کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

بیمه تکمیلی

درجلسه مورخ 1392/2/23 شورای رفاه کارکنان امداد که با حضورکلیه اعضاء ازجمله رئیس هیأت مدیره کانون برگزارشد ، مقررگردید بازنشستگان و همسران آنان همانند کارکنان امداد ازمزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند. 

درزمان مقرر اطلاع رسانی خواهد شد .