کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« اجرای طرح مدد جويی »

قال الله الحکيم:

يسئلونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللو الدين و الاقربين و اليتمی و المساکين و ابن السيبات و ما تفعلوا من خير فان الله به عليم :

(ای پيامبر) از تو می پرسند که در راه خدا چه انفاق کنيم. بگو هر آن چيزی که از مال خود، به پدر، مادر، خويشاوندان، يتيمان، مستمندان و درماندگان انفاق کنيد، شـايسته و رواست و هر عمل خيری که انجام می دهيد، خداوند از آن آگاه است. (( سوره بقره ـ آيه 214))

توليت و رسيدگی به امور بيماران و معلولين نيازمند، از کار افتادگان، خانواده زندانيان نيازمند، آسب ديدگان، مصيبت زدگان، درماندگان، مستمندان، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست در راس برنامه های کميته امداد امام خمينی (ره) قرار دارند، اين اقشار در صورت احراز شرايط استحقاق، علاوه بر دريافت مستمری، از ساير خدمات حمايتی اين نهاد نيز بهره‌مند خواهند شد.


« اجرای طرح مدد جويی»

به موجب اين طرح خانواده هايی تحت حمايت قرار می گيرند که به دليل مواردی از قبيل فوت سرپرست، طلاق، مفقودی يا متارکه سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، بيماری سرپرست، اشتغال به خدمت نظا م وظيفه سرپرست يا نان آور خانوار، زندانی شدن سرپرست يا نان آور خانوار و نظاير آن، قادر به تامين مخارج اوليه زندگی خانواده خود نمی باشند.


مراحل حمايت از مشمولين تحت حمايت طرح مدد جويی:

1ـ اخذ درخواست كتبي از متقاضی، مصاحبه حضوري با وي و تكميل فرم پذيرش اوليه توسط مددكار پذيرش .

2ـ مراجعه مدد كار پرسشگر به محل سكو نت متقاضي و بررسي وضعيت معيشتي وي براي حصول اطمينان از نيازمندي

خانواده و تكميل پرسشنامه تحقيق .

3 ـ اخذ مدارك مورد نياز براي تكميل پرو نده .

4ـ تخصيص کد 13 رقمی رايانه ای به افراد خانواده و صدور کارت بيمه خدمات درمانی برای آنان .

5 ـ معرفی مددجو به بانک جهت افتتاح حساب بانکی برای دريافت مستمری .


فهرست مدارک مورد نیاز :

1 ـ تقاضانامه کتبی يا معرفی نامه از افراد و مراجع ذيصلاح .

2 ـ تعداد يک برگ تصوير پشت و روی کارت ملی متقاضی و سایر افراد تحت تکفل داراي استحقاق حمايت.

3 ـ تعداد 2 برگ تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه های متقاضی و ساير افراد تحت تکفل وی. چنانچه ديگر صفحات

شناسنامه اعضای خانواده واجد هرگونه توضيحی باشد، ارائه تصوير آن الزامی است.

4 ـ تعداد سه قطعه عکس 4×3 متقاضی و ساير افراد تحت تکفل وی.

5 ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصيل فرزندان ذکور بالاتر از 18 سال .

6 ـ ارائه گواهی يا مدرک اثبات استحقاق، حسب مورد. از قبيل: گواهی فوت سرپرست يا طلاقنامه برای زنان بی سرپرست و مطلقه، گواهی عدم حضور سرپرست از مراجع قضايی برای زنانی که شوهرانشان ترک انفاق نموده و يا مفقود شده اند، گواهی تالم وازکار افتادگی برای بيماران ومعلولين، گواهی اشتغال به خدمت نظام وظيفه برای سربازان متاهل و درمانده و نظاير آنها.

7 ـ اخذ نامه معتبر از ساير نهادها و سازمان های حمايتی، مبنی بر عدم بر خورداری متقاضی از حمايتها و مساعدتهای نهادها و سازمان های مذکور .


نحوه پرداخت مستمری:

1 ـ مستمری مدد جويان طرح مدد جويی بصورت 2 ماهه به حساب بانکی آنها واريز مي گردد .

2 ـ درطول سال معمولا 1يا 2 مرتبه ‌کالا به مدد جويان مذکور تحويل می گردد که مبلغ آن از مستمری آنان کسر میشود.

