کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

                                                                             فصل اول        

 « كليات و اهداف »

ماده 1

نام : كانون صنفي بازنشستگان كميته امداد امام خميني(ره) تشكلي است صنفي، غير سياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصارا" كانون ناميده مي‌شود.

ماده 2

محل : محل مركز اصلي اين كانون در شهر تهران به نشاني : تهران بالاتر از اقدسيه بعد از ميني سيتي ابتداي جاده لشگرك نرسيده به روستاي سوهانك ساختمان مجتمع اداري فرهنگي ولايت ساختمان کانون ( كد پستي 1955847881 ) واقع است كه در صورت لزوم بنا به درخواست هيات مديره مي‌تواند با موافقت وزارت كشور در ساير شهرستانهاي كشور شعبه، دفاتر يا نمايندگي داير نمايد.

 

                                                                                    ماده 3

تابعيت :

            اعضاي كانون تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارند.

ماده 4

اهداف :

كانون داراي اهداف زير مي باشد:

 1. تلاش در جهت حفظ وافزايش منزلت اجتماعي بازنشستگان عضو كانون.
 2. صیانت ازحقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع ازحقوق مشروع آنان و سعی دربهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء .
 3. فراهم آوردن زمينه لازم براي بهره‌وري از دانش ، تجربيات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.
 4. تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء .
 5. فراهم آوردن امكانات و تسهيلات و استفاده از فضاهاي فرهنگي و رفاهي مناسب براي تامين اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها، از قبيل اردو‌هاي سياحتي و زيارتي .

 

ماده 5

كليه اقداماتي كه در چار چوب اساسنامه بوده و به نحوي نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد، پس از كسب مجوز لازم انجام مي شود.

                                                                              فصل دوم              

« شرايط ، نحوه عضويت و انواع آن »

ماده 6

هر فرد بازنشسته كميته امداد امام خميني(ره) كه داراي شرايط زير باشد مي‌تواند به عضويت كانون درآيد.

 1. داشتن حكم بازنشستگي از كميته امداد امام خميني(ره)
 2. پذيرفتن مفاد اساسنامه
 3. عدم محروميت از حقوق اجتماعي
 4. عدم سوء شهرت حرفه‌اي و اجتماعي
 5. پرداخت حق عضويت

تبصره: خاتمه عضويت بنا به درخواست فرد ، سلب شرايط و يا درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره و تصويب مجمع عمومي مي باشد.

 

ماده 7

عضويت :

كانون داراي دو نوع عضو خواهد بود :

 1. اعضاي اصلي كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند.
 2. اعضاي افتخاري كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيات مديره، توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

                                                                             فصل سوم

« اركان »

ماده 8

اركان كانون عبارتند از:

        الف) مجمع عمومي                   ب) هيات مديره               ج) بازرس( بازرسان)

            الف) مجمع عمومي

ماده 9

مجمع عمومي عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري كانون بوده و به صورت عادي ، عادی به طور فوق‌العاده و فوق العاده  تشكيل مي گردد.

 

ماده 10

مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج در اساسنامه سالي يكبار در تيرماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت يافتن جلسه حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت تصويب هر موضوعي ، راي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد ، جلسه دوم با فاصله حداكثر يك ماه تشكيل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هيات مديره ، بازرس ، يا يك سوم كل اعضاي اصلي تشكيل گردد و در هر صورت بايد دستورجلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود.

تبصره 1 : کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشوربرگزارشوند .

تبصره 2 : در صورتي كه هيات مديره ، مجمع عمومي سالانه را درموعد مقرر برگزار نكند ، بازرس/ بازرسان مكلف است/ مكلفند پس ازتایید وزارت کشور راسا اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومي مزبور بنمايند.

ماده 11

دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشاریا دعوتنامه کتبی و یا سایرروشهای اطلاع رسانی الکترونیک ( پیامک ، پست الکترونیکی و ... ) صورت مي پذيرد ، دعوت برای تشكيل مجمع نوبت اول بايد حداقل 2 هفته و براي نوبت دوم نیزحداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع صورت پذیرد .

 

ماده 12

وظايف مجمع عمومي عادي :

 1. انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس( بازرسان)
 2. استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس( بازرسان)
 3. تعيين خط مشي كلي كانون
 4. بررسي و تصويب پيشنهاد هاي هيات مديره
 5. تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه كانون

6. تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي كانون

                       ماده 13

مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات قانوني مندرج در ماده 11 این اساسنامه ، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

 1. با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس(بازرسان)
 2. با درخواست و دعوت يك سوم از اعضاي اصلی كانون

تبصره 1 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت يافتن همان شرايط مجمع عمومي عادي را دارد.

تبصره 2 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

                                                                                                 ماده 14

 

در صورتي كه بازرس / بازرسان يا يك سوم  اعضاء در خواست تشكيل مجمع عمومي   فوق العاده  را داشته باشند ، موضوع كتبا" به رئيس هيات مديره اطلاع داده خواهد شد ، رئيس هيات مديره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام كند ، در غير اين صورت بازرس و يا نماينده اعضاي متقاضي ظرف مدت 10 روز با هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي‌نمايد.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده:

 1. تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
 2. بررسي و تصويب انحلال كانون
 3. عزل هيات مديره

تبصره 1 : عزل هيات مديره بنا به درخواست( يك سوم) اعضاي اصلي يا بازرس/بازرسان و یا اکثریت اعضاء هيات مديره با هماهنگی  وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد.

تبصره 2 : در صورت تصويب عزل دسته جمعی هيات مديره ، مجمع فوق‌العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلي براي اجراي مصوبه و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيات مديره جديد اقدام مي نمايد.

 

 

ماده 16

مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر كه از اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا داوطلبان اين دو ركن نمي‌باشند، اداره مي‌شود.

