کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آمار طرح محسنین در سال 1393  استان سمنان

جمع

محسنین

نام شاخه

تعداد حامیان

نفرات

خانوار

تعداد حامیان

نفرات

خانوار

0

0

0

0

0

0

دفتر استان سمنان

809

214

148

397

172

106

مديريت شهرستان دامغان

545

206

169

225

121

84

مديريت شهرستان سمنان

896

449

380

546

292

224

مديريت شهرستان شاهرود

309

250

197

134

189

142

مديريت شهرستان گرمسار

232

220

165

174

150

99

مديريت شهرستان مهدي شهر

117

84

63

29

41

35

مديريت شهرستان آرادان

192

122

91

152

98

67

مديريت شهرستان ميامي

60

114

84

51

71

41

مديريت شهرستان سرخه

3,160

1,659

1,297

1,708

1,134

798

کل استان

 

تعداد خانواده زندانیان مورد حمایت در سال 1393  استان سمنان

نفرات

خانوار

نام مدیریت شهرستان

روستایی

شهری

جمع کل نفرات

روستایی

شهری

جمع کل خانوار

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

دفتر استان

26

17.81

120

82.19

146

9

14.75

52

85.25

61

 دامغان

5

1.32

374

98.68

379

2

1.26

157

98.74

159

 سمنان

69

20.54

267

79.46

336

28

19.18

118

80.82

146

 شاهرود

36

34.29

69

65.71

105

13

27.66

34

72.34

47

 گرمسار

1

1.92

51

98.08

52

1

4.76

20

95.24

21

 مهدي شهر

22

68.75

10

31.25

32

11

78.57

3

21.43

14

 آرادان

63

87.50

9

12.50

72

21

84.00

4

16.00

25

 ميامي

0

0.00

8

100.00

8

0

0.00

4

100.00

4

 سرخه

222

19.65

908

80.35

1130

85

17.82

392

82.18

477

کل استان