کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مراکز امدادی و آموزشی استان سمنان

جمع

سایر واحد ها

دائم

اردوگاه

تعداد اداره مدیریت شهرستان

مرکز نیکوکاری

نام مدیریت شهرستان

 
 

3

2

0

1

0

0

دفتر استان سمنان

 

11

2

1

0

2

6

مديريت شهرستان دامغان

 

7

1

0

0

0

6

مديريت شهرستان سمنان

 

15

1

1

0

3

10

مديريت شهرستان شاهرود

 

7

2

0

0

0

5

مديريت شهرستان گرمسار

 

5

2

0

0

0

3

مديريت شهرستان مهدي شهر

 

1

1

0

0

0

0

مديريت شهرستان آرادان

 

2

2

0

0

0

0

مديريت شهرستان ميامي

 

2

2

0

0

0

0

مديريت شهرستان سرخه

 

53

15

2

1

5

30

کل استان