کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

مدیران دفتر مرکزی کانون

 

بر اساس ماده 17 اساس نامه کانون دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.

با توجه به برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی مورخ 21/04/1395

اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

 

 نام: علی اکبر

 نام خانوادگی: صفری حاجیکلائی

 مسئولیت: رئیس هیأت مدیره

 نام:هادی

 نام خانوادگی: ساجدی

 مسئولیت: نایب رئیس هیأت مدیره

 نام:سعید

 نام خانوادگی: ستاری

 مسئولیت: عضو هیأت مدیره و خزانه دار

 نام:حسین

 نام خانوادگی: نبی لو

 مسئولیت: عضو هیأت مدیره

 نام:محمد

 نام خانوادگی: سراج کهن

 مسئولیت: عضو هیأت مدیره

 نام:مهدی

 نام خانوادگی: گودرزی

 مسئولیت: عضو علی البدل هیأت مدیره

 نام: محمد

 نام خانوادگی: رضائیان

 مسئولیت: عضو علی البدل هیأت مدیره

 

 

بازرسان دفتر مرکزی کانون

 

بر اساس ماده 20 اساس نامه کانون مجمع عمومی عادی 2 نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب میگردند.

با توجه به برگزاری انتخابات مجمع عمومی 21/04/1395بازرسین کانون به شرح زیر انتخاب شدند:

 

 

 نام: محمدجواد

 نام خانوادگی: عبدالعلی پوربهروز

 مسئولیت: بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی

 نام: محمدتقی

 نام خانوادگی: ملک محمدی

 مسئولیت: بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی

 نام: عبداله

 نام خانوادگی: عباسی

 مسئولیت: بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی