کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

گزارش جلسات هیئت مدیره

هیات مدیره جدید منتخب مجمع عمومی مورخ 15/8/91 ،تاپایان بهمن سال 91 نسبت به برگزاری 6 جلسه اقدام نموده که اهم مصوبات آن به شرح زیر می باشد.

1- مصوبات اولین جلسه هیات مدیره مورخه 21/8/91

  -  تعیین سمت اعضاء هیات مدیره

  -  تعیین صاحبان امضاء مجاز کانون

2- مصوبات دومین جلسه هیات مدیره مورخ 5/9/91

 -جلسه تودیع هیات مدیره سابق و معارفه هیات مدیره جدید

 -نحوه تحویل وتحول سوابق و مدارک

3- مصوبات سومین جلسه هیات مدیره مورخ 10/10/91

  •  -استقرار آقای حسین قاسمی پویا در روزهای شنبه، چهارشنبه هر هفته در محل دفتر کانون

-استقرار آقای محمد جواد عبدالعلی پور بهروز در روزهای یک شنبه ، دوشنبه در محل کانون

- راه اندازی وب سایت اختصاصی کانون با همکاری امداد

- بررسی وانجام مطالعات لازم جهت تدوین ساختار سازمانی کانون و تهیه نمودار سازمانی و شرح وظایف

- بررسی گزارش مورخ 30/9/91 حسابرس منتخب ( آقای مجید بهبودی) در خصوص عملکرد مالی هیات مدیره وقت در سالهای   91،90،89که تصویب شده، گزارش مزبور به بازرسین وقت کانون (آقایان زین الدین و جعفری) جهت بررسی و انجام اقدام مقتضی تحویل گردد.

4- مصوبات چهار مین جلسه هیات مدیره مورخ 24/10/91

 -بررسی و تصویب نمودار سازمانی کانون و شرح وظایف پست های سارمانی کانون از جمله: ریئس هیات مدیره، خزانه دار ، مسئول دفتر و روابط عمومی، مسئول امور رفاهی، مسئول امور فرهنگی و مسئول امور مالی و اداری .

5- مصوبات پنجمین . جلسه هیات مدیره مورخ 16/11/91

- تحویل و تحول مهر و دسته چک کانون و مو جودی صندوق فی مابین آقایان رحم خدا سوری (نائب ریئس هیئت مدیره سابق کانون) و محمد رضا مروت(خزانه دار و عضو هیات مدیره )

- انتصاب آقای عباس بلوچ با حفظ سمت مسئولیت اجرائی بعنوان مسئول امور مالی و اداری کانون

- در خواست بن نوروزی از امداد و اهدا ء به بازنشستگان مرکز و سایر استانها

- تصویب طرح اولیه کارت شناسائی اعضاء باز نشسته

6- مصوبات ششمین جلسه هیات مدیره کانون مورخ 23/11/91

-با توجه به رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء صادره بازنشستگان پیش از موعد و پیگیریهای مجدانه اقای حمید اصغری نماینده کانون مقرر شد تا ضمن هماهنگی با دیگر کانونهای بازنشستگی ذینفع جلسه مشترکی برگزار و بهترین راه حل برای پیگیری موضوع اتخاذ شود.

- مقرر شد بن دریافتی از امداد فقط بین بازنشستگان عضو کانون توزیع شود.

- بانک اطلاعاتی جدید بازنشستگان که توسط آقای بلوچ تهیه شده با اصلاحاتی جهت اقدام به تصویب رسید .

7 - مصوبات هفتمین جلسه هیأت مدیره کانون مورخ 1391/12/7 :

- تهیه استفساریه جهت طرح درمجلس شورای اسلامی باهماهنگی حاج آقامصری نماینده محترم مجلس و عضوشورای مرکزی درخصوص احقاق حقوق بازنشستگان پیش ازموعد .

- درخواست ازمعاونت اداری و مالی جهت تأمین حق الزحمه رسیدگی به امورمالی زمان هیأت مدیره قبل .

- تصویب نمونه کارت شناسائی تهیه شده جهت چاپ .

- پیگیری دیدارازخانواده متوفیان بازنشسته درایام شب عید توسط برادرقاسمی پویا .

8 - مصوبات هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون مورخ 1391/12/14 :

- گزارش توزیع بن نوروزی بین بازنشستگان توسط برادرقاسمی پویا .

- پیگیری امورمالی کانون توسط برادروفائی .

- پیگیری اخذ مجوزهیأت مدیره ازوزارت کشورتوسط برادرقاسمی پویا .

- تشکرازاقدامات و پیگیری مجدانه برادراصغری نماینده کانون دردیوان عدالت اداری و تأکید براستمرارپیگیری های ایشان تا حصول نتیجه .

9 - مصوبات نهمین جلسه هیأت مدیره کانون مورخ 1392/1/19 :

- مکاتبه با صندوق امداد امام جهت استفاده بازنشستگان از الباقی اعتباروام مانده نزدصندوق مذکورجهت خرید سهام تعاونی ترنم مهرامداد .

- ارسال بخشنامه به استان ها درخصوص راه اندازی سایت کانون .

- پیگیری حضور رئیس هیأت مدیره درجلسه شورای رفاه کارکنان امداد .

10 - مصوبات دهمین جلسه هیأت مدیره کانون مورخ 1392/2/2 :

- جلسه هیأت مدیره با رئیس صندوق امداد امام حاج آقا حیدری جهت رفع مشکلات پرداخت وام .

- پیگیری صدورکارت شناسائی بازنشستگان توسط برادربلوچ .

- ارسال بخشنامه به استان ها درخصوص کارت شناسائی و تکمیل بانک اطلاعات بازنشستگان.

- ارتباط کانون با سیستم اتوماسیون اداری امداد امام

11 - مصوبات یازدهمین جلسه هیأت مدیره کانون مورخ 1392/2/23 : 

- عودت حق عضویت کانون استان هایی که درسال قبل به حساب کانون مرکزواریزکردند .

- موضوع تقسیم کارهیأت مدیره به جلسه بعد موکول شد .