کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«سند چشم‌انداز 20 ساله کميته امداد امام خمينی»

سند چشم انداز كميته ي امداد امام خميني (ره)‌

در افق 1404 هـ.ش

سند چشم انداز 20 ساله ي امداد به عنوان منشور حركت جمعي مطلوب بلند مدت امداد در جهت رسيدن به قله ي رفيع نظام، يعني ايجاد حيات طبيه ي اسلامي و تأمين رفاه مادي در كنار عدالت، معنويت و اخلاق براي مردم به ويژه محرومين به عنوان سهامداران نظام اسلامي است.

انداز 20 ساله ي امداد مبتني بر اصول قانون اساسي و رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري، اساسنامه و تجارب مفيد امداد، هماهنگ و در راستاي تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است كه قابليت عملياتي شدن در 4 برنامه ي 5 ساله را دارا مي باشد.

با اتكال به خداوند سبحان كميته ي امداد حضرت امام خميني (ره) در چشم انداز به عنوان نهاد انقلاب اسلامي جوشيده از متن مردم و متكي به آن با هويت اسلامي و انقلابي، توسعه يافته، پويا و پايدار و الگو در ارايه ي خدمات امدادي و حمايتي با تعامل سازنده و مؤثر در روابط ملي و بين المللي تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري.

كميته امداد امام خميني ( ره ) در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت :

 توسعه دهنده ي شبكه ارتباطي و حمايتي مردمي و كارآمد براي انجام كارهاي عميق، ماندگار، زودبازده و اثربخش در ميان اقشار آسيب پذير جامعه با رعايت اصول جامعيت و مطلوبيت.

 داراي نقش محوري و بازوي توانمند نظام جمهوري اسلامي در جهت تقويت تكافل و توازن اجتماعي و معين دولت در تحقق برنامه ها و خدمات و حمايتهاي اجتماعي.

 پيشتاز در احياء و ترويج سنت هاي حسنه ي اسلامي و تأثير گذار بر تقويت همبستگي هاي اجتماعي و حفظ همگرايي مردم با نظام اسلامي و تأمين اصل عدالت و رضايت اجتماعي.

 صيانت از تحكيم نهاد خانواده و احياي عزت و كرامت فردي، خانوادگي و ملي و توانمند سازي محرومين و زودون فقر با تأكيد بر مناعت طبع و خود اتكايي.

 داراي تعاملي مؤثر و سازنده با سازمانها و نهادها، متكي به مشاركتهاي مردمي و منابع اختصاصي و بهره گيرنده از منابع عمومي.

 الهام بخش، فعال و مؤثر در سطح ملي، جوامع اسلامي و بين المللي به عنوان تكيه گاه قابل اعتناي محرومان و مستضعفان.