کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضای هیأت مدیره 

 

علیرضا صفاری     (رئیس)              09153841299  

محمد ایزانلو     (نایب رئیس)          09155851474  

 حسن رنجبریان     (خزانه دار)      09151878588

 

آدرس :

بجنورد ـ بزرگراه مدرس ـ اداره کل کمیته امداد استان