کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معرفی

مشخصات شرکت :

- نام و نوع شرکت :

شرکت امدادگران تلاشگرپویا(سهامی خاص)

شماره ثبت : 414887

شماره شناسه ملی : 1032067089

محل ثبت : تهران - اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

تاریخ ثبت : 1390/7/17 

شماره پرونده مالیاتی : 103504281466

شماره کداقتصادی : 411393735786

شماره حساب : 4049015979

بانک : ملت شعبه نفت 

کد شعبه : 63255

شماره شبا : 820120000000004049015979 ir 

شماره کارت بازرگانی : 447822 

پست الکترونیک: etp.1390@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اهداف : 

به منظور افزایش درآمدبازنشستگان و کمک به اقشارکم درآمد بازنشسته با استعانت ازخداوند متعال واستفاده ازافراد متخصص و باتجربه وآشنابه امورتجاری تعدادی ازبازنشستگان اقدام به تأسیس شرکت سهامی به جهت نیل به اهداف زیرنمودند .

- انجام فعالیتهای اقتصادی درچارچوب قوانین و مقررات جاریه . 

2 - تقویت وضعیت معیشت بازنشستگان امداد و ارتقاء سطح زندگی ایشان . 

3 - ایجاد زمینه اشتغال برای فرزندان بازنشسته . 

4 - استفاده بهینه ازتجربه و تخصص بازنشستگان کارآمد و فعال . 

5 - ایجاد زمینه سرمایه گذاری مناسب و سود آور برای مشارکت بازنشستگان .

6 - برقراری پیوند فی مابین بازنشستگان و کمیته امداد ازطریق مشارکت و حضوردرفعالیتهای      برون سپاری امداد .

7 - برنامه ریزی بلند مدت بمنظورتوسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی شرکت درسطح کشور و مشارکت بازنشستگان امداد دراستانهاوشهرستانهاواستفاده ازپتانسیل تمامی بازنشستگان با افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام و ایجاد دفاترو نمایندگی درمراکز مستعد .

8 - پشتیبانی مالی و کمک به فعالیتهای فرهنگی و رفاهی کانون بازنشستگان امداد .

 

تاریخچه فعالیت :

مطابق آگهی تأسیس مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20367 / ث32 /90 مورخ 1390/7/18 شرکت امدادگران تلاشگرپویا درتاریخ 1390/7/17 توسط کانون بازنشستگان مرکز و تعدادی ازبازنشستگان بعنوان هیأت مؤسس تأسیس و تحت شماره 414887 وشناسه ملی 1032067089 دراداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مرکز و محل فعالیت : 

مطابق ماده 4 اساسنامه مرکزاصلی فعالیت این شرکت تهران - خیابان شریعتی - خیابان بیرجند پلاک 20 می باشد .

 

سرمایه شرکت :

طبق ماده 5 اساسنامه سرمایه شرکت مبلغ 10.000.000ریال منقسم به 1000 سهم ده هزار ریالی با نام می باشد و اسامی سهامداران اولیه و میزان سهام هریک به شرح زیر   می باشد : 

کانون صنفی بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی(ره)       دارنده     975   سهم

آقای حسین قاسمی پویا                                              دارنده       5      سهم    

 آقای علی معافی                                                       دارنده       5      سهم

آقای محمداسمعیل سقازاده                                          دارنده       5      سهم

آقای محمدجوادعبدالعلی پوربهروز                                    دارنده      5      سهم

آقای علی اصغرجعفری                                                  دارنده      5      سهم

 

تغییرات درصورت صاحبان سهام :

با توجه به ماده 28 و 1 اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان کمیته امداد که بموجب آن صراحتاً اعلام شده که ماهیت کانون غیرانتفاعی و غیرتجاری می باشد ، و همچنین درپی مشورت هیأت مدیره کانون مزبوروهیأت مدیره شرکت با کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور و صاحبنظران ، مقرر گردید تادرراستای اجرای نص صریح قانون ، تعداد 975 سهم متعلق به کانون صنفی بازنشستگان با اطلاع رسانی قبلی به افراد بازنشسته متقاضی انتقال یابد ، بنابراین سهام متعلق به کانون بدواً به هیأت مدیره وقت شرکت انتقال یافته و کانون صنفی بازنشستگان ازجمع سهامداران شرکت خارج گردیده و سپس با مصوبه هیات مدیره شرکت سهام مزبوربه تعداد 110 نفرازبازنشستگان متقاضی منتقل گردید . 

توضیح اینکه مراحل قانونی انتقال سهام فوق ازجمله دریافت مفاصاحساب مالیاتی و انعکاس آن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری صورت پذیرفته است .

 

 

هیأت مدیره :

هیأت مدیره شرکت درمقطع تأسیس مطابق مصوبه مجمع عمومی مؤسسین مورخ 1390/5/17 و آگهی مندرج در روزنامه رسمی بشرح زیر تعیین می گردد :

1 -  محمداسمعیل سقازاده

2 -  حسین قاسمی پویا

3 -  علی معافی

4 -  محمدجواد عبدالعلی پوربهروز

5 -  علی اصغرجعفری

سپس مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 1391/7/25 و هیأت مدیره مورخ 1391/7/26 هیأت مدیره و سمت هریک برای مدت دو سال به شرح زیرتعیین می گردد .

1 -  آقای حسین قاسمی پویا                                         رئیس هیأت مدیره

2 -  آقای سیامک ابراهیمی                                           نائب رئیس هیأت مدیره

3 -  آقای علی معافی                                                   عضوهیأت مدیره و مدیرعامل

4 -  آقای محمد حاجوی                                                عضو هیأت مدیره

5 -  آقای علی اصغرجعفری                                         عضوهیأت مدیره

6 -  آقای احمد بوذری                                                   عضوهیأت مدیره

7 -  آقای محمدرضا مروت                                             عضو هیأت مدیره

 

بازرس :

بموجب مصوبه مجمع عمومی مؤسسین مورخ 1390/7/18 بازرسین شرکت به شرح زیرانتخاب می شوند :

1 -  آقای احمد بوذری                                                 بازرس اصلی

2 -  آقای حسین صفا                                                  بازرس علی البدل

سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 1391/7/25 بازرسین شرکت برای دوره مالی منتهی به 1390/12/30 به شرح زیر انتخاب       می شوند :

1 -  آقای حمید اصغری تبریزی                                   بازرس اصلی

2 -  آقای محمدحسین موسی نژاد                            بازرس علی البدل