کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

آدرس ايميل معاونت ها و واحد های 

 كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان

نام مديريت/اداره

آدرس ايميل

مدير كل

smn@emdad.ir

اداره حقوقي استان

smn-aj@emdad.ir

قائم مقام استان

smn-dpt@emdad.ir

اداره پذيرش و مددكاري استان

smn-gra@emdad.ir

مديريت برنامه ريزي و فناوري اطلاعات

smn-pitm@emdad.ir

هسته گزينش استان

smn-sc@emdad.ir

اداره حراست استان

smn-snt@emdad.ir

اداره زكات استان

smn-zakat@emdad.ir

مسكن

smn-boh@emdad.ir

واحد آموزش و پژوهش

smn-eu@emdad.ir

اداري

smn-hrm@emdad.ir

اداره بررسي هاي آماري استان

smn-pls@emdad.ir

اداره تداركات استان

smn-smo@emdad.ir

اداره حمايت هاي اجتماعي

smn-spo@emdad.ir

مديريت فرهنگي استان

smn-cul@emdad.ir

واحد بحران ومناطق محروم

smn-drw@emdad.ir

پروتكل ECE دبيرخانه

smn-ece@emdad.ir

اداره اكرام استان

smn-ekram@emdad.ir

معاونت حمايت و سلامت خانواده استان

smn-fas@emdad.ir

معاونت اداري مالي

smn-fos@emdad.ir

اداره وام استان

smn-lno@emdad.ir

اداره نظارت و  بازرسي

smn-mpc@emdad.ir

دبيرخانه

smn-ofc@emdad.ir

روابط عمومي استان

smn-prp@emdad.ir

مشاركت هاي مردمي

smn-prt@emdad.ir

مديريت برنامه ريزي و فناوري اطلاعات

smn-sit@emdad.ir

معاونت اشتغال و خودكفايي

smn-ssf@emdad.ir

اداره بهداشت، درمان و امور بيمه استان

smn-tre@emdad.ir