کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضای هیات مدیره

1- قاسم حیدرنژاداصل        رئیس هیات مدیره        09144105308

2- سیدعلی اصل نژاد       نایب رئیس هیات مدیره  09141089641

3- مقصود محبوب زاده       خزانه دار                   09143159165

 

آدرس : 

تبریز ـ چهارراه ابوریحان ـ نبش قطران ـ روبروی سازمان پارکها ـ اداره کل کمیته امداداستان