تبصره 1: اعضاي هيات رئيسه‌ با اعلام نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئوليت ادراه جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نيز تنظيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.

تبصره 2: هيات رئيسه نسخه‌اي از صورتجلسه را براي اطلاع اعضاء درمحل كانون نصب مي‌نمايد.

ب) هيات مديره:

ماده 17

كانون داراي هيئت مديره ای مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 تا 5 نفر عضو علي البدل مي‌باشد كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

تبصره 1: شعب كانون با رعايت ماده 2 اساسنامه در شهرستان‌ها توسط هيات مديره‌اي مركب از3 نفر كه از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب مي شوند ، اداره خواهد شد . اعضاء اين هيات‌ها طبق دستور‌العمل هيئت مديره مركزي فعاليت خواهند نمود. حد نصاب تاسيس شعبه 30 نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن ، مي‌توان دفتر يا نمايندگي داير نمود.

تبصره 2: جلسات هيات مديره با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.

 

 

تبصره 3: اعضاي هيات مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه‌دار انتخاب نموده و نسخه‌اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال مي‌نمايند. حدود اختيارات هيات مديره را آئين‌نامه مشخص مي‌نمايد.

تبصره 4: شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غائب خواهد بود.

تبصره 5: در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقي مانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.درصورتیکه با ورود اعضاء علی البدل ، تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره کامل نشود و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل ، می توان با هماهنگی وزارت کشور ، و با انجام انتخابات میان دوره ای نسبت به ترمیم آن اقدام نمود .

تبصره 6: هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تماس تلفني و تشكيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز خواهد بود.

 

ماده 18

مجمع عمومي ، هيات مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي هيات مديره براي دو دوره ‌متوالی بلامانع بوده و هيات مديره موظف است ظرف حداكثر سه ماه قبل از پايان دوره تصدي خود ، انتخابات هيات مديره جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.

تبصره : مفاد این ماده شامل اعضای هيات مديره ای که قبل ازتصویب این اصلاحات عضو هيات مديره بوده اند نیزمی شود .

ماده 19

هيات مديره نماينده قانوني كانون بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد:

        حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حساب‌هاي كانون و پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع عمومي ، افتتاح حساب بانكي ، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم ، وكيل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي.

به طور كلي هيات مديره مي‌تواند درحوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعايت مصالح كانون به نام كانون انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها درصلاحيت خاص مجامع عمومي است. هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع كانون دارا مي‌باشد.

 

تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد‌آور با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس و خزانه‌دار با مهر كانون معتبر خواهد بود.

تبصره 3: هيات مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته‌هاي تخصصي كانون را تشكيل دهد.

تبصره 4: آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيات مديره و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

ج) بازرسان :

ماده 20

مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد.

تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

تبصره 2: اعضاي هيات مديره ، نزديكان سببي و نسبي آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

 

ماده 21

وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 1. بررسي كليه اسناد و اوراق مالي كانون و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
 2. مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد كانون براي ارائه به مجمع عمومي.
 3. ارائه گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع ، به مجمع عمومي.

تبصره : گزارش بازرس( بازرسان) بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر كانون آماده باشد.

ماده 22

كليه اسناد و مدارك كانون اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بايد بوسيله هيات مديره جهت بررسي در دسترس بازرس/ بازرسان و نمايندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گيرد.

فصل چهارم

« بودجه و مواد متفرقه »

ماده 23

بودجه كانون از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، وقف و نيز حق عضويت اعضاء تامين مي شود.

 

ماده 24

کلیه وجوه دریافتی و هزينه‌هاي كانون در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كمیسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها ارائه خواهد شد.

تبصره 1: كليه دفاتر مالي كانون در صورت مراجعه مامورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: سال مالي كانون منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ماه اسفند ختم مي‌شود.

تبصره 3: كليه وجوه مازاد بر هزينه‌هاي جاري كانون در حساب مخصوصي بنام كانون نزد يكي از بانك‌های رسمي كشور نگهداري خواهد شد.

ماده 25

كليه مدارك ، پروند‌ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي كانون نگهداري مي‍‌شود.

مكاتبات رسمي كانون با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس هيات مديره و با مهر كانون انجام خواهد شد.

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيات مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

 

ماده 26

هر‌گونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاء هيات مديره و بازرس ( بازرسان) در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.

تبصره: محل كانون و اقامتگاه اعضاي هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و مادامي كه در اين خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27

كانون داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود كه شكل و متن آن پس از تصويب هيات مديره و مجوز وزارت كشور تهيه و استفاده خواهد شد.

تبصره: هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و نشان كانون مسئوليت قانوني دارد.

ماده 28

با توجه به اينكه كانون ماهيتا غير تجاري مي باشد نمي‌تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.

 

انحلال

ماده 29

در موارد زير كانون منحل مي شود:

 1. بنا به راي مجمع عمومي فوق العاده.
 2. در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن ، موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام نداده يا انجام آن غير ممكن باشد.
 3. بنا به نظركميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه.

 

ماده 30

انحلال : در صورت انحلال كانون ، مجمع عمومي فوق‌العاده هيات تصفيه‌اي را (حداقل3 نفر) از ميان اعضاي اصلي انتخاب مي‌نمايد. اين هيات موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات با نظارت كميسيون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاري اموال و املاك آن به يكي از مراكز مشابه يا عام‌المنفعه داخل كشور اقدام نمايد. هيات مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارسال دارد.

ماده 31

اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و29 تبصره درنشست اعضاء مجمع عمومي در تاريخ 15/08/1391به تصويب رسيد ومفادتمامی بندهای آن از زمان تصویب قابل اجرا       می باشد .