کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

     

  

   

 ارزیابی کانونها  93

 

فرمشاوره اردوگاه تابستان  94 

ارزیابی و رتبه بندی کانونهای دائم و پیروان ولایت   فرم  مصاحبه تشخیصی ، دستورالعمل مشاوره ، توضیحات خلاصه مربوط به فرم مصاحبه

 

    

 

فرم خام برنامه کانون ها