کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

فرم معرفي نيازمند

مشخصات معرف:
نام:  نام خانوادگی: 
تلفن ثابت و کد:  تلفن همراه:
ميزان تحصيلات: شغل:
محل کار: شهر: 
نشانی: 
پست الکترونیکی:
مشخصات خانوار نيازمند:
نام:  نام خانوادگی: 
سرپرست خانوار: وضعيت درآمد:
استان:  اشتغال:
تعداد عائله: مشکل عمده:
نشانی: 
تلفن تماس: 
تحت حمايت سازمانهای حمايتی:
به طور مشخص پیشنهاد چه کمکی برای ایشان دارید:
آيا قبلاً از کمیته امداد تقاضای کمک داشته اند؟
آیا برای کمک به افراد مشابه پیشنهاد خاص دارید؟