کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

شرح وظايف رئيس هيأت مديره كانون صنفي بازنشستگان كميته امداد امام خميني(ره)

وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره در چارچوب اساسنامه كانون و آئين نامه هاي مربوطه و مصوبات هيأت مديره در 20 بند به شرح ذيل تعيين و در جلسه مورخ 24/10/91 هيأت مديره كانون به تصويب رسید

1ـ برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت به منظور نيل به اهداف كانون مندرج درماده 4 اساسنامه .

2ـ تهيه آئين نامه اجرائي اساسنامه كانون جهت تصويب درهيأت مديره و تائيد وزارت كشور و متعاقباٌ اجري مطلوب آن ( موضوع تبصره 4 ماده 19 اساسنامه كانون) .

3ـ فراهم كردن امكانات و زمينه هاي فكري لازم در هيأت مديره براي تهيه و تدوين آئين نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه هاي ضروري براي اجراي هر چه بهتركارهاي كانون اعم ازكانون مركزي، شعب يا دفاتر نمايندگي .

4ـ تهيه دستورالعمل ها و آئين نامه هاي داخلي كانون و اجراي آن پس از تصويب هيأت مديره و عند اللزوم تائيد وزارت كشور .

5ـ تشكيل كار گروه هاي تخصصي (كميته هاي تخصصي) و رايزني در زمينه هاي گوناگون به منظور

استفاده از تجربيات و كسب نتايج مطلوب مطابق تبصره 3 ماده 19 اساسنامه .

6ـ جمع آوري پيشنهادات رسيده از طرف اعضاي كانون و هيأت مديره و بازرسان جهت اصلاح مواد اساسنامه و پيشنهاد اصلاح موارد مورد نظر به هيأت مديره و مجمع عمومي فوق العاده و وزارت كشور .

7ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه براي اداره كانون و ارائه آن به هيأت مديره .

8ـ رئيس هيأت مديره مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد و درحدود اختياراتي كه ازطرف هيأت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده قانوني كانون به شمارمي آيد و ازسوي كانون حق امضاء دارد .

9ـ امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مكاتبات رسمي كانون.

10ـ عزل و نصب و جا به جائي كاركنان كانون و تعيين ميزان حقوق يا مزاياي آنان پس از تصويب هيأت مديره و نظارت مستمر بر كار ايشان .

11ـ دعوت از اعضاء هيأت مديره جهت تشكيل جلسات بطور مرتب و حداقل هر يكماه يكبار با ذكر دستور جلسه و اداره جلسات هيأت مديره و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيأت مديره .

12ـ اتخاذ تدابير لازم جهت تأمين بودجه كانون از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، وقف ، حق عضويت ، كمكهاي دريافتي از شركتها ، تعاوني هاي وابسته به امداد و درآمدهاي ناشي از پاره اي فعاليتها و همكاري ها و مشاوره و رايزني باتعاوني ها ، دستگاه ها و نهاد ها و كسب هرگونه درآمدهاي اتفاقي از اين طريق .

13ـ انجام دادن اقدامات لازم و ضروري جهت تشكيل مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در هر زمان كه برابر اساسنامه تشكيل آن ضروري تشخيص داده شده از جمله صدور آگهي دعوت و انتشار آن در روزنامه كثيرالانتشار با هماهنگي با وزارت كشور در موعد مقرر قانوني .

14ـ پيگيري اجراي مصوبات مجامع عمومي .

15ـ تهيه گزارش فعاليت هيأت مديره و پيگيري تهيه بيلان مالي ساليانه كانون جهت طرح و تصويب در جلسات هيأت مديره و متعاقباٌ قرائت و تصويب آن در مجمع عمومي عادي ساليانه كه در تير ماه هر سال برگزار مي گردد و ارائه به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعييت ها .

16ـافتتاح حساب بانكي در يكي از بانكهاي رسمي كشور و نگهداري كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي جاري در حساب مخصوصي بنام كانون ( موضوع تبصره 3 ماده 24اساسنامه )

17ـ ارتباط با كانون هاي بازنشستگي سایر ادارات و نهاد هابمنظور تبادل نظر و كسب تجارب ايشان .

18ـ ارتباط با كانونهاي بازنشستگان امداد در استانهاي كشور و ایجاد هماهنگی های لازم جهت استفاده از امکانات و توان کانون های مزبور .

19ـ رایزنی و برقراری ارتباط مداوم و مستمر با سرپرستی کمیته امداد و معاونت های تحت امر به منظور حمایت و تکریم هر چه بیشتر بازنشستگان و عنداللزوم انعقاد تفاهم نامه در زمینه های مختلف و همچنین عضویت و حضور در شورای رفاه امداد .

20ـ پيشنهاد ايجاد و يا حذف شعب و نمايندگي در استانها به هيأت مديره .