کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

*** ارتباط از طریق ایمیل اختصاصی حوزه و ادارات کل تابعه ****

 

 

** ارتباط از طریق ایمیل با دفتر حوزه توسعه مشارکتهای مردمی = PRT@EMDAD.IR 

 

** ارتباط از طریق ایمیل با اداره کل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه = DOC@EMDAD.IR

 

** ارتباط از طریق ایمیل با اداره کل صدقات ، انفاقات و امور اجرایی =

 

** ارتباط از طریق ایمیل با دبیرخانه زکات کشور =