کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
آقای مصطفی خاکسار قهرودی
 

تلفن: 22481645  نمابر: 22481649

prt@emdad.ir 

   

دستیار معاون توسعه مشارکتهای مردمی
آقای علی شریف روحانی

تلفن: 22481645  نمابر: 22481649

prt@emdad.ir

     

سرپرست اداره کل امور اجرایی زکات
آقای علی شریف روحانی

تلفن: 22481645  نمابر: 22481644

zakat@emdad.ir

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه
آقای حمید نصیری

تلفن: 23902814  نمابر: 22481649

pnai@emdad.ir

مدیر کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی مشارکتها
آقای محسن سنائي

تلفن: 23902203  نمابر: 22481647

adep@emdad.ir