کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره 

1 -  حسین ریزی                  رئیس                                09173710151

2 -  نصراله درویشی           نایب رئیس        09171170359

3 -  ابراهیم خداکرمی          خزانه دار          09171756197

 

آدرس :

بوشهر ـ میدان قدس ـ خیابان رئیس علی دلواری ـ اداره کل کمیته امداد استان