي بر بيمه هاي اجتماعي از ديد توسعه اقتصادي ـ اجتماعي. تهران: سكه ، 1350. 241ص.

ـ مقدمه اي بر تأمين اجتماعي. ترجمه ابوالقاسم نوروزطالقاني. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ، 1374. 277ص.

ـ مقايسه تطبيقي قوانين بيمه هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي. تهران: سازمان بهزيستي كشور، 1368.

ـ مجموعه قوانين و مقررات تأمين اجتماعي، سال 1378. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1379. 306 ص.

ـ مباني تأمين اجتماعي. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، 1377. 138ص.

ـ گزارش طرح بيمه روستائيان. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ، 1373. 143ص. [ ك ـ يك]. 1375 ( چاپ دوم). 140 ص.

ـ كلياتي در باب تأمين اجتماعي. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي. 29 ص.

ـ كتابنامه تأمين اجتماعي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1375. 101+ 219ص.

ـ قانون تأمين اجتماعي به همراه كليه آيين نامه ها و مقررات ذيربط. تهران: فروزش، 1379. 263ص.

ـ شاخصهاي بهداشت و درمان. تهران: سازمان برنامه و بودجه. دفتر برنامه ريزي اجتماعي ، 1352. 1ج.

ـ شاخصهاي تأمين اجتماعي. تهران: سازمان برنامه و بودجه ، دفتر برنامه ريزي اجتماعي ، 1354. 33+18 ص.

ـ شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي: بررسي زمينه هاي اجرايي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي درايران. مشاور طرح حسين عظيمي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1380 . 186 ص.

ـ زندگي از پنجاه سالگي شروع مي شود: كتاب راهنما براي برنامه ريزي خلاق دوران بازنشستگي. هنس، لئونارد جي. ترجمه عباس چيني . تهران: نشر البرز، 1380. 291 ص.

ـ اصول و مباني تأمين اجتماعي. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، معاونت حقوق ، مجلس و بين الملل، اداره امور بين الملل، 1373. 20 ص.

ـ اصول و مباني تأمين اجتماعي. مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي 1376. 332 ص.


موضوعات : بيمه و تأمين اجتماعي كشوره
 
ـ ويژگيها و وظايف كلي و نمودار تشكيلات شعب سازمان تأمين اجتماعي. تهران: مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ، گروه پژوهش اصلاح ساختار سازماني، 1373. 11 ص.

ـ نگرشي بر مسائل اجتماعي ـ اقتصادي و بهداشتي سالخوردگي جمعيت در هندوستان. مترجم احمد سجاد. اصفهان: سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، 1368. 19 ص.

ـ نگرشي بر تأمين اجتماعي در كشورهاي اروپاي شمالي. اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي. دبيركل ، تهران: سازمان تأمين اجتماعي، معاونت حقوقي، مجلس و بين الملل، اداره امور بين الملل. 1373. 8 ص.

ـ وضعيت بيمه خدمات درماني يونان. آتن: سفارت جمهوري اسلامي ايران در آتن، 3 ص.

ـ وضعيت بيمه درمان در كشور ژاپن. ترجمه و تنظيم حميد حجت، مژده كياراد. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ، 1375. 17 ص.

ـ نگاهي بر بيمه درمان در كشور هلند. ترجمه و تنظيم اداره امور بين الملل ، تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت حقوقي، مجلس و بين الملل ، 1374. 10 ص

ـ نظام مستمري بازنشستگي در كشور شيلي. ترجمه و تنظيم كاوه مهر. سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت امور بين الملل ، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، 1375. 26 ص.

ـ نظامهاي عرضه خدمات درماني در آلمان غربي، مجارستان، انگلستان ، سوئد، فرانسه. تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، معاونت برنامه ريزي، دفتر برنامه ريزي اجتماعي، 1355. 18 ص.

ـ نظام بيمه درمان در كره جنوبي. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت حقوقي ، مجلس و بين الملل، اداره امور بين الملل، 1373. 11 ص.

ـ نظام تأمين اجتماعي در اسپانيا ( پايير 1996): تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، 1375. 11 ص.

ـ نحوه برخورد اتحاديه اروپا با نيازهاي اجتماعي و منطقه اي. ترجمه و تنظيم زهره كلهر. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل. 6 ص .

