کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تاريخچه

توجه به امور فرزندان يتيم دردين مبين اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار است فرازهاي نوراني قرآن کريم در عينيت بخشيدن به اين برنامه متعالي اسلام بهترين اساسنامه است و روايات و احاديث ائمه معصومين (س) بعنوان آيين نامه اجرايي ،مسير حرکت را روشن مي سازد .


طرح اکرام ايتام ،با هدف رسيدگي به نيازهاي مادي و معنوي فرزندان محروم از نعمت پدر از سال 1378 آغاز گرديد ،بدليل همسويي و همخواني اين طرح گرانمايه با انگيزه ها و خواستگاه انساني و فطري بشر و مطابقت با اعتقادات مردم متدين ايران اسلامي ،شاهد ميلاد انفاق و احسان مبارکي در اقصي نقاط کشور گشتيم و بمرور زمان مرزهاي فکري و جغرافيايي را در نورديده و در اقصي نقاط گيتي با پيوند قلبهاي حاميان وايتام گستره آن فرآگير شد .


کسب رضاي الهي، احياي سنتهاي حسنه ،پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي ايتام و نيز ارتقاءعزت نفس و اميد آفريني در آنان از جمله اهداف متعالي اين طرح است

در بيش از يک دهه از عمر پر خير و برکت اکرام انعکاس صميميت و همراهي حامياني که تصنيف مهرباني را زمزمه کرده اند روشني بخش وادي تکريم ايتام بوده است.