کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن

 

هر فرد بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) که دارای شرایط زیر باشد میتواند به عضویت کانون درآید:

  •  داشتن حکم بازنشستگی
  •  پذیرفتن مفاد اساس نامه
  •  عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
  •  عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
  •  پرداخت حق عضویت

تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.