ـ ميزان پرداخت حق بيمه و مزايا در 30 كشور جهان. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، دفتر روابط عمومي ، 1362؟ . 6 ص.

ـ ميزگرد منطقه اي آسيا درباره تأمين اجتماعي براي جمعيت روستا نشين جاكارتا، ( 8 تا 10 آوريل 1986)، تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، 1365. 8 ص.

ـ مهمترين تغييرات انجام شده در مزاياي تحت پوشش تأمين اجتماعي در كشورهاي صنعتي ، 1992ـ 1995. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، 12 ص.

ـ مؤسسه ملي بيمه اجتماعي كاركنان، آستك: اندونزي. تاپار، جي . دي . ترجمه دفتر روابط عمومي . تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي ، 10 ص.

ـ موازين بين المللي كار. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، 1377. 108 ص.

ـ مقررات و جداول درجات از كارافتادگي در كشورهاي انگلستان ، اردن، بحرين ، پاكستان، روماني ، عراق، عربستان سعودي ، قطر، كويت ، لبنان، لهستان. ترجمه دفتر روابط عمومي و امور بين الملل. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 69 ص.

ـ مقررات سن بازنشستگي در جوامع صنعتي 1960ـ 1976. ايوانف ، ك ، ترجمه ليلي ناصح لطف آبادي. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، اداره امور بين الملل، 14ص

ـ مقررات قانوني سيستمهاي تأمين اجتماعي در چند كشور اروپايي. ترجمه اداره امور بين الملل. تهران: سازمان تأمين اجتماعي، معاونت حقوقي، مجلس و بين الملل، اداره امور
بين الملل، 1372.

ـ مقررات تأمين اجتماعي ايرلند. ترجمه كاوه مهر، سكينه يوسفي قديم ، زهرا قاسمي جم. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت حقوقي ، مجلس و بين الملل، اداره امور بين الملل، 1373. 8 ص.

ـ معرفي سيستم بيمه هاي تأمين اجتماعي در جمهوري آلمان فدرال. بن : سفارت جمهوري اسلامي ايران در بن ، بخش ارتباطات ، 1374. 43 ص.

ـ كلياتي در باب تأمين اجتماعي در فرانسه. ترجمه سوسن فرخ تكين. تهران : دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعي ، بخش جامعه شناسي تطبيقي، 1364. 24 ص.

ـ فرايند مديريت براي توسعه بهداشت كشور: اصول راهنما براي استفاده در پشتيباني از تدابير اساسي جهت تندرستي براي همه در سال 2000. ترجمه محمد عصار. تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر آموزش بهداشت ، 1364. 111ص.

ـ سيستم مسترمي ها در چهارده كشور آسيا و اقيانوسيه. ترجمه امور بين الملل، دفتر روابط عمومي. تهران : سازمان تأمين اجتماعي، دفتر روابط عمومي ،10 ص.

ـ سيستم هاي مستمري و دورنماي آنها در آسيا و اقيانوسيه. ترجمه اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ، 1377. ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي استراليا. ترجمه دفتر روابط عمومي تهران: سازمان تأمين اجتماعي، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 1362؟. 12 ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي انگلستان. ترجمه دفتر روابط عمومي و مور بين الملل تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 1368. 10 ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي تركيه. ترجمه دفتر روابط عمومي و امور بين الملل. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 10 ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي جمهوري فدرال آلمان. ترجمه دفتر روابط عمومي و امور بين الملل . تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 12 ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي در اندونزي. ترجمه دفتر روابط عمومي و امور بين الملل. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 8 ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي در كشورهاي الجزاير، سوريه ، ليبي. ترجمه دفتر روابط عمومي. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور ارشاد ، 1364.

ـ سيستم تأمين اجتماعي فرانسه. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 1368. 16 ص.

ـ سيستم تأمين اجتماعي هند. ترجمه امور بين الملل دفتر روابط عمومي . تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي ، 1362. 9 ص.

ـ سيستم خدمات درماني در سوئد. ترجمه دفتر روابط عمومي و امور بين الملل. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 8 ص.

ـ سير تحول تأمين اجتماعي در جهان. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت آموزش ، اداره كل امور پرسنلي 1369. 60 ص.

ـ رئوس اساسي برنامه هاي تأمين اجتماعي در كانادا. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، 1374. 14ص.

