کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« ارائه ساير خدمات حمايتي »

1ـ پرداخت كمك اجاره مسكن يا تأمين وديعه مسكن
الف) شرايط پرداخت :

1ـ اين كمكها در صورت وجود اعتبار فقط به مددجويان تحت حمايت شهري كه مستأجر هستند قابل پرداخت است

2ـ خانوارهاي، بي‌سرپرست، داراي عائله 4 نفر و بيشتر، داراي فرزندان اناث، داراي فرزند دانشجو و محصل و داراي

عائله بيمار يا معلول در اولويت قرار دارند.

3ـ كمك مزبور به مهاجرين روستايي كه به شهرها مهاجرت كرده‌اند تعلق نمي‌گيرد.

4ـ كمك اجاره مسكن يا كمك به تأمين وديعه مسكن، با توجه به محدوديت اعتبارات، به صورت محدود و با رعايت

اولويت‌ها پرداخت مي‌گردد.

ب) مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضانامه يا درخواست كتبي

2ـ يك برگ تصوير اجاره نامه (همراه بااصل آن كه پس از ملاحظه و تأييد تصوير آن به خانوار عودت داده خواهدشد.)


2ـ كمك به بهبود وضع تغذيه كودكان زير 6 سال تحت حمايت كه دچار سوء تغذيه هستند :

الف) شرايط افراد برخوردار :

1ـ اين طرح افراد زير 6 سالي را شامل مي‌شود كه داراي تأييديه از مركز بهداشت مبني بر ابتلا به سوء تغذيه باشند.

2ـ طول ‌زمان ‌حمايت 6 ماه ‌مي‌باشد و درصورت ضرورت با نظر كارشناس بهداشت، يك ‌دوره‌ديگرنيزتمديد مي‌گردد.

ب) مدارك مورد نياز :

1ـ تأييديه فرم مربوطه توسط مراكز بهداشت

2ـ يك برگ كپي شناسنامه كودك

3ـ كمك به تأمين پوشاك كليه دانش آموزان تحت حمايت كه هر ساله در آستانه آغاز سال تحصيلي انجام مي‌شود.

4ـ تدارك سبد كالاي يارانه‌اي براي كليه خانوارهاي تحت حمايت.

5ـ اعطاي‌كمكهاي ويژه‌ و خاص‌ در موارد اضطراري به خانوارهاي واجد شرايط كه دچار حادثه يا شرايط اضطراري شده‌اند.

6ـ اطعام و افطاريه مددجويان در ماه مبارك رمضان.