کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

صدور کارت

- طراحی جدید کارت شناسائی بازنشستگان انجام که پس از تکمیل جهت بهره برداری بازنشستگان استانها تمونه آن ارسال خواهد شد.

- انجام و نمونه آن جهت صدور به کانون های مراکزاستان ها ارسال شده است .