کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تفاهم نامه با معاونتها

پس از انجام تفاهم با معاونتهای مستقر در ستاد مرکزی کمیته امداد  مراتب به اطلاع خواهد رسید.