کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

پرداخت وام

- پیگیری لازم از طریق معاونت محترم اداری و مالی امداد جهت پرداخت وام به بازنشستگان صورت پذیرفته که به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

- از ابتدای سال جاری و با توجه به هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم اداری و مالی پرداخت وام به بازنشستگان درسراسر کشورجهت ثبت نام درشرکت تعاونی چندمنظوره ترنم مهرامداد آغازگردیده است .