کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« اجراي طرح شهيد رجايي »

بموجب اين طرح كليه سالمندان نيازمند (و عائله تحت تكفل) مقيم روستاها كه سن آنها 60 سال و بيشتر است، تحت حمايت انواع خدمات حمايتي و مستمر اين نهاد قرار مي‌گيرند:

مراحل حمايت از مشمولين تحت حمايت طرح شهيد رجايي :

1 ـ اخذ درخواست كتبي از متقاضي, مصاحبه حضوري با وي و تكميل فرم پذيرش اوليه توسط مددكار پذيرش

2 ـ مراجعه مدد كار پرسشگر به محل سكو نت متقاضي و بررسي وضعيت معيشتي وي براي حصول اطمينان از نيازمندي

خانواده و تكميل پرسشنامه تحقيق .

3 ـ اخذ مدارك مورد نياز براي تكميل پرو نده .

4ـ تخصيص کد 13 رقمی رايانه ای به افراد خانواده و صدور کارت بيمه خدمات درمانی برای آنان .

5 ـ معرفی سالمند به بانک جهت افتتاح حساب بانکی برای دريافت مستمری .


فهرست مدارک مورد نیاز :

1 ـ تقاضانامه کتبی يا معرفی نامه از افراد و مراجع ذيصلاح .

2 ـ تعداد يک برگ تصوير پشت و روی کارت ملی متقاضی و ساير افراد تحت تکفل داراي استحقاق حمايت.

3ـ تعداد 2 برگ تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه های متقاضی و ساير افراد تحت تکفل وی. چنانچه ديگر صفحات شناسنامه اعضای خانواده واجد هرگونه توضيحی باشد ، ارائه تصوير آن الزامی است .

4 ـ تعداد سه قطعه عکس 4*3 متقاضی و ساير افراد تحت تکفل وی .

5 ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصيل فرزندان ذکور بالاتر از 18 سال .

6 ـ ارائه گواهي يا مدرک اثبات استحقاق، حسب مورد . از قبيل : گواهی فوت سرپرست يا طلاقنامه برای زنان بی سرپرست و مطلقه، گواهی عدم حضور سرپرست از مراجع قضايی برای زنانی که شوهرانشان ترک انفاق نموده و يا مفقود شده اند، گواهی تالم و از کار افتادگی برای بيماران و معلولين، گواهی اشتغال به‌خدمت نظام وظيفه برای‌سربازان متاهل و درمانده و نظاير آنها .

7 ـ اخذ نامه معتبر از ساير نهاد ها و سازمان های حمايتی، مبنی بر عدم بر خورداری متقاضی از حمايتها و مساعدتهای نهاد‌ها و سازمان های مذکور.


نحوه پرداخت مستمری:

1 ـ مستمری مدد جويان طرح شهيد رجايی بصورت 3 ماهه به حساب بانکی آنها واريز مي گردد .

2 ـ در طول سال معمولا 1 يا 2 مرتبه کالا به مدد جويان مذکور تحويل می گردد که مبلغ آن از مستمری آنان کسر می شود .

3 ـ درصورت وجود اعتبار و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزی، معمولا در آخر هر سال معادل يک يا 2 ماه مستمری بعنوان عيدی پرداخت می گردد .

4 ـ سرانه مستمری مدد جويان در سال 1392به شرح زير می باشد :

الف ـ خانوار های يک نفره ، ماهيانه000/ 400 ريال

ب ـ خانوار های دو نفره ، ماهيانه000/ 450 ريال

ج ـ خانوار های سه نفره ، ماهيانه000/ 550 ريال

د ـ خانوار های چهار نفره ، ماهيانه000/ 600 ريال

ه ـ خانوار های 5 نفره وبيشتر ، ماهيانه000/ 750 ريال