کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

نظام ارزیابی عملکرد و سنجش بهره‌وری
 

پروژه مطالعاتي- کاربردي نظام ارزيابي عملکرد و سنجش بهره‌وري، يکي از برنامه‌‏هاي مصوب کميته امداد در زمينه مديريت تحول است که اجراي آن با همکاري مشاور (گروه کارشناسان ايران) از زمستان سال 88 آغاز شده است. موضوع تعيين شاخص‏هاي بهره‌‏وري عمومي و اختصاصي و شاخص‏هاي ارزيابي عملکرد در سطوح مختلف کميته امداد شامل ادارات (شاخه‏‌ها)، ادارات کل استاني، معاونت‏‌ها و کل سازمان فعاليت مهمي است که با تشکيل کارگروه‏هاي تخصصي بهره‌‏وري و ارزيابي عملکرد با مشارکت کارشناسان واحدهاي مختلف در ستاد مرکزي و آموزش تخصصي آنها در سمينارهاي عمومي و جلسات تخصصي آغاز شده است. پس از تشکيل کارگروه‌ها، با شناسايي فرآيندهاي اصلي سازمان و ورودي‏ها و خروجي‏‌هاي مهم هر فرآيند، شاخص‏هاي بهره‏‌وري و ارزيابي عملکرد به تفکيک سطوح مختلف سازماني تعيين گرديده و روش‌هاي اندازه‌گيري و تحليل آنها مشخص شده است.

مدل تعالي (ارزيابي عملکرد و سنجش بهره‌وري) امداد

به منظور انتخاب يا طراحي مدل مناسب ارزيابي عملکرد و سنجش بهره‏وري براي کميته امداد، ادبيات و سوابق مدل‏هاي مختلف ارزيابي عملکرد در داخل و خارج از کشور بررسي شده و مزايا و معايب هريک مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس در ابتدا سه مدل مالکوم بالدريج (MBNQA)، مدل اروپايي تعالي (EFQM) و مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) مورد بررسي قرار گرفته و امکان استفاده از آنها براي ارزيابي عملکرد کميته امداد بررسي گرديد. نهايتاً پس از بررسي مدل‏‌هاي مذکور مشخص گرديد از آنجاييکه اين مدل‏‌ها براي سازمان‏هاي تجاري طراحي گرديده‌‏اند، لذا به صورت کامل قابليت انطباق با فعاليت‏‌هاي امداد را ندارند. بر اين اساس، علاوه بر مدل‏‌هاي فوق‏الذکر، دو مدل از مدل‏‌هاي ارزيابي عملکرد سازمان‏‌هاي خيريه و غيرانتفاعي در کشورهاي پيشرفته نيز مورد بررسي قرار گرفت. منطق طراحي مدل ارزيابي عملکرد و سنجش بهره‌وري امداد بر اساس بند طراحي و توسعه (بند 7-3) استاندارد ISO 9001 و بر مبناي روش‌شناسي تحقيق کاربردي بوده است.

بر مبناي مطالعات انجام گرفته از يک طرف و شناخت حاصل از بررسي ساختار فرآيندهاي کميته امداد از طرف ديگر مدل ويژه‌اي براي ارزيابي عملکرد و سنجش بهره‌وري واحدهاي کميته امداد طراحي گرديد. نکته حايز اهميت در طراحي مدل اين است که مدل مذکور به گونه‌اي طراحي شده است که مي‌تواند مورد استفاده تمامي سازمان‌هاي خدماتي که داراي ماهيت عملکردي مشابه امداد هستند قرار گيرد.

مدل طراحي شده داراي دو بخش اصلي يادگيري (نتايج) و خلاقيت و نوآوري (توانمندسازها) و در قالب 8 معيار اصلي مي‏باشد. نماي عمومي مدل به شرح شکل زير مي‌باشد.

مدل تعالي کميته امداد امام خمينيره