ـ حمايت تأمين اجتماعي از جمعيت روستايي در كشور تركيه. ترجمه دفتر روابط عموي و امور بين الملل. تهران : سازمان تأمين اجتماعي ، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل،


موضوعات : متفرقه ( معلولان ـ سالمندان ـ كودكان و...)
 
ـ اسلام و سالمندان. تهران: سازمان بهزيستي كشور، 1361

ـ پرستاري سالمندان. ترجمه نينا مهشيني. تهران: رويان،1375.380ص

ـ پزشك خانواده: ويرايش 2. تهران: چهر،1342.

ـ حقوق بين المللي كار.تهران : دانشگاه تهران، 1367. 708 ص.

ـ حقوق زنان و كودكان. مشهد: جهان انديشه كودكان ، 1371.

ـ حقوق كار: شامل منابع داخلي و بين المللي و سوابق تاريخي قبل از اسلام تا عصر حاضر تهران: آواي نور، 1379. 207 ص.

ـ حمايتهاي قانوني در رابطه با سالمندان. تهران: سازمان بهزيستي كشور، 1366. 81 ص.

ـ ديدگاهي بر آسيب هاي اجتماعي. تهران: سازمان بهزيستي كشور، 1366.

ـ رفع بحران سالمندي. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، معاونت امور بين الملل ، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، 1375. 62 ص.

ـ روان شناسي سالمندي. استوارنت ، مارتا ؛ واندن بوس، گري آر. ترجمه سيامك خدارحيمي. مشهد: آستان قدس رضوي ، 1373. 240 ص.

ـ سالمندي. تهران: وزارت كار و اموراجتماعي - سازمان تأمين اجتماعي ، 18 ص.

ـ سالمندي در ممالك مختلف. تهران: سازمان بهزيستي كشور ، دفتر آموزش و پژوهش روابط بين الملل، 1368.

ـ عوامل رشد و تكامل اقتصادي: رفاه و خوشبختي براي همه. ترجمه علي الله همداني، تهران: 1342، 161ص.

ـ فرهنگ كار: مدخلي بر كار در اسلام از ديگاه جامعه شناختي. قم : مؤسسه فرهنگي انتشارات ائمه (ع) ، 1377. 202 ص.

ـ كارآفريني. ترجمه محمد صادق بني ئيان. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 1376. 236ص.

ـ كارآفريني. تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي فيليپين. ترجمه اداره امور بين الملل. تهران: سازمان تأمين اجتماعي ، اداره امور بين الملل، 5 ص

ـ مسأله اي با نام سالخوردگي و پيران در ايران. تهران: دانشگاه تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، 1351.

ـ مسأله پيران و سالخوردگي جمعيت در ايران . تهران: دانشگاه تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، بخش جمعيت شناسي ، 1350. 87 ص.

ـ مقدمه اي بر جامعه شناسي نابرابريهاي اجتماعي. تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي ( سمت )، 1379. 343 ص.

ـ مقدمه اي بر خدمات اجتماعي در اسلام. تهران : دانشگاه علامه طباطبايي ، 1371. 260 ص.

ـ مقدمه اي بر فرهنگ كار. تهران : مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، معاونت طرح و برنامه ، 1376. 215 ص.

ـ ملتهاي فقير و ثروتمند: نقدي بر نظريه ملل فقير و غني. با پيشگفتاري از نعمت الله تقوي. تبريز: نسيمي، 1357. 107 ص.

ـ ميانسالي و بعد از آن: مديريت بهداشت و سلامتي : ترجمه مهدي قراچه داغي . تهران : نشر نخستين ، 1380. 171 ص.

ـ نگاهي به وقف و آثار اقتصادي ـ اجتماعي آن. مشهد : آستان قدس رضوي ، بنياد پژوهشهاي اسلامي ، 1370. 216 ص.

ـ نگرشي بهداشتي بر مسأله سالمندان. تهران : مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي ( ماجد) ، 1373. 147 ص.

ـ نيازهاي اساسي بهداشت و راههاي برآوردن آنها در كشورهاي رو به توسعه: مطالعه مشترك يونيسف و سازمان بهداشت جهاني. ترجمه سعيد شهنواز. تهران: مركز نشر دانشگاهي ، 1364. 150 ص.