کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

درآمد اختصاصی در سال  1393 استان سمنان

به هزار ریال

وجوهات امانی

درآمدهای اختصاصی

جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی

نام مدیریت

کمک های مردمی وصدقات

درآمد محلی

جمـــع

6908063

5424833

0

5424833

12332896

دفتر استان سمنان

9294468

23099976

434411

23534386

32828854

مديريت شهرستان دامغان

12848223

8865424

0

8865424

21713648

مديريت شهرستان سمنان

11440334

10671857

83946485

94618342

106058676

مديريت شهرستان شاهرود

10006345

4541139

0

4541139

14547484

مديريت شهرستان گرمسار

5342944

2883305

0

2883305

8226249

مديريت شهرستان مهدي

0

235714

0

235714

235714

مديريت شهرستان آرادان

3622708

1751980

0

1751980

5374687

مديريت شهرستان ميامي

0

42630

0

42630

42630

مديريت شهرستان سرخه

59463085

57516858

84380896

141897753

201360838

کل استان