3 ـ درصورت وجود اعتبار و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزی، معمولا در آخر هر سال معادل يک يا 2 ماه مستمری بعنوان عيدی پرداخت می گردد .

4 ـ سرانه مستمری مدد جويان در سال 1392 به شرح زير می باشد :

الف ـ خانوارهای يک نفره ماهيانه 000/ 400 ريال

ب ـ خانوارهای دو نفره ماهيانه 000/ 450 ريال

ج ـ خانوارهای سه نفره ماهيانه 000/ 550 ريال

د ـ خانوارهای چهار نفره ماهيانه 000/ 600 ريال

ه ـ خانوارهای 5 نفره و بيشتر ماهيانه 750/000 ريال
 

بموجب اين طرح كليه سالمندان نيازمند (و عائله تحت تكفل) مقيم روستاها كه سن آنها 60 سال و بيشتر است، تحت حمايت انواع خدمات حمايتي و مستمر اين نهاد قرار مي‌گيرند:

مراحل حمايت از مشمولين تحت حمايت طرح شهيد رجايي :

1 ـ اخذ درخواست كتبي از متقاضي, مصاحبه حضوري با وي و تكميل فرم پذيرش اوليه توسط مددكار پذيرش

2 ـ مراجعه مدد كار پرسشگر به محل سكو نت متقاضي و بررسي وضعيت معيشتي وي براي حصول اطمينان از نيازمندي

خانواده و تكميل پرسشنامه تحقيق .

3 ـ اخذ مدارك مورد نياز براي تكميل پرو نده .

4ـ تخصيص کد 13 رقمی رايانه ای به افراد خانواده و صدور کارت بيمه خدمات درمانی برای آنان .

5 ـ معرفی سالمند به بانک جهت افتتاح حساب بانکی برای دريافت مستمری .


فهرست مدارک مورد نیاز :

1 ـ تقاضانامه کتبی يا معرفی نامه از افراد و مراجع ذيصلاح .

2 ـ تعداد يک برگ تصوير پشت و روی کارت ملی متقاضی و ساير افراد تحت تکفل داراي استحقاق حمايت.

3ـ تعداد 2 برگ تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه های متقاضی و ساير افراد تحت تکفل وی. چنانچه ديگر صفحات شناسنامه اعضای خانواده واجد هرگونه توضيحی باشد ، ارائه تصوير آن الزامی است .

4 ـ تعداد سه قطعه عکس 4*3 متقاضی و ساير افراد تحت تکفل وی .

5 ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصيل فرزندان ذکور بالاتر از 18 سال .

6 ـ ارائه گواهي يا مدرک اثبات استحقاق، حسب مورد . از قبيل : گواهی فوت سرپرست يا طلاقنامه برای زنان بی سرپرست و مطلقه، گواهی عدم حضور سرپرست از مراجع قضايی برای زنانی که شوهرانشان ترک انفاق نموده و يا مفقود شده اند، گواهی تالم و از کار افتادگی برای بيماران و معلولين، گواهی اشتغال به‌خدمت نظام وظيفه برای‌سربازان متاهل و درمانده و نظاير آنها .

7 ـ اخذ نامه معتبر از ساير نهاد ها و سازمان های حمايتی، مبنی بر عدم بر خورداری متقاضی از حمايتها و مساعدتهای نهاد‌ها و سازمان های مذکور.


نحوه پرداخت مستمری:

1 ـ مستمری مدد جويان طرح شهيد رجايی بصورت 3 ماهه به حساب بانکی آنها واريز مي گردد .

2 ـ در طول سال معمولا 1 يا 2 مرتبه کالا به مدد جويان مذکور تحويل می گردد که مبلغ آن از مستمری آنان کسر می شود .

3 ـ درصورت وجود اعتبار و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزی، معمولا در آخر هر سال معادل يک يا 2 ماه مستمری بعنوان عيدی پرداخت می گردد .

4 ـ سرانه مستمری مدد جويان در سال 1392به شرح زير می باشد :

الف ـ خانوار های يک نفره ، ماهيانه000/ 400 ريال

ب ـ خانوار های دو نفره ، ماهيانه000/ 450 ريال

ج ـ خانوار های سه نفره ، ماهيانه000/ 550 ريال

د ـ خانوار های چهار نفره ، ماهيانه600/000 ريال

ه ـ خانوار های 5 نفره وبيشتر ، ماهيانه000/ 750 ريال