کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

متون فرهنگی و آموزشی  تولید شده  در معاونت امور فرهنگی برای مخاطبین مجتمعهای فرهنگی و تربیتی

 

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( کانونهای دائم )

 

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( کانونهای دائم )

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( کانونهای دائم )

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( اردوها ی انوار معرفت )

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( اردوها ی پیروان فاطمی  )

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( اردوها ی ده روزه ماه مبارک رمضان )

محتوای آموزشی مجتمهای فرهنگی و تربیتی ( خوابگاه و کانون